Trang chủ
Bình chọn:
4.1 trên 31 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI

Giải bài tập trang 21 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Rút gọn các phân số...

1. Rút gọn các phân số:

\(\eqalign{
& {{21} \over 8} = ...\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{9 \over {36}} = ... \cr
& {{18} \over {54}} = ...\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{30} \over {48}} = ... \cr
& {{90} \over {72}} = ...\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{72} \over {42}} = ... \cr} \)

2. Khoanh vào những phân số bằng \({3 \over 4}\):

\({9 \over {12}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{15} \over {16}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{15} \over {20}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{18} \over {25}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{18} \over {24}}\)

3. Khoanh vào những phân số bằng \({{25} \over {100}}\):

\({5 \over {20}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{15} \over {65}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{3 \over {12}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{8 \over 2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{20} \over {80}}\)

4. Tính theo mẫu:

Mẫu: 

a) \({{2 \times 5 \times 11} \over {3 \times 11 \times 5}} = ....\)

b) \({{8 \times 12 \times 17} \over {19 \times 12 \times 8}} = ...\)

c) \({{6 \times 9 \times 11} \over {11 \times 9 \times 12}} = .....\)

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Bài giải

1. 

\(\eqalign{
& {{21} \over 8} = {3 \over 4}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{9 \over {36}} = {1 \over 4} \cr
& {{18} \over {54}} = {1 \over 3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{30} \over {48}} = {5 \over 8} \cr
& {{90} \over {72}} = {5 \over 4}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{72} \over {42}} = {{12} \over 7} \cr} \)

2.

3.

4. 

5.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me