Trang chủ
Bình chọn:
3.9 trên 32 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

Giải bài tập trang 50, 51 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Tính...

1. Tính:

a) \({4 \over 9}:{5 \over 7}\)                                b) \({1 \over 3}:{1 \over 4}\)

    \({5 \over 7}:{4 \over 9}\)                                    \({1 \over 4}:{1 \over 3}\)

2. Tính (theo mẫu):

Mẫu: \({2 \over 3}:5 = {2 \over {3 \times 5}} = {2 \over {15}}\)

a) \({7 \over 8}:2\)             b) \({1 \over 2}:3\)             c) \({4 \over 3}:5\)           d) \({1 \over 3}:5\)

3. Tính:

a) \({3 \over 4} \times {5 \over 6} - {1 \over 6}\)                            b) \({1 \over 2} + {1 \over 3}:{1 \over 4}\)

4. Một người bán hàng chia đều \({3 \over {10}}\) kg kẹo vào 3 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu gam kẹo?

Bài giải

1.

a) \({4 \over 9}:{5 \over 7} = {4 \over 9} \times {7 \over 5} = {{28} \over {45}}\)       b) \({1 \over 3}:{1 \over 4} = {1 \over 3} \times {4 \over 1} = {4 \over 3}\)

    \({5 \over 7}:{4 \over 9} = {5 \over 7} \times {9 \over 4} = {{45} \over {28}}\)           \({1 \over 4}:{1 \over 3} = {1 \over 4} \times {3 \over 1} = {3 \over 4}\)                                     

2. 

a) \({7 \over 8}:2 = {7 \over {8 \times 2}} = {7 \over {16}}\)                      b) \({1 \over 2}:3 = {1 \over {2 \times 3}} = {1 \over 6}\)

c)\({4 \over 3}:5 = {4 \over {3 \times 5}} = {4 \over {15}}\)                      d) \({1 \over 3}:5 = {1 \over {3 \times 5}} = {1 \over {15}}\)

3.

a) \({3 \over 4} \times {5 \over 6} - {1 \over 6} = {{15} \over {24}} - {1 \over 6} = {{15 - 4} \over {24}} = {{11} \over {24}}\)

b) \({1 \over 2} + {1 \over 3}:{1 \over 4} = {1 \over 2} + {1 \over 3} \times {4 \over 1} = {1 \over 2} + {4 \over 3} = {{3 + 8} \over 6} = {{11} \over 6}\)

4. Tóm tắt

Bài giải

Số gam kẹo có trong mỗi túi là:

\( 3 \over 10\) : 3 = \( 3 \over 10\) x \(1 \over 3\) = \(1 \over 10\) (kg) = 100 (g)

Đáp số: 100g

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me