Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12 - Thí điểm

Unit 1: Life stories

Tổng hợp bài tập có trong phần Communication and Culture - trang 15 Unit 1 SGK tiếng anh 12 thí điểm

COMMUNICATION (Giao tiếp)

1   Listen to An's story. Complete the statements about the story. Write from 1 to 3 words in each blank. 

(Nghe câu chuyện của An. Hoàn thành các nhận định  về những câu chuyện. Viết 1-3 từ trong mỗi trống.)

Click tại đây để nghe:


1. An enjoy reading books about ____.

2. An's friends call her a ____ encyclopaedia because she can answer all their questions about ___.

3. Sometimes she has a feeling that the people in the books she has read are______.

4. She spent her two months' holiday in ___.

5. To An, her grandparents were as herobic and worthy of ____ as many historycal figures, and their stories were even more interesting and more _____ than those in the books she has read.

Hướng dẫn giải:

1. people's life stories 

2. walking / well-known historical figures 

3. unreal 

4. the countryside 

5. respect/real 

Tạm dịch:

1. An thích đọc sách về các câu chuyện cuộc đời con người.

2. Bạn bè của An gọi cô ấy là từ điển sống vì cô ấy có thể trả lời tất cả các câu hỏi của họ về các nhân vật lịch sử.

3. Thỉnh thoảng cô ấy có cảm giác rằng những người trong quyển sách cô ấy đã đọc không thật.

4. Cô ấy dành kì nghỉ hai tháng của cô ấy ở vùng quê.

5. Với An, ông bà cô ấy là người hùng và được tôn trọng như những nhân vật lịch sử nổi tiếng , và những câu chuyện của họ thú vị hơn và chân thật hơn trong những cuốn sách mà cô ấy đọc.

Audio script

I am the only child in the family. Both my parents are doctors and they are so busy that they have very little time for me. Luckily, we have a lot of books at home and these books have become my best friends. The ones I like best ire those about people's life stories. My friends joke that I'm a kind of walking encyclopaedia because I can answer - their questions about well-known historical figures such as Tran Hung Dao or Abraham Lincoln, and even "iuential composers like Beethoven or Mozart. However, sometimes I have a feeling that these famous people are -"ireal, despite reading all the facts written about them.

Then a new world opened to me after my two months' holiday with my grandparents in the countryside. My grandfather told me his own life story. As a child, he was just a buffalo boy, and then he joined the army as a soldier to fight against the invaders. My grandmother told me how hard she had worked to bring up my father and uncles during the war, while my grandpa was away. I found their stories even more interesting and more real than those in the books I had read. To me, my grandparents were as heroic and worthy of respect as many historical figures. I have learnt lessons about love and patriotism from them.

My grandparents are my real heroes.

Dịch script:

Tôi đứa con duy nhất trong gia đình. Cả bố và mẹ tôi đều là bác sĩ và họ rất bận rộn nên có rất ít thời gian dành cho tôi. May mắn thay, chúng tôi có nhiều cuốn sách ở nhà và các cuốn sách đó trở thành người bạn tốt nhất của tôi. Một trong số cuốn sách tôi thích là nói về câu chuyện cuộc sống của con người. Những người bạn của tôi đùa rằng tôi là một loại bách khoa toàn thư vì tôi có thể trả lời - những câu hỏi của họ về những nhân vật lịch sử nổi tiếng như Trần Hưng Đạo hay Abraham Lincoln, thậm chí là những nhà soạn nhạc nổi tiếng như Beethoven hay Mozart. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi có cảm giác rằng những người nổi tiếng không thực, mặc dù tôi đọc tất cả các sự kiện viết về họ.

Sau đó một thế giới mới mở ra cho tôi sau kì nghỉ hai tháng của tôi với ông bà ở quê. Ông tôi kể cho tôi về câu chuyện cuộc đời ông. Khi còn nhỏ, ông chỉ là một chàng trai chăn trâu, và sau đó ông nhập ngũ như một người lính chống quân xâm lược. Bà tôi nói với tôi, bà làm việc chăm chỉ để nuôi bố tôi và các chú tôi trong suốt thời kì kháng chiến., trong khi ông tôi đi xa. Tôi thấy câu chuyện của họ thậm chí còn thú vị hơn và thực tế hơn những cuốn sách mà tôi đã đọc. Đối với tôi, ông bà tôi như những người hùng và xứng đáng được tôn trọng như nhiều nhân vật lịch sử. Tôi đã học được những bài học về tình yêu và lòng yêu nước từ họ.

Ông bà tôi là người hùng thực sự của tôi.

2   Discuss the question in pairs.

(Thảo luận câu hỏi theo cặp.)

Do you think family stories should be told to children? Why or why not?

Hướng dẫn giải:

Family stories should be told to children because this is the best way to teach children about the family's history and traditions. Children will know more about their ancestors and feel strongly attached to their family. Moreover, when stories are told, everybody recalls memories of the past, which provides the best opportunity for family members to spend time together.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình.

Tạm dịch:

Bạn có nghĩ rằng những câu chuyện của gia đình nên nói cho con cái? Tại sao hoặc tại sao không?

Những câu chuyện gia đình nên được kể cho trẻ em bởi vì đây là cách tốt nhất để dạy trẻ về lịch sử và truyền thống của gia đình. Trẻ em sẽ biết nhiều hơn về tổ tiên của họ và cảm thấy gắn bó với gia đình của họ. Hơn nữa, khi những câu chuyện được kể, mọi người sẽ gợi nhớ những kỉ niệm trong quá khứ, điều này tạo cơ hội tốt nhất cho các thành viên trong gia đình dành thời gian bên nhau.

CULTURE (Văn hóa)

1   Read the text about Arthur Conan Doyle and decide whether the statements about it are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct boxes.

 (Đọc văn bản về Arthur Conan Doyle và quyết định việc các nhận định về nó là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào các ô đúng.)

Arthur Conan Doyle                                                                                                                                        Sir Arthur Ignatius Conan Doyle was a Scottish writer and physician. He is best known his creation of Sherlock Holmes - a brilliant London-based detective famous for his logic thinking and ability to solve difficult cases.

Born in Edinburgh in 1859 into a prosperous family, Doyle was strongly influenced by mother, who was a well-educated woman. In his early childhood, she used to tell him vivid stories which sparked his imagination. The second person who had a great impact on writing career was Dr Joseph Bell, a professor at the medical school where Doyle studii from 1876 to 1881. Dr Bell's keen powers of observation later inspired Doyle to create  fictional detective character, Sherlock Holmes.

Doyle's active life provided him with vivid experiences for his stories. With a great love for adventure, he wou never miss a chance to travel. He took a surgeon's position on a whaling ship sailing for the Arctic Circle. He served as a volunteer doctor in the Langman Hospital in South Africa during the War of Independence in 1900. He also acted as a war journalist during the First World War.

Doyle's writing career started during his time at medical school. After graduation, he set up his own medical practice, which was not very successful initially, so he started writing stories again while waiting for patients. He wrote 21 novels and more than 150 short stories. He also published poems, articles, memoirs and plays on various subjects.

His most well-known works are the novels and stories with Sherlock Holmes and the fantasy novel The Lost World, which were made into successful films.

Doyle died at the age of 71, after a heart attack. In his honour, a statue of him was built in Crowborough, where he lived for almost 23 years.

 
Hướng dẫn:

1. NG    2.T     3. F     4.T     5.T    6. NG

Tạm dịch:

Arthur Conan Doyle

Sir Arthur Conan Doyle Ignatius là một nhà văn và bác sĩ người Scotland. Ông được biết đến nhiều nhất bởi sự sáng tạo Sherlock Holmes của ông - dựa theo một  thám tử London nổi tiếng bởi tư duy logic của ông và khả năng giải quyết các trường hợp khó khăn.

Sinh ra tại Edinburgh vào năm 1859 trong một gia đình thịnh vượng, Doyle đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của mẹ, một người phụ nữ được giáo dục tốt. Trong thời thơ ấu của mình, bà thường kể cho ông những câu chuyện sống động mà có thể khuấy động trí tưởng tượng của ông. Người thứ hai người đã có một ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp văn học của ông là Tiến sĩ Joseph Bell, một giáo sư tại trường y tế nơi Doyle shọc tập từ năm 1876 tới năm 1881. Sự quan tâm của Tiến sĩ Bell sau này đã giúp Doyle có cảm hứng để tạo ra nhân vật thám tử hư cấu, Sherlock Holmes.

Cuộc sống năng động của Doyle cung cấp cho ông những kinh nghiệm sống động cho câu chuyện của mình. Với một tình yêu tuyệt vời cho các cuộc phiêu lưu, ông không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội để đi du lịch. Ông làm bác sĩ phẫu thuật trên tàu thuyền đánh bắt cá voi cho vòng Bắc cực. Ông làm việc như là một bác sĩ tình nguyện tại bệnh viện Langman ở Nam Phi trong cuộc chiến tranh giành độc lập trong năm 1900. Ông cũng đóng vai trò là một phóng viên chiến trường trong chiến tranh thế giới thứ nhất.

Sự nghiệp viết văn của Doyle bắt đầu trong thời gian ở trường y. Sau khi tốt nghiệp, ông đã bắt đầu hành nghề y của mình, nhưng thành công vào lúc ban đầu, do đó, ông một lần nữa bắt đầu viết những câu chuyện  trong khi chờ đợi bệnh nhân. Ông đã viết 21 cuốn tiểu thuyết và hơn 150 truyện ngắn. Ông cũng công bố những bài thơ, bài viết, hồi ký và kịch cho các đối tượng khác nhau. công trình nổi tiếng nhất của ông là tiểu thuyết và truyện về Sherlock Holmes và cuốn tiểu thuyết giả tưởng The Lost World, được làm thành phim thành công.

Doyle qua đời ở tuổi 71, sau một cơn đau tim. Để vinh danh ông, một bức tượng của ông được xây dựng ở Crowborough, nơi ông sống trong gần 23 năm.

1. Câu chuyện của Arthur Conan Doyle về Sherlock Holmes là những câu chuyện trinh thám đầu tiên trên thế giới.

2. Hai người có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp viết của Doyle là mẹ và tiến sĩ Joseph Bell.

3. Mẹ của Doyle đã truyền cảm hứng cho anh viết về Sherlock Holmes.

4. Kinh nghiệm cuộc sống của Doyle là nguồn cho nhiều câu chuyện của ông.

5. The Lost World và những tiểu thuyết của anh ấy và những câu chuyện về Sherlock Holmes được chuyển thể thành phim.

6. Một bức tượng của Sherlock Holmes được xây dựng ở London.

2 Work with a partner. Find some Vietnamese writers of detective stories and talk about their lives and works.

(Làm việc cùng một người bạn. Tìm một số nhà văn Việt viết truyện trinh thám và nói chuyện về cuộc sống và công việc của họ.)


Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me