Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 2 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12 - Thí điểm

Unit 1: Life stories

Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập trong phần Project - trang 17 Unit 1 SGK tiếng anh 12 Thí điểm

1  Your group is going to take part in the Public Speaking Contest 'A famous person you admire' organised by your school.

Assign the task to each group member: choosing a famous person, creating his/her profile, and giving a presentation about this person.

(Nhóm của bạn sẽ tham gia vào Cuộc thi nói "Một người nổi tiếng mà bạn ngưỡng mộ của trường tổ chức.

Giao nhiệm vụ cho từng thành viên nhóm: chọn một người nổi tiếng, tạo hồ sơ của người đó, và đưa ra một bài thuyết trình về người này.)

2   Work in groups. Choose the best presentation which meets the following criteria:

+ Content: relevant to the topic, well-structured, interesting, truthful

+ Speaker's presentation techniques: clear outline, emotional and expressive voice, good use of body language and gestures, good pronunciation

(Làm việc nhóm. Chọn trình bày tốt nhất, đáp ứng các tiêu chí sau:

+ Nội dung: liên quan đến chủ đề này, có cấu trúc tốt, thú vị, đáng tin

+ kỹ năng thuyết trình của người nói: đề cương rõ ràng, giọng giàu cảm xúc và biểu cảm, sử dụng tốt ngôn ngữ cơ thể và cử chỉ, cách phát âm tốt . )


Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me