Trang chủ
Bình chọn:
2.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Giải bài tập trang 42 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1. Câu 3: Một xã tổ chức tiêm phòng bệnh cho trẻ em. Lần đầu có 1465 em tiêm phòng bệnh, lần sau có nhiều hơn lần đầu 335 em tiêm phòng bệnh. Hỏi cả hai lần có bao nhiêu em đã tiêm phòng bệnh?...

1. Đặt tính rồi tính:

a) 5264 + 3978 + 6051              b) 42716 + 27054 + 6439 

2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 81 + 35 + 19 = ………………

                         = ………………

                         = ………………

b) 78 + 65 + 135 + 22 = …………………

                                    = …………………

                                    = …………………

3. Một xã tổ chức tiêm phòng bệnh cho trẻ em. Lần đầu có 1465 em tiêm phòng bệnh, lần sau có nhiều hơn lần đầu 335 em tiêm phòng bệnh. Hỏi cả hai lần có bao nhiêu em đã tiêm phòng bệnh? 

4. Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b (a, b cùng một đơn vị đo). Gọi P là chu vi, S là diện tích của hình chữ nhật. Ta có

P = (a + b)  2 và S = a  b

Viết vào ô trống (theo mẫu):

a

b

P = (a +b )× 2

S = a × b

5cm

3cm

 

5 × 3 = 15 (cm2)

10cm

6cm

 

 

8cm

8cm

 

 

Bài giải:

1.

2.

a) 81 + 35 + 19 = (81 + 19 ) + 35

                         = 100 + 35

                         = 135

b) 78 + 65 + 135 + 22 = ( 78 + 22 ) + (65 + 135)

                                    = 100 + 200

                                    = 300

3. 

Tóm tắt

Tiêm phòng bệnh cho trẻ

Lần 1 tiêm           : 1465 em

Lần 2 tiêm           : 335 em

Cả hai lần tiêm    : …   em

Bài giải

Số em tiêm phòng bệnh lần thứ hai là:

1465 + 335 = 1800 (em)

Số em tiêm phòng bệnh cả hai lần là:

1465 + 1800 = 3265 (em)

Đáp số : 3265 (em)

4. 

a

b

P = (a +b )× 2

S = a × b

5cm

3cm

(5 + 3) × 2 = 16 (cm)

5 × 3 = 15 (cm2)

10cm

6cm

(10 + 6 ) × 2 = 32 (cm)

10 × 6 = 60 (cm2)

8cm

8cm

(8 + 8 ) × 2 = 32 (cm)

8 × 8 = 64 (cm2)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me