Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12

Unit 5 : Higher Education - Giáo Dục Đại Học

You want to apply for an undergraduate programme in a university in England.

WRITING

You want to apply for an undergraduate programme in a university in England. Write a letter of request (about 150 words) to UCAS to ask for the information about the admission requirements to the university, using the information in the Reading and Speaking sections on page 52 &56. You much follow the outline below.

(Em muổn nộp đơn học chương trình cử nhân ở một trường đại học ở Anh. Viết một lá thư yêu cầu (khoảng 150 từ) đến Văn phòng ghi danh đại học và cao đẳng (UCAS) để hỏi thông tin về điều kiện ghi danh vào trường, dùng thông tin ở phẩn Bài đọc và Nói ở những trang 52 và 56.)

Introduction:

- State the reasons why you are writing, your interest in tertiary study in England (mention the name of the programme/the universities/...)

Request:

- State what information you would like them to provide: tuition fee, accommodation, exams,...

Further information:

- Say you would be happy to supply further information about yourself such as your English proficiency and record of secondary education study,...

Conclusion:

- End with a polite closing.

Tạm dịch:

Giới thiệu:  

- Nêu rõ lý do bạn viết thư, sự quan tâm của bạn đến việc học đại học tại Anh (đề cập đến tên của chương trình / các trường đại học ...)  

Yêu cầu:   

- Thông báo những thông tin bạn họ muốn cung cấp: học phí, chỗ ở, kỳ thi, ...  

Thêm thông tin:   

 - Nói rằng bạn sẽ vui lòng cung cấp thêm thông tin về bản thân bạn như trình độ tiếng Anh và hồ sơ của bạn về giáo dục trung học, ...  

Phần kết luận:   

 - Kết thúc thư một cách lịch sự.

Hướng dẫn giải:                                              

75 Le Lai Street

District 1, Ho Chi Minh City

Vietnam.

Dear Sir/ Madam,

I have read the advertisement of your university in our local paper, and I am very much impressed by, its reputation, specially the Department of Business Administration.

Now I have just taken the GCSE examination and I am very interested in an undergraduate course in your university.

Would you please let me know the admissions requirements to it? And at the same time will you send me the information about the course: tuition fee, its details and accommodation as well?

I would be happy to supply further information about myself if neccessary.

I look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

Tam Minh Le

Tạm dịch:

Thưa ông / bà,   

Tôi đã đọc quảng cáo của trường đại học của ông/ bà trong bài báo địa phương của chúng tôi và tôi rất ấn tượng bởi danh tiếng của nó, đặc biệt là Phòng Quản trị Kinh doanh.   

Bây giờ tôi vừa nhận bằng GCSE và tôi rất quan tâm đến khóa học đại học ở trường đại học của ông/ bà.

Ông/ bà vui lòng cho tôi biết yêu cầu nhập học được không ạ? Đồng thời ông/ bà sẽ gửi cho tôi thông tin về khóa học: học phí, chi tiết và chỗ ở của bạn?  

Tôi rất sẵn lòng cung tin về bản thân mình nếu cần. 

Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ ông/ bà. 


Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me