Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12 - Thí điểm

Unit 1: Life stories

Tổng hợp bài tập có trong phần Skills - trang 11 Unit 1 SGK tiếng anh 12 mới

READING (Đọc)

1    Discuss with a partner.

(Thảo luận với một người bạn.)

What do the people in the pictures need? What can you do to help them?

Use the words under the pictures to answer the questions. 

Hướng dẫn giải:

What people need

What to do 

These flood victims need food and shelter.

We can donate money, rice, and old clothes.

These students are studying in a shabby classroom. They need study equipment and a decent place to study.

We can donate books and money.

These young cancer patients need care and comfort.

We can visit them, give them gifts, and organise different fun activities.

Tạm dịch:

Những người trong các hình ảnh cần làm gì? Những gì bạn có thể để giúp họ?

Sử dụng các từ ngữ dưới các hình ảnh để trả lời các câu hỏi.

Cái mọi người cần

Cái có thể làm

Những nạn nhân lũ lụt cần thức ăn và nơi trú ẩn.

Chúng ta có thể quyên góp tiền, gạo, và quần áo cũ.

Những học sinh đang theo học tại một lớp học tồi tàn. Họ cần các thiết bị học tập và một nơi tử tế để học.

Chúng ta có thể quyên góp sách và tiền

Những bệnh nhân ung thư trẻ tuổi cần được quan tâm và chăm sóc thoải mái

Chúng ta có thể đến thăm họ, tặng họ những món quà, và tổ chức các hoạt động vui chơi khác nhau.

 2    Read two people's life stories and complete the table with facts about them.

(Đọc những câu chuyện về cuộc đời hai con người và hoàn thành bảng với sự thật về họ.)

 

Larry Stewart came from humble beginnings. Born in Mississippi in 1948, he was brought up by his grandparents. In 1971, Larry found himself jobless and starving for several days. After a free meal given by a restaurant's owner, he vowed to help others whenever he could.

Larry then moved to Kansas City, where he was fortunate enough to make money in cable television. He began helping the less fortunate in 1979, and stories of “Secret Santa’ started to emerge from the city. For over 26 years, he handed out thousands of dollars every Christmas to the needy in public places - without ever revealing his identity. The more he gave, the more stories of his generosity spread across the United States. Secret Santa became famous, yet still anonymous.

He kept his identity hidden until 2006, when he was diagnosed with cancer, which later claimed his life. Since Larry Stewart's death in 2007, his example has inspired others to continue his mission of kindness and charitable work. 

Born in 1988, Le Thanh Thuy was awarded the title ‘Ho Chi Minh City utstanding Young Citizen’ in 2006, a ear before she passed away. As soon Thuy started high school in 2003, she was diagnosed with bone cancer and doctors decided to amputate her leg to save her life.

Thuy's repeated hospitalisations over four years did not stop her from helping other patients. Her dream was to initiate a fund to help young cancer patients. Whenever Thuy could move around, she organised different charity activities to relieve the young patients' pain. Thuy's meaningful work was welcomed and supported by the community. As a result, Thuy's Dream Programme was launched and is currently managed by The Tuoi Tre.

The Tuoi Tre has continued to hold annual events to support her programme. The most important one is the Sunflower Festival, where children and their families get together and have fun. Gifts are given to the young patients, and the memory of Thuy is kept a ive by ner story about love and sharing.

Hướng dẫn giải:

Name

Larry Stewart

Le Thanh Thuy

Born

1948

1988

Died

2007

2007

Nationality

American

Vietnamese

Health problem

cancer

bone cancer

Dedicated life to...

the needy

young cancer patients

 Tạm dịch:

Larry Stewart xuất phát từ khởi đầu khiêm tốn. Sinh ra ở Mississippi vào năm 1948, ông đã được nuôi lớn lên bởi ông bà ngoại. Năm 1971, Larry thất nghiệp và nghèo đói trong vài ngày. Sau một bữa ăn miễn phí do chủ của một nhà hàng, ông tuyên bố sẽ giúp đỡ người khác bất cứ khi nào có thể.

Larry sau đó chuyển đến thành phố Kansas, nơi ông đã may mắn kiếm tiền trong truyền hình cáp. Ông bắt đầu giúp đỡ những người kém may mắn trong năm 1979, và những câu chuyện của "Secret Santa" bắt đầu phát triển ra khỏi thành phố. Trong hơn 26 năm, ông đưa ra hàng ngàn đô la mỗi dịp Giáng sinh cho những người nghèo ở những nơi công cộng - mà không bao giờ tiết lộ danh tính của mình. Càng cho đi nhiều, những câu chuyện về sự hào phóng của ông càng lan truyền trên khắp Hoa Kỳ. "Secret Santa"  trở nên nổi tiếng, nhưng vẫn còn vô danh.

Ông giữ danh tính của mình cho đến năm 2006, khi ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, mà sau này đã kết thúc cuộc sống của mình. Từ cái chết của Larry Stewart trong năm 2007, tấm gương của ông đã truyền cảm hứng cho những người khác để tiếp tục sứ mệnh của lòng tốt và làm việc từ thiện.

Sinh năm 1988, Lê Thanh Thuý đã được trao tặng danh hiệu "Công dân TPHCM trẻ xuất sắc" trong năm 2006, một năm trước khi cô qua đời. Ngay khi Thúy bắt đầu học trung học vào năm 2003, cô được chẩn đoán bị ung thư xương và các bác sĩ đã quyết định cắt bỏ chân để cứu cô.

Việc nhập viện liên tục trong 4 năm không thể ngăn Thuý khỏi việc giúp đỡ bệnh nhân khác. Ước mơ của cô là bắt đầu một quỹ để giúp đỡ bệnh nhân ung thư trẻ tuổi. Bất cứ khi nào Thuý có thể di chuyển xung quanh, cô tổ chức các hoạt động từ thiện khác nhau để làm giảm nỗi đau cho các bệnh nhân trẻ. công việc có ý nghĩa của Thúy đã được chào đón và nhận được hỗ trợ của cộng đồng. Kết quả là, Chương trình Giấc mơ của Thúy đã được đưa ra và hiện đang được quản lý bởi Báo Tuổi Trẻ.

Báo Tuổi Trẻ tiếp tục tổ chức sự kiện hàng năm để hỗ trợ chương trình của cô. Sự kiện quan trọng nhất là lễ hội Hoa hướng dương, nơi trẻ em và gia đình của họ có thể đoàn tụ và vui chơi. Quà tặng được trao cho các bệnh nhân trẻ tuổi, và ký ức về Thuý sống mãi nhờ câu chuyện về tình yêu và chia sẻ.

3   Find the words or expressions in the text that have the following meanings. Write them in the correct spaces.

(Tìm từ hoặc các cách thể hiện trong văn bản có ý nghĩa như sau. Viết chúng tại dấu cách chính xác.) 

1. people who do not have enough food or money ________

2. make something known to someone _______

3. unknown to other people ____________

4. remove a body part in a medical operation ____________

5. start, make something important begin _________

6. something remembered from the past __________

Hướng dẫn giải:

1. the needy

2. reveal

3. anonymous

4. amputate

5. initiate

6. memory

Tạm dịch:

1. những người không có đủ thức ăn hoặc tiền: người thiếu thốn

2. làm cho cái gì được biết với một ai đó: tiết lộ

3. không được biết đến với người khác: ẩn danh

4. loại bỏ một phần cơ thể trong một hoạt động y tế: cắt đi

5. bắt đầu, bắt đầu làm một cái gì đó quan trọng : khởi đầu

6. một cái gì đó được nhớ lại từ quá khứ: trí nhớ (kỷ niệm)

4  Read the stories again. Answer the questions.

(Đọc câu chuyện một lần nữa. Trả lời các câu hỏi.)

1. What did Larry Stewart do to help those in need?

2. Why was he called ‘Secret Santa’ ?

3. How has his act of kindness influenced other people since his death?

4. What did Thanh Thuy do to help other people?

5. What title was Thuy awarded?

6. How does The Tuoi Tre manage Thuy's Dream Programme?

Hướng dẫn giải:

1. Every Christmas, Larry handed out thousands of dollars to needy people in public places.

2. Because he gave money to people during the festive season of December while his identity was hidden.

3. People have been inspired to continue his mission of kindness and charitable work.

4. Thuy organised charity activities to relieve young cancer patients' pain.

5. She was awarded the title ‘Ho Chi Minh City Outstanding Young Citizen’.

6. The newspaper holds annual events to support her programme. One of them is the Sunflower Festival, where children and their families get together and have fun. Gifts are given to the young patients, and the memory of Thuy is kept alive by her story about love and sharing.

Tạm dịch:

1. Larry Stewart đã làm gì để giúp đỡ những người cần giúp đỡ?

Mỗi Giáng Sinh, Larry thường dành hàng ngàn đô la tặng những người cần giúp đỡ ở nơi công cộng.

2. Tại sao ông được gọi là "Secret Santa"?

Bởi vì ông tặng tiền cho mọi người trong suốt mùa lễ hội của tháng 12 trong khi danh tính của ông được dấu.

3. Hành động của ông ảnh hưởng thế nào đến người khác kể từ cái chết của ông?

Mọi người được truyền cảm hứng để tiếp tục sứ mệnh tốt bụng của ông và công việc từ thiện.

4. Thanh Thủy đã làm gì để giúp đỡ những người khác?

Thủy tổ chức hoạt động từ thiện để giảm bớt sự đau đớn do bệnh tật cho những bệnh nhân ung thư trẻ tuổi.

5. Danh hiệu gì Thủy  đã được trao tặng?

Thủy được trao tặng giải thưởng "Thanh niên ưu tú Thành Phố Hồ Chí Minh".

6. Làm thế nào để Báo Tuoi Tre quản lý Chương trình Giấc mơ của Thúy?

Báo chí tổ chức các sự kiện thường niên để hỗ trợ các chương trình của cô ấy. Một trong số đó là Ngày Hội Hoa Hướng Dương, nơi những đứa trẻ và gia đình của họ cùng nhau vui vẻ. Những món quà được tặng cho các bệnh nhân trẻ, và ký ức của Thủy được giữ mãi bên cạnh câu chuyện về tình yêu và sự sẻ chia của cô.

5   Discuss with a partner.

(Thảo luận với một người bạn.)

Have you ever taken part in the Sunflower Festival to support Thuy's Dream Programme?

a.  If yes, what did you do during the festival?

b.  If no, would you like to do it in the future and how would you help? Give your reasons.

Tạm dịch:

Bạn đã bao giờ tham gia vào lễ hội Hoa hướng dương để hỗ trợ Chương trình Giấc mơ của Thúy?

a. Nếu có, bạn đã làm gì trong lễ hội?

b. Nếu không có, bạn muốn làm điều đó trong tương lai không và bạn sẽ giúp đỡ thế nào? Đưa ra lý do của bạn.

 SPEAKING (Nói)

1. Choose the correct sentences (a-d) to complete the conversation between two friends.

(Chọn câu đúng (a-d) để hoàn thành cuộc trò chuyện giữa hai người bạn.)

a.  Who is he?

b.  Well, in a way, but twenty years later his reputation was restored.

c.   Do you knowany stories about him? An interestin story will hold the attention of your audience an the judges.

d.   I want to see my expression while I'm speaking.

Hướng dẫn giải:

1. d   2. a   3.c   4. b

Tạm dịch: 

John: Hi, Văn. Bạn đang làm gì đấy? Tại sao các bạn nói chuyện với gương?

Văn: Vâng ... Tôi đang tập luyện cho cuộc thi kể chuyện vào tuần tới. Tôi muốn nhìn thấy biểu hiện của tôi trong khi tôi đang nói.

John: Tôi hiểu. Chủ đề là cuộc đời của một nhân vật lịch sử, phải không?

Văn: Đúng. Tôi đã quyết định nói về Nguyễn Trãi.

John: Nguyễn Trãi? Ông là ai?

Văn: Ông là một học giả tài năng và một chiến lược gia có tay nghề cao. Ông sinh năm 1380. Ông đã giúp vua Lê Lợi để giải phóng đất nước của chúng tôi từ những kẻ xâm lược trong thế kỷ 15. Tôi ngưỡng mộ ông vì những cống hiến của ông cho đất nước của chúng tôi.

John: Wow! Ông là một anh hùng dân tộc thực sự. Bạn có biết câu chuyện gì về ông không? Một câu chuyện thú vị sẽ thu hút sự chú ý của khán giả và giám khảo.

Văn: Có. Tôi sẽ nói về sự kỳ bí của Lychee Garden. Đó là về một sự cố dẫn đến cái chết của gia đình Nguyễn Trãi.

John: Trời ... Vì vậy, cuộc sống của ông đã kết thúc trong bi kịch?

Vân: Vâng, một cách nào đó, nhưng hai mươi năm sau đó danh tiếng của ông đã được phục hồi. . Và ông đã được đề cử là một danh nhân văn hóa thế giới được UNESCO công nhận vào năm 1980. Tại sao bạn không đến với cuộc thi và lắng nghe câu chuyện của tôi?

John: OK. Tôi sẽ đến. Tôi thực sự muốn biết thêm về người đàn ông nổi tiếng này.

2. Practise the conversation with a partner.

 (Luyện tập cuộc đối thoại với một người bạn.)

3. Work with a partner. Use the information below or your own ideas to talk about one of the historical figures below.

(Làm việc cùng một người bạn. Sử dụng các thông tin dưới đây hoặc ý tưởng của riêng bạn để nói về một trong những nhân vật lịch sử dưới đây.)

Tạm dịch:

Vua Lê Lợi / Lê Thái Tổ (1385 -1433)

Sự kiện:
- Lãnh đạo quyết tâm khởi nghĩa Lam Sơn chống quân xâm lược nhà Minh (1418 - 1427), phải chịu đựng gian khổ và khó khăn
- Giải phóng đất nước và trở thành vua năm 1428
Lý do được tôn trọng:
- Sự kiên trì của mình trong chiến tranh mười năm
truyền thuyết thú vị :
- Lịch sử của Hồ Gươm tại Hà Nội: sự trả lại thanh gươm huyền diệu cho một con rùa vàng sau cuộc chiến tranh chống quân xâm lược

Lê Quý Đôn (1726-1784)
Sự kiện:
- Một nhà triết học , nhà thơ và nhà biên tập nổi bật
- Phụ trách một số lượng lớn các tác phẩm bách khoa, lịch sử và triết học
Lý do được tôn trọng:
- trí thông minh sắc bén và kiến thức rộng
Câu chuyện thú vị:
- Khi vẫn còn là một đứa trẻ, ông đã tạo ra một bài thơ, sử dụng các từ có hai nghĩa để mô tả các đặc điểm của các loài rắn khác nhau. Bài thơ cũng có thể được hiểu là sự tự tố cáo một học sinh lười biếng và hứa sẽ học chăm hơn.

LISTENING (Nghe)

1 Why are people often interested in the life of celebrities or famous people? Tick the possible reasons and add some more, if you can.

(Tại sao người ta thường quan tâm đến cuộc sống của người nổi tiếng hay những người nổi tiếng? Đánh dấu vào những lý do có thể và thêm một số lý do khác, nếu bạn có thể.)

□    They are curious.

□    They want to know more about their idols.

□    They can have something to gossip about.

□    They want to learn lessons from famous people's failures or successes.

□    They can criticise or slander the person they do not like.

Tạm dịch:

□    Họ rất tò mò.

□    Họ muốn biết thêm về thần tượng của mình.

□    Họ có thể có một cái gì đó để buôn chuyện

□    Họ muốn học những bài học từ thất bại hay thành công những người nổi tiếng

□    Họ có thể chỉ trích hay nói xấu người mà họ không thích.

2.     Listen to a talk show with host Cindy Brown and guest speaker Andy Lewis, a sociologist Choose the best answer to complete each statement.

(Nghe một talk show với người dẫn chương trình Cindy Brown và diễn giả khách mời Andy Lewis, một nhà xã hội học. Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành mỗi câu.)

Click tại đây để nghe:


1. According to Cindy, our audience are ____ stories about celebrities and famous people.

A. interested in

B. overloaded with

C. bored with

2. People may use stories about our private life in order to_____ .

A. damage our reputation

B. write novels

C. make films

3. We should not share too much personal information______ .

A. at parties

B. with strangers

C. online

4. Reading a person's life story critically means_______

A. making judgements while reading it

B. making criticisms while reading it

C. reading it without finding any faults or merits

Hướng dẫn giải:

1.B   2.A   3.C   4.A

Tạm dịch: 

1. Theo Cindy, khán giả của chúng ta ................ những câu chuyện về những người nổi tiếng.

A. hứng thú

B. quá tải / nhàm chán

C. chán nản

2. Người ta có thể sử dụng những câu chuyện về đời tư để............... .

A. phá hoại danh tiếng

B. viết tiểu thuyết

C. làm phim

3. Chúng ta không nên chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân ........... .

A. tại các bữa tiệc

B. với người lạ

C. qua mạng / trực tuyến

4. Đọc một câu chuyện về cuộc đời của một người một cách đầy phê bình nghĩa là ............. .

A. phán xét trong khi đang đọc nó

B. bình luận trong khi đang đọc nó

C. đọc mà không tìm ra lỗi lầm hay thiếu sót nào

Audio script:

Cindy: Welcome to our talk show with guest speaker Mr Andy Lewis, a sociologist. Mr Lewis...

Andy: Please call me Andy. I don't want to be too formal.

Cindy: No problem, Andy. These days, our audience seem to be overwhelmed with stories in the newspapers or on the Internet - stories about celebrities, political figures, or even ordinary people around us.

Andy: You mean we're living in a world of stories and scandals?

Cindy: Right. As a sociologist, do you have any advice for our audience?

Andy: I think there're two sides to this issue. We need some life skills to protect ourselves. First, we don't want other people to take advantage of our stories. They may use our private lives for blackmail or slander... in order to harm our reputation or just for fun.

Cindy: For whatever purpose, it could be extremely damaging.

Andy: Exactly. So we should not reveal too much of our private life on social networking sites.

Cindy: I agree. But how about the stories of other people? Should we read or follow these stories?

Andy: That's the second point I want to discuss. Another life skill is learning from other people's lives. Everyone's life story is like a book that can teach us something. So we should open that book and read it critically.

Cindy: Critically? Can you explain this?

Andy: It means we should make careful judgements when reading a life story and ask ourselves questions like, ‘Why is this story told?’ or ‘What lessons can I learn from it?’

Cindy: Lessons such as...?

Andy: Such as a person's reasons for failure or success. This may help us to avoid similar failure or to adopt a new way of life so we can improve ourselves and become better human beings.

Cindy: Very interesting. Thank you, Andy, for your advice and for sharing your thoughts with our listeners. Next week...

Dịch Script:

Cindy: Chào mừng bạn đến với talk show của chúng tôi với diễn giả khách mời Andy Lewis, mộ nhà xã hội học. Ông Lewis ...

Andy: Xin hãy gọi tôi là Andy. Tôi không muốn quá trang trọng.

Cindy: Không vấn đề gì, Andy. Những ngày này, khán giả dường như bị choáng ngợp với những câu chuyện trên báo hoặc trên Internet - những câu chuyện về người nổi tiếng, nhân vật chính trị, hoặc thậm chí những người bình thường xung quanh chúng ta.

Andy: Ý anh là chúng ta đang sống trong một thế giới của những câu chuyện và những vụ tai tiếng?

Cindy: Đúng vậy. Là một nhà xã hội học. Ông có lời khuyên nào cho khán giả không?

Andy: Tôi nghĩ có hai khía cạnh của vấn đề này. Chúng ta cần một số kĩ năng sống để tự vệ. Thứ nhất, chúng ta không muốn người khác tận dụng câu chuyện của chúng ta. Họ có thể sử dụng cuộc sống của chúng ta để tống tiền hoặc lăng mạ ... để làm hại danh tiếng của chúng ta hoặc chỉ để cho vui.

Cindy: Dù là bất cứ mục đích gì, nó cũng gây tổn hại rất lớn.

Andy: Chính xác. Vì vậy chúng ta không nên tiết lộ quá nhiều về cuộc sống riêng tư của chúng ta trên các trang mạng xã hội.

Cindy: Tôi đồng ý. Nhưng còn những câu chuyện của người khác thì thế nào? Chúng ta có nên đọc hay theo dõi những câu chuyện đó?

Andy: Đó là điều thứ hai tôi muốn thảo luận. Một kỹ năng sống khác nữa là học từ cuộc sống của những người khác. Câu chuyện về cuộc sống của mọi người giống như một cuốn sách, nó có thể dạy chúng ta thứ gì đó. Vì vậy chúng ta nên mở cuốn sách đó và đọc bình luận nó.

Cindy: Bình luận? Ông có thể giải  thích điều này?

Andy: Điều đó có nghĩa là chúng ta nên có những phán đoán cẩn thận khi đọc một câu chuyện đời sống và tự đặt ra một câu hỏi như "Tại sao câu chuyện này nói vậy?" hoặc "Bài học gì tôi có thể học được từ nó?"

Cindy: Các loại bài học như ...?

Andy: Chẳng hạn như lý do thành công hay thất bại của một người. Điều này có thể giúp chúng ta tránh những thất bại tương tự hoặc áp dụng cách sống mới để chúng ta có thể cải thiện bản thân trở thành người tốt hơn.

Cindy: Rất thú vị. Cảm ơn ông, Andy, vì lời khuyên của ông và chia sẻ suy nghĩ của ông tới khán giả. Tuần tới ...

3. Listen again. Answer the questions.

(Nghe lại. Trả lời các câu hỏi.)

Click tại đây để nghe:


1. What life skills does Andy think people should have?

2. According to Andy, what questions should we ask ourselves when reading or hearing a life story?

3. What can we benefit from learning about a person's failures or successes?

Hướng dẫn giải:

1. The audience should have life skills to protect themselves and to learn from other people's lives.

2. We should ask ourselves two questions:

'Why is this story told?’

'What lessons can I learn from it?’

3.  We can learn how to avoid similar mistakes or to adopt a new way of life so we can improve ourselves and become better human beings.

Tạm dịch:

1. Kỹ năng sống gì mà Andy nghĩ mọi người nên có?

Khán giả nên có khĩ năng sống để bảo vệ bản thân và học từ cuộc sống của người khác.

2. Theo Andy, câu hỏi mà chúng ta nên tự hỏi bản thân khi đọc hoặc nghe một câu chuyện cuộc sống là gì?

Chúng ta nên tự hỏi bản thân 2 câu hỏi:

"Tại sao câu chuyện này nói vậy?"

"Bài học chúng ta có thể học là gì?"

3. Chúng ta có lợi gì từ việc học những thất bại hay thành công của người khác?

Chúng ta có thể tránh được những lỗi tương tự hoặc áp dụng cách sống mới để chúng ta có thể cải thiện bản thân và trở thành người tốt hơn.

4. Do you agree with Andy that everyone's life story is like a book that can teach us something? Discuss with a partner.

(Bạn có đồng ý với Andy rằng câu chuyện cuộc sống của tất cả mọi người giống như một cuốn sách mà có thể dạy chúng ta điều gì đó? Thảo luận với một người bạn. )

- I agree with Andy that everyone's life story is like a book that can teach us something.

- Because person's reasons for failure or success help us to avoid similar failure or to adopt a new way of life so we can improve ourselves and become better human beings.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình.

Tạm dịch: 

- Tôi đồng ý với Andy rằng câu chuyện cuộc sống của tất cả mọi người giống như một cuốn sách mà có thể dạy cho chúng ta điều gì đó.

- Bởi vì lý do của một người thất bại hay thành công giúp chúng ta tránh được những thất bại tương tự hoặc tiếp cận một cách sống mới để chúng ta có thể tự cải thiện  bản thân và trở thành người tốt hơn.

WRITING (Viết)

1.  Read the story of a champion swimmer and complete the blanks. Use the words in the box

(Đọc câu chuyện của một vận động viên vô địch và hoàn thành những khoảng trống. Sử dụng các từ trong hộp)

overcome      completed    misfortune

adopted     obsessed    helpless

Hướng dẫn giải:

1. adopted      2. obsessed         3. helpless

4. overcome     5. competed      6. misfortune

Tạm dịch:

1. adopted: thông qua

2. obsessed: bị ám ảnh

3. helpless: bất lực

4. overcome: vượt qua     

5. competed: cạnh tranh     

6. misfortune: bất hạnh

Dịch đoạn văn:

Câu chuyện về cuộc sống của bạn là gì?

Học tập là hành trình suốt đời. Chia sẻ trải nghiệm cuộc sống của bạn với người khác để họ có thể học hỏi từ bạn. Đừng ngần ngại về việc đăng câu chuyện của bạn về việc vượt qua khó khăn và đạt được thành công.

Bất hạnh, kiên nhẫn, thành công

Bởi Carlos

Đăng lúc 09: 00, ngày 10 tháng 9.

Tôi sinh ra mà không có đôi chân và bị bỏ rơi bên ngoài trại trẻ mồ côi ở Philippines, nơi tôi được nuôi dạy đến khi tôi lên tám. Người mẹ nuôi Molly Page nhận tôi vào và đưa tôi đến nhà của bà ở Perth, Úc, để điều trị y tế.

Sau khi quen với đôi chân giả của mình, tôi trở nên ám ảnh với thể thao và muốn chơi bóng đá giống như những đứa trẻ cùng tuổi khác. Tuy nhiên để giữ cân bằng trên đôi chân của tôi trong khi chơi bóng là một vấn đề, vì vậy tôi được khuyên nên thử tập bơi. Đó là khi sự nghiệp thể thao của tôi bắt đầu.

Mẹ của tôi gửi tôi đến câu lạc bộ bơi - nơi tôi được nhận hướng dẫn tốt nhất từ Bruce Murphy. Tôi sẽ không bao giờ quên nỗi sợ hãy khi lần đầu tiên tôi bước chân vào hồ bơi. Tôi cảm thấy rất bất lực và sợ hãi khi tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết. Tuy nhiên, Bruce ở đó, hướng dẫn tôi vượt qua các giai đoạn khác nhau và giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Tôi rất ngạc nhiên vì tôi có thể tiến bộ rất nhanh.

Năm 2012, tôi tham gia cuộc thi địa phương đầu tiên của tôi. Những năm sau đó, tôi bắt đầu giafh được huy chương vàng trong các giải vô địch khác nhau ở Úc dành cho những người theo Đạo. Bây giờ tôi đã 20 tuổi, giấc mơ của tôi là trở thành vận động viên bơi lội trong thế vận hội Paralympic.

Tôi đã kể câu chuyện của bản thân và hy vọng sẽ khuyến khích những người khác như tôi cố gắng một cái gì đó mới mẻ và đầy thử thách. Không được phép tỏ ra bất hạnh và khuyết tật để có được con đường đi tới thành công của bạn. Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường. Đây là phương châm của tôi. 

2.   Put the following parts of the story in the correct order they appear in the story.

(Đặt những phần sau của câu chuyện theo đúng thứ tự chúng xuất hiện trong câu chuyện.)

a.     Writer's name

b.     Writer's ambitions and achievements

c.      Childhood

d.     Posting date and time

e.     Story title

f.      Story's message

g.     Turning point in writer's life

Hướng dẫn giải:

1.e   2.a   3.d   4.c   5.g   6. b   7.f

Tạm dịch:

1. Tiêu đề câu chuyện

2. Tên của người viết

3. Thời gian đăng bài

4. Tuổi thơ

5. Điểm nhấn trong cuộc đời người viết

6. Tham vọng và thành tích của người viết

7. Lời nhắn nhủ của câu chuyện

3.   Use the given information to write another story of 180-250 words. You can add further details to make your story more interesting.

(Sử dụng các thông tin được đưa ra để viết một câu chuyện khác trong 180-250 từ. Bạn có thể thêm thông tin chi tiết để làm cho câu chuyện của bạn thú vị hơn.)

Hướng dẫn viết:

Poverty is no shame

By Thu Ha

Published: 06:00 GMT, 20 September

My parents died in a traffic accident when I was ten years old, so I grew up with my grandmother who was too old and weak to work. I had to leave school and did odd jobs to earn a living: selling lottery tickets, washing dishes and doing babysitting. When I was 15, my grandma encouraged me to attend evening classes, so I could improve my literacy and job prospects.

After lots of hardship and effort, I completed secondary education and passed a challenging exam to enter Medical University, which is the dream of many students. However, I could not pay the tuition fees and had to reject the offer. The door to a new life was closed before me. I was completely disappointed and saw only gloomy days ahead.Then something incredible happened: I was awarded a scholarship from The Thanh Nien for college students from poor families. This was really a turning point in my life because I could start my university studies and hope for a better future.

Six years of hard work at the university and of trying to live on a very tight budget came to an end at last. Now I am working as a doctor at a hospital, but I will never forget those difficult days. I am planning to set up and run a charitable organisation to help poor students, as a way to acknowledge other people for supporting me.

I've told my own story hoping to encourage other people like me to overcome hard times. Don't let poverty defeat you and destroy your hopes for a better future. This is my motto.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình.

Tạm dịch:

Nghèo không có gì đáng xấu hổ

Viết bởi Thu Hà

Được dăng lúc 6 giờ ngày 20 tháng  9

Bố mẹ tôi đã mất trong một tai nạn giao thông  khi tôi lên 10, vì vậy tôi lớn lên với sự chăm sóc của bà, bà quá già yếu để có thể lao động. Tôi phải nghỉ học và làm những công việc khác nhau để kiếm sống: bán vé số, rửa bát và chăm em bé. Khi tôi 15 tuổi, bà đã động viên tôi đi học thêm lớp buổi tôi, vì vậy tôi đã nâng cao được trình độ học vấn và triển vọng nghề nghiệp.

Sau nhiều khó khăn và nỗ lực tôi đã học xong trung học và vượt qua kỳ thi đầy thử thách để vào trường Đại học Y dược, đây là giấc mơ của nhiều sinh viên. Tuy nhiên tôi không có tiền đóng nổi học phí nên phải từ bỏ cơ hội này. Cánh cửa đến cuộc sống mới đã khép lại trước mắt tôi. Tôi hoàn toàn thất vọng và chỉ nhìn thấy những ngày tối tăm phía trước. Sau đó một việc không thể ngờ đã xảy ra: Tôi được tặng suất học bổng từ Báo Thanh Niên dành cho sinh viên nghèo. Đây thật sự là một bước xoay chuyển trong cuộc đời tôi vì tôi có thể  học đại học và hi vọng có một tương lai tốt đẹp hơn.

Sáu năm học tập vất vả ở trường đại học và cố gắng để sống được với nguồn ngân sách hạn hẹp cho đến năm cuối. Bây giờ tôi đang là bác sĩ ở một bệnh viện nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được những ngày khó khăn đó. Tôi đang lên kế hoạch thành lập và điều hành một tổ chức từ thiện để giúp đỡ những sinh viên nghèo, như là một cách để tri ân những người khác đã giúp đỡ tôi.

Tôi kể câu chuyện của mình để động viên những người khác giống như tôi để vượt qua những lúc khó khăn. Đừng để nghèo khó đánh bại bạn và hủy hoại hi vọng của bạn cho một tương lai tốt đẹp hơn. Đây là châm ngôn của tôi.


Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me