Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 31 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

Giải bài tập trang 16 bài phân số và phép chia số tự nhiên Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2. Câu 1: Viết thương số dưới dạng phân số (theo mẫu)...

1. Viết thương số dưới dạng phân số (theo mẫu)

Mẫu: 4 : 7 = \({4 \over 7}\)             3 : 8 = …                  5 : 11 = …

          7 : 10 = …         1:15 = …                 14 : 21 = …

2. Viết phân số dưới dạng thương rồi tính (theo mẫu)

Mẫu: \({{18} \over 6}\) = 18 : 6 = 3                     \({{42} \over 7}\)= ……..

\({{72} \over 9}\) = ……                                      \({{99} \over {11}}\) = …......

\({{115} \over {23}}\) = ......                                     \({{150} \over {25}}\) = ........

3. Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu bằng 1 (theo mẫu):

Mẫu \(8 = {8 \over 1}\);      

\(5 = ....\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,12 = ....\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1 = ....\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0 = ....\)

4. Có 3 cái bánh như nhau, chia dều cho 6 người. Hỏi mỗi người nhận được bao nhiêu phần của cái bánh?

Bài giải

1. 

Mẫu: 4 : 7 = \({4 \over 7}\)              3 : 8 = \({3 \over 8}\)                    5 : 11 =\({5 \over 11}\) 

          7 : 10 = \({7 \over 10}\)          1:15 =\({1 \over 15}\)                  14 : 21 =\({14 \over 21}\) 

2.

Mẫu: \({{18} \over 6}\) = 18 : 6 = 3                         \({{42} \over 7}\) = 42 : 7 = 6

\({{72} \over 9}\) = 72 : 9 = 8                                  \({{99} \over {11}}\)= 99 :11 = 9

\({{115} \over {23}}\) = 115 : 23 = 5                            \({{150} \over {25}}\) = 150 : 25 = 6  

3. 

\(5 = {5 \over 1}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,12 = {{12} \over 1}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1 = {1 \over 1}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0 = {0 \over 1}\)

4. 

Tóm tắt

Chia đều 3 cái bánh cho 6 người

Bài giải

Ta có thể làm như sau:

Chia mỗi cái bánh thành 6 phần bằng nhau. Lần lượt đưa cho mỗi người một phần tức là \({1 \over 6}\) cái bánh, sau đó chia 3 lần như vậy thì mỗi người được 3 phần hay \({3 \over 6} = {1 \over 2}\) cái bánh.

Đáp số: Mỗi người được \({1 \over 2}\) cái bánh.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me