Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12

Unit 6 : Future Jobs - Việc Làm Tương Lai

Work in pairs. Match a job in A with at least two description in B. (Làm việc từng đôi. Ghép một việc làm ở A với ít nhất hai sự mô tả ở B.)

SPEAKING

Task 1 : Work in pairs. Match a job in A with at least two description in B.

(Làm việc từng đôi. Ghép một việc làm ở A với ít nhất hai sự mô tả ở B.)

A

B

a doctor

a farmer

a tour guide

a writer

● take care of people's health

● create imaginary characters and events

● find good and safe hotels for customers

● take people to places of interest

● construct irrigation systems

● apply new farming techniques

● help save people's lives

● tell stories through pictures

Hướng dẫn giải:

A

B

 - a doctor

 

- a farmer

 

 - a tourist guide

 

- a writer

-  take care of injured and sick people.

-  help to save people’s lives.

-  construct irrigation systems

-  apply new farming techniques

-  find good and safe hotels for customers

-  take people to places of interest.

-  tell stories through pictures

-  create imaginary characters and events.

Tạm dịch:

A

B

bác sỹ

nông dân 

hướng dẫn viên 

nhà văn 

● chăm sóc sức khoẻ của người dân

● tạo ra nhân vật tưởng tượng và các sự kiện

● tìm các khách sạn tốt và an toàn cho khách hàng

● đưa mọi người đến những địa điểm ưa thích

● Xây dựng hệ thống thủy lợi

● áp dụng các kỹ thuật canh tác mới

● giúp cứu sống người khác

● kể chuyện qua hình ảnh


Task 2 : Work in pairs. Discuss which of the jobs in column A you would/ would not like to do. Explain why/ why not? You can the cues in column B.

(Làm việc từng đôi. Thảo luận việc làm nào trong những việc làm ở cột A em muốn /không muốn làm. Giải thích tại sao làm/ tụi sao không. Em có thể dùng những ý đề nghị ở cột B.)

A

B

pilot

waiter

taxi driver

electrician

policeman

journalist

hotel receptionist

computer programmer

boring

rewarding

difficult

interesting

fascinating

dangerous

challenging

fantastic

Example: 

Tạm dịch:

A

B

phi công

bồi bàn 

tài xế

thợ điện 

cảnh sát

nhà báo 

lễ tân khách sạn 

lập trình viên 

nhàm chán

đáng làm 

khó khăn 

thú vị 

đam mê

nguy hiểm 

thách thức 

hứng thú 

Hướng dẫn giải:

A: What job would you like to do?

B: I'd like to be a pilot. Working as a pilot is very fascinating as I have a chance to travel to many places in the world, amd meet various interesting people.

C: Would you like work as an electrician?

D: I’m afraid I wouldn’t.

C: Why?

D: Working as an electrician is very dangerous for you may be at risk of loss of life due to unexpected shocks.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình.

Tạm dịch:

A: Bạn muốn làm việc gì?    

B: Tôi muốn làm phi công. Làm việc như một phi công rất hấp dẫn vì tôi có cơ hội đi du lịch đến nhiều nơi trên thế giới, và gặp gỡ những người thú vị khác nhau.   

C: Bạn có muốn làm thợ điện?   

D: Tôi e rằng không.  

C: Tại sao?  

D: Làm thợ điện rất nguy hiểm vì bạn có thể có nguy cơ mất mạng do bị điện giật ngoài ý muốn.

Task 3: Work in groups. Talk about a job you may do after you finish school, using the following cues.

(Làm việc từng nhóm. Nói về mội việc làm em có thể làm sau khi em hoàn tất việc học, dùng những đề nghị sau.)

- Where you will work

- Who you will work with

- The salary you may get paid

- The working conditions

Tạm dịch:

- Nơi bạn sẽ làm việc   

- Bạn sẽ làm việc với ai 

- Mức lương bạn có thể được trả   

- Điều kiện làm việc

Hướng dẫn giải:

A: What job would you like to do after you finish school?

B: I’d like to be a high school teacher.

C:What makes you choose that career?

B:I think teaching is an interesting career for several reasons. First, I can learn many things, specially when I teach in a secondary school. Next, due to my work, I have to read much, so I can acquire more knowledge.

A: What benefits do you think you can get from that job?

B: Well, the first thing I get from my work is the joy and happiness of working with the young. Next, I may be respected as an educated person. Thus, I’m able to live a happy life.

C: Do you assume you can encounter some disadvantages with your career in comparison with other jobs, such as low pay, no privilege and working condition?

B: I see it, but I can live a happy life, it's the matter, for example my students' success in their study, their good behaviour and the key point: their maturity in social life. They can become good children and citizens. And I think the best of all, in my opinion, is the joy and peace in mind. Do you think so?

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình.

Tạm dịch:

A: Bạn muốn làm việc gì sau khi bạn hoàn thành chương trình học?

B: Tôi muốn trở thành một giáo viên trung học.   

C: Điều gì làm bạn chọn sự nghiệp đó?    

B: Tôi nghĩ rằng giảng dạy là một sự nghiệp thú vị vì nhiều lý do. Thứ nhất, tôi có thể học được nhiều điều, đặc biệt khi tôi dạy học ở trường trung học. Tiếp theo, do công việc của tôi, tôi phải đọc nhiều, vì vậy tôi có thể có thêm kiến thức.  

A: Bạn nghĩ bạn có thể nhận được những gì từ công việc đó?  

B: À, điều đầu tiên tôi nhận được từ công việc của tôi là niềm vui và hạnh phúc khi làm việc với giới trẻ. Tiếp theo, tôi có thể được tôn trọng như là một người có học vị. Vì vậy, tôi có thể sống một cuộc sống hạnh phúc.    

C: Bạn có cho rằng bạn có thể gặp phải một số bất lợi trong sự nghiệp của bạn so với các công việc khác, như mức lương thấp, không có đặc quyền và điều kiện làm việc?   

B: Tôi biết, nhưng tôi có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, đó mới là vấn đề, ví dụ như thành công của học sinh trong học tập, hành vi tốt của họ và điểm chính: sự trưởng thành của họ trong đời sống xã hội. Họ có thể trở thành những đứa trẻ và công dân tốt Và tôi nghĩ rằng hơn hết là, theo ý kiến của tôi, là niềm vui và sự bình an trong tâm trí. Bạn có nghĩ vậy không?

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me