Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12

Unit 6 : Future Jobs - Việc Làm Tương Lai

Work in groups. Tick (✓) the factors that you think would help you succeed in a job interview.

READING

Before You Read (Trước khi đọc)

Work in groups. Tick () the factors that you think would help you succeed in a job interview.

(Làm việc từng nhóm. Ghi dấu () những yếu tố em nghĩ sẽ giúp em thành công trong cuộc phỏng vấn việc làm.).

● wearing casual clothes

● giving clear, honest answers

● feeling self-confident

● feeling nervous

● having a good sense of humour

● avoidins difficult questions

Hướng dẫn giải:

   -  : giving clear, honest answers;

   -  : feeling self-confident;

   -  : having a good sense of humour;

   - ✓ : avoiding difficult questions.

Tạm dịch:

● mặc quần áo bình thường

● đưa ra các câu trả lời rõ ràng, trung thực

● cảm thấy tự tin

● cảm giác hồi hộp

● có khiếu hài hước

● tránh những câu hỏi khó

While You Read (Trong khi đọc)

Read the passage and do the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn và làm những bài tập kèm theo.)

Click tại đây để nghe:

 

Preparing for a job interview can be stressful, particularly when you are called for the first interview. Below are some pieces of advice that can help you reduce the feeling of pressure and create a good impression on your interviewer.

Before the interview

You should find out as much as possible about the job and the vacancy. Before the interview, you have to send a letter of application and your resumes to the company to express your interest in the job and to show that you might be the most suitable candidate for the position.

When you come to the interview, remember to bring with you your school certificates and letters of recommendation from your teachers or your previous employers. In addition, you may jot down your qualifications and experience that can relate to the job and prepare for the questions that are often asked during the interview.

Make sure you know where the interview is and how to get there. Be on time or a few minutes early. Don’t forget to dress neatly and formally.

During the interview                             

You should concentrate on what the interviewer is saying and make a real effort to answer all the questions the interviewer asks. Be clear, polite and honest. If you do not know something about the more technical aspects of the job, admit it and stress that you are willing to learn. Show enthusiasm when the job is explained to you. Always show your best side, your keenness to work and your sense of responsibility.

Don’t forget to say goodbye to the interviewer before leaving the office.

After the interview

If you are offered the position, congratulations! If you do not get the job, try not to be too disappointed. Think about the interviewer’s comments because they may help you prepare better when you are called for the next job interview. Good luck!

Tạm dịch bài đọc:

Chuẩn bị cho một phỏng vấn việc làm có thể căng thẳng, đặc biệt khi bạn được gọi cho một phòng vấn đầu tiên. Dưới đây là một số lời khuyên có thể giúp bạn giảm bớt cảm giác căng thẳng và tạo ấn tượng tốt nơi phỏng vấn viên của bạn.

Trưc khi phng vấn

Bạn nên tìm hiểu về việc làm và vị trí càng nhiều càng tốt. Trước khi phỏng vấn, bạn phải gửi đơn xin việc và bản lí lịch đến công ty để thể hiện sự yêu thích của bạn đối với việc làm và chứng tỏ bạn có thể là ứng viên thích hợp nhất cho vị trí đó.

Khi bạn đến phỏng vấn, nhớ mang theo các chứng chỉ học trình và thư giới thiệu của giáo viên hoặc những người chủ trước. Ngoài ra, bạn có thể ghi nhanh những khả năng và kinh nghiệm liên hệ đến việc làm và chuẩn bị cho những, câu hỏi thường được hỏi ở cuộc phỏng vấn.

Hãy bảo đảm bạn biết vị trí cuộc phỏng vấn và cách đến đó. Hãy đến đúng giờ hoặc sớm vài phút. Đừng quên ăn mặc trang nhã và lịch sự.

Trong lúc phng vn

Bạn nên tập trung vào những gì phỏng vấn viên đang nói và cố gắng trả lời tất cả câu hỏi phỏng vấn viên hỏi. Hãy nói rõ ràng, lịch sự và trung thực. Nếu bạn không biết điều gì về những khía cạnh có tính kĩ thuật hơn của việc làm, hãy thừa nhận và nhấn mạnh bạn sẵn sàng học. Hãy bày tỏ sự nhiệt tình khi công việc được giải thích. Hãy luôn thể hiện những khía cạnh tốt nhất của bạn, sự nhiệt tình với việc làm và tinh thần trách nhiệm.

Đừng quên nói lời chào tạm biệt với phỏng vấn viên trước khi rời khỏi văn phòng.

Sau phỏng vấn

Nếu bạn được vị trí đó, chúc mừng bạn! Nếu bạn không nhận được việc làm cố gắng đừng quá thất vọng. Hãy suy nghĩ những nhận xét của phỏng vấn viên vì chúng có thể giúp bạn chuẩn bị tốt hơn khi bạn được gọi cho một phỏng vấn việc làm kế. Chúc bạn thành công!

Task 1: These words are from the passage. Look back to the text and circle the best meanings A, B, or C.

(Những từ này từ đoạn văn. Xem lại đoạn văn và khoanh tròn những nghĩa đúng nhất A, B hoặc C.)

1. vacancy

A. a part of a newspaper where jobs are advertised

B. a job that is available

C. a seat that is available

2. resume

A. a photocopy of academic certificates

B. a letter of recommendation

C. a short written account of someone’s education and previous jobs

3. keenness

A. special interest

B. very quick understanding

C. sense of responsibility

4. jot down

A. mention

B. note down

C. type

Hướng dẫn giải:

1. B               2. C                 3. A                   4. B

Tạm dịch:

1. vị trí tuyển dụng

A. một phần của một tờ báo nơi quảng cáo việc làm

B. một công việc có sẵn

C. một chỗ ngồi có sẵn

2. Tiếp tục

A. Bản sao giấy chứng nhận học tập

B. thư giới thiệu

C. một tài khoản viết ngắn về giáo dục của ai đó và công việc trước đây

3. tinh thông

A. sự quan tâm đặc biệt

B. sự hiểu biết rất nhanh

C. ý thức trách nhiệm

4. Ghi lại

A. đề cập đến

B. lưu ý xuống

C. đánh máy, gõ bàn phím

Task 2: Work in pairs. Decide whether the following statements are true (T) or false (F). 

(Làm việc từng đôi. Quyết định những câu nói sau đúng (T) hay sai (F).)

1. Try to reduce the feeling of pressure and make a good impression on your interviewer.

2. Find out as much information as you can about.

3. Bring with you a letter of application and your resumes to the interview.

4. Take all your certificates and letters of recommendation with you.

5. Remember to dress neatly and formally.

6. Your voice should be clear and polite.

7. Tell the interviewer about your shortcomings.

8. Remember to say goodbye to the interviewer before leaving the interview.

Hướng dẫn giải:

1. T               2. T                3.F                 4. T

5.T                6.T                  7.F                 8.T

Tạm dịch:

1. Cố gắng giảm áp lực và tạo ấn tượng tốt với người phỏng vấn của bạn.  

2. Tìm hiểu càng nhiều thông tin càng tốt.

3. Mang theo bạn một lá thư và hồ sơ của bạn để phỏng vấn. 

4. Mang theo  tất cả các giấy chứng nhận của bạn và thư giới thiệu. 

5. Nhớ ăn mặc gọn gàng và trang trọng. 

6. Giọng nói của bạn phải rõ ràng và lịch sự.   

7. Nói với người phỏng vấn về những điểm yếu của bạn.

8. Hãy nhớ nói lời tạm biệt với người phỏng vấn trước khi rời khỏi cuộc phỏng vấn.

After You Read (Sau khi đọc)

 

Work in groups. Discuss the question : Which pieces of advice given in the passage do you find most useful and least useful? Why?

(Làm việc từng nhóm. Thảo luận câu hỏi: Bạn nhận thấy những lời khuyên nào được cho trong đoạn văn rất hữu dụng và ít hữu dụng? Tại sao?)

Hướng dẫn giải:

A: Which pieces of advice in the passage do you think are most useful?

B: Well, I find the advice in Paragraph 3 is the most useful,

C:  Why?

B: Because you must present your necessary papers for the job : your qualifications, work experience,....; especially you must prepare the questions often asked in advance.

C: But according to me, I think Paragraph 5 is the most useful.

A: Can you give the reason for it?

C: OK. By following this advice, you can give a strong impression on the interviewer and show that you can be the most suitable candidate for the position.

A: And which piece of advice do you think least useful?

B: Well, personally, I don’t think the pieces of advice in the passage are least useful.

C:  Why do you say so?

B: Don’t you think any advice can give us something to think and find out the good lesson?

A: That’s right.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình.

Tạm dịch:

A: Những lời khuyên nào trong đoạn văn bạn nghĩ là hữu ích nhất?   

B: Vâng, tôi cảm thấy những lời khuyên trong đoạn 3 hữu ích nhất.

C: Tại sao?  

B: Bởi vì bạn phải xuất trình các giấy tờ cần thiết cho công việc: trình độ, kinh nghiệm làm việc của bạn, ....; đặc biệt là bạn phải chuẩn bị các câu hỏi thường được hỏi trước.   

C: Nhưng theo tôi, tôi nghĩ khoản 5 là hữu ích nhất.   

A: Bạn có thể đưa ra lý do được không?   

C: OK. Bằng cách làm theo lời khuyên này, bạn có thể tạo một ấn tượng mạnh mẽ với người phỏng vấn và cho thấy rằng bạn có thể là ứng cử viên phù hợp nhất cho vị trí này.  

A: Và lời khuyên nào bạn thấy ít hữu dụng nhất?  

B: Theo tôi, tôi không nghĩ rằng những lời khuyên trong đoạn ít hữu dụng nhất.

C: Tại sao bạn nói như vậy?  

B: Bạn có nghĩ rằng bất kỳ lời khuyên có thể cho chúng ta một cái gì đó để suy nghĩ và tìm ra bài học tốt?   

A: Đúng thế.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me