Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 4 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG 3. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH

Giải bài tập trang 6 bài dấu hiệu chia hết cho 3 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2. Câu 1: Trong các số 540 ; 322 ; 3627 ; 8144 ; 10 953 các số chia hết cho 3 là...

1. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong các số 540 ; 322 ; 3627 ; 8144 ; 10 953 các số chia hết cho 3 là: …………

2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong các số 54 ; 610 ; 7363 ; 33 354 ; 2196 ; 50 601 ; 431 191 các số không chia hết cho 3 là ……….

3. Viết chữ số thích hợp vào ô trống để được số có ba chữ số và là số:

4. Viết chữ số thích hợp vào ô trống để được số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9:

Bài giải

1. 

Trong các số 540 ; 322 ; 3627 ; 8144 ; 10 953 các số chia hết cho 3 là: 540 ; 3627 ; 10 953.

2.

Trong các số 54 ; 610 ; 7363 ; 33 354 ; 2196 ; 50 601 ; 431 191 các số không chia hết cho 3 là: 610 ; 7363 ; 431 191.

3.

4. Số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9:

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me