Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG

Giải bài tập trang 4 bài ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1. Câu 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng...

1. Tính

                        

2. Đặt tính rồi tính:

34365 + 28072                     79423 - 5286

5327× 3                                3328 : 4

3. Điền dấu >; <; =

25 346 ... 25 643

8320 ... 20 001

75 862 ... 27 865

57 000 ... 56 999

32 019 ... 39 021

95 599 ... 100 000

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số lớn nhất trong các số 85 732 ; 85 723 ; 78 523 ; 85 523 ; 38 572 là:

A. 85 732                     B. 85 723                   

C. 78 523                     D. 38 572

5. Viết vào ô trống (theo mẫu):

Loại hàng

Giá tiền

Số lượng mua

Số tiền phải trả

Trứng vịt

2500 đồng 1quả

5quả

 \(2500 \times 5 = 12500\) (đồng)

50 000 đồng 1kg

2kg

 

Rau cải

8000 đồng 1kg

2kg

 

Gạo

9000 đồng 1kg

4kg

 

Bài giải:

1. Tính

2. Đặt tính rồi tính:

3. Điền dấu >; <; =

25 346 < 25 643

8320 < 20 001

75 862 > 27 865

57 000 > 56 999

32 019 < 39 021

95 599 < 100 000

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Chọn A. 85 732 

5. Viết vào ô trống (theo mẫu):

Loại hàng

Giá tiền

Số lượng mua

Số tiền phải trả

Trứng vịt

2500 đồng 1quả

5quả

 \(2500 \times 5 = 12500\) (đồng)

50 000 đồng 1kg

2kg

 \(50000 \times 2 = 100000\) (đồng)

Rau cải

8000 đồng 1kg

2kg

 \(8000 \times 2 = 16000\) (đồng)

Gạo

9000 đồng 1kg

4kg

 \(9000 \times 4 = 36000\) (đồng)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me