Trang chủ
Bình chọn:
4.1 trên 34 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

Giải bài tập trang 53 bài luyện tập chung Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống...

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

2. Tính:

a) \({4 \over 3} + {1 \over 3} + {1 \over 5}\)            b) \({4 \over 3} + {1 \over 3} - {1 \over 5}\)

c) \({1 \over 2} \times {1 \over 3}:{1 \over 4}\)              d) \({1 \over 2}:{1 \over 3}:{1 \over 4}\)

3. Tính:

a) \({5 \over 2} \times {1 \over 4} - {1 \over 8}\)            b) \({5 \over 2} + {1 \over 4} \times {1 \over 8}\)

c) \({5 \over 2}:{1 \over 4} - {1 \over 8}\)              d) \({5 \over 2} + {1 \over 4}:{1 \over 8}\)

4. Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước. Lần thứ nhất chảy được \({2 \over 5}\) bể. Lần thứ hai chảy thêm \({1 \over 3}\) bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa có nước?

Bài giải

1.

2.

a) \({4 \over 3} + {1 \over 3} + {1 \over 5} = {5 \over 3} + {1 \over 5} = {{25 + 3} \over {15}} = {{28} \over {15}}\)

 b) \({4 \over 3} + {1 \over 3} - {1 \over 5} = {5 \over 3} - {1 \over 5} = {{25 - 3} \over {15}} = {{22} \over {15}}\)

c) \({1 \over 2} \times {1 \over 3}:{1 \over 4} = {1 \over 6} \times {4 \over 1} = {2 \over 3}\)

d) \({1 \over 2}:{1 \over 3}:{1 \over 4} = {1 \over 2} \times {3 \over 1} \times {4 \over 1} = 6\)

3.

a) \({5 \over 2} \times {1 \over 4} - {1 \over 8} = {5 \over 8} - {1 \over 8} = {4 \over 8} = {1 \over 2}\)

b) \({5 \over 2} + {1 \over 4} \times {1 \over 8} = {5 \over 2} + {1 \over {32}} = {{80 + 1} \over {32}} = {{81} \over {32}}\)

c) \({5 \over 2}:{1 \over 4} - {1 \over 8} = {5 \over 2} \times {4 \over 1} - {1 \over 8} = {{10} \over 1} - {1 \over 8} = {{80 - 1} \over 8} = {{79} \over 8}\)

d) \({5 \over 2} + {1 \over 4}:{1 \over 8} = {5 \over 2} + {1 \over 4} \times {8 \over 1} = {5 \over 2} + {2 \over 1} = {{5 + 4} \over 2} = {9 \over 2}\)

4. Tóm tắt

Bài giải

Hai lần vòi nước chảy được  vào trong bể là:

\({2 \over 5} + {1 \over 3} = {{11} \over {15}}\) (bể)

Số phần còn lại trong bể nước chưa chảy hết là:

\(1 - {{11} \over {15}} = {4 \over {15}}\) (bể)

Đáp số: \({4 \over {15}}\) bể.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me