Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12 - Thí điểm

Review 3 (Units 6 - 7 - 8)

Tổng hợp các bài tập trong phần Skills (Kỹ năng) - trang 44 Review 3 (Units 6 - 7 - 8) SGK Tiếng Anh 12 Thí điểm

SKILLS (Kỹ năng)

READING (Đọc)

IUCN Red List (Danh sách đỏ IUCN)

1     Read the text about IUCN Red List. 

(Đọc văn bản về Danh sách Đỏ IUCN)

The International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List is a comprehensive catalogue of the conservation status of species. Information is collected from all over the world and carefully analysed. Many factors are taken into consideration, such as the remaining numbers, the overall increase or decrease in the population, breeding success rates, and known threats. The IUCN Red List then classifies species into seven categories: Extinct (EX), Extinct in the wild (EW), Critically Endangered (CR), Endangered (EN), Vulnerable (VU), Near-threatened (NT), or Least Concern (LC).

After Extinct and Extinct in the wild, the highest risk category assigned by the IUCN Red List is Critically Endangered. A Critically Endangered species is a species that is facing a very high risk of extinction in the wild. Endangered is the next most severe conservation status for wildlife. A Vulnerable species is one that is likely to become endangered if the circumstances threatening its survival and reproduction do not improve. The main reason for its vulnerability is habitat loss or destruction.The species labelled Near Threatened and Least Concern, have had their conservation status assessed and found to be relatively safe and healthy, though they may be in decline.

The number of extinct and endangered species is increasing every year. It is estimated that over 40 per cent of the species on Earth are at risk of extinction. The IUCN Red List featured 3079 animal and 2655 plant species as endangered worldwide in 2012, and 1102 and 1197 respectively in 1998. Many countries in the world now have laws to conserve wild species and protect endangered and threatened species. However, much more has to be done to successfully safeguard the biodiversity of our planet.

Tạm dịch:

Danh sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) là một danh mục toàn diện về tình trạng bảo tồn các loài. Thông tin được thu thập từ khắp nơi trên thế giới và phân tích cẩn thận. Nhiều yếu tố được xem xét, chẳng hạn như số còn lại, tăng hoặc giảm tổng thể dân số, tỉ lệ thành công về giống và mối đe dọa đã biết. Danh sách Đỏ của IUCN  phân loại các loài thành bảy loại: Tuyệt chủng (EX), Tuyệt chủng tự nhiên (EW), Nguy cấp đang bị đe dọa (CR), Nguy cấp (EN), Dễ bị đe dọa(VU), Gần bị đe dọa (NT), ít quan tâm nhất (LC).
Sau khi tuyệt chủng và tuyệt chủng trong tự nhiên, danh mục nguy cơ cao nhất được chỉ định bởi Danh sách Đỏ của IUCN là Nguy cấp đang bị đe dọa nghiêm trọng. Một loài đang bị đe dọa nghiêm trọng là một loài đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao trong tự nhiên. Nguy cấp là tình trạng bảo tồn nghiêm trọng tiếp theo đối với động vật hoang dã. Một loài dễ bị tổn thương là loài nếu các tình huống đe dọa sự sống còn và sinh sản của chúng không được cải thiện. Lý do chính cho tính dễ bị tổn thương của nó là mất môi trường sống hoặc phá hủy. Các loài có nhãn Gần bị đe doạ và ít quan tâm nhất, đã được đánh giá và bảo vệ về trạng thái bảo tồn tương đối an toàn và lành mạnh, mặc dù chúng có thể bị giảm số lượng.

Số lượng các loài đã tuyệt chủng và nguy cấp đang tăng lên hàng năm. Người ta ước tính rằng hơn 40 phần trăm các loài trên trái đất có nguy cơ tuyệt chủng. Danh sách đỏ của IUCN có 3079 loài động vật và 2655 loài thực vật nguy cấp trên toàn thế giới năm 2012 và năm 1998 là 1102 và 1197. Nhiều quốc gia trên thế giới hiện có luật bảo tồn các loài hoang dã và bảo vệ các loài nguy cấp và bị đe doạ. Tuy nhiên, cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ thành công đa dạng sinh học của hành tinh chúng ta.

2     Read the text again and decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box.

(Đọc văn bản một lần nữa và quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào ô thích hợp.)

 

Hướng dẫn giải:

1.T    

2. F    

3. NG    

4. F  

5. T    

6. F

Tạm dịch:

1. Danh sách đỏ của IUCN đánh giá nguy cơ tuyệt chủng của hàng ngàn loài.

2. Các yếu tố được xem xét chỉ là số còn lại, tỉ lệ thành công của giống và mối đe dọa đã biết.

3. Danh sách đỏ của IUCN đề xuất các biện pháp bảo tồn các loài nguy cấp.

4. Các loài nguy cấp có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất.

5. Mặc dù chúng có thể bị suy giảm, các loại gần đe dọa và ít quan tâm nhất là khá an toàn và lành mạnh.

6. Danh sách đỏ của IUCN yêu cầu các quốc gia lập ra các luật bảo vệ động vật hoang dã.

SPEAKING (Nói)

Job skills and qualities (Kỹ năng và chất lượng công việc)

3    Work with a partner. Use the information below or your own ideas to make a conversation about the skills and/or qualities of one job. 

(Làm việc cùng một người bạn. Sử dụng các thông tin dưới đây hoặc ý tưởng của riêng bạn để tạo một cuộc trò chuyện về các kỹ năng và / hoặc phẩm chất của một công việc.)

Hướng dẫn:

Student A: Why do you think a childcare worker needs to have nurturing skills?
Student B: Well, a childcare worker has to look after children when their parents are at work, or away on business. Basically, they keep children safe and care for their everyday needs. That’s why nurturing skills are important.
Student A: Oh, I see. How about organisational skills? Do you think they are necessary for her?
Student B: Sure. A good childcare worker should know how to organise children’s play activities. She should also be able to teach simple drawings and songs, and take part in games and other physical activities.
Student A: Sounds interesting.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với ý kiến của riêng mình. 

Tạm dịch:

Học sinh A: Tại sao bạn nghĩ rằng nhân viên chăm sóc trẻ cần có kỹ năng nuôi dưỡng?
Học sinh B: Vâng, nhân viên chăm sóc trẻ em phải chăm sóc trẻ khi cha mẹ đi làm hoặc kinh doanh. Về cơ bản, họ giữ trẻ an toàn và chăm sóc cho nhu cầu hàng ngày của chúng. Đó là lý do tại sao các kỹ năng nuôi dưỡng là quan trọng.
Học sinh A: Ồ, tôi hiểu rồi. Còn kỹ năng tổ chức thì sao? Bạn có nghĩ rằng chúng là cần thiết?
Học sinh B: Chắc chắn. Một nhân viên chăm sóc trẻ tốt cần biết cách tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em. Cô ấy cũng có thể dạy các bản vẽ và bài hát đơn giản, tham gia vào các trò chơi và các hoạt động thể dục khác.
Học sinh A: Nghe thú vị.

LISTENING (Nghe)

She's so life-like! (Cô ấy rất giống như thật)

4  Listen to someone talking about his first encounter with a humanoid robot. Choose the best option to complete the sentences.

(Nghe ai đó nói về cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình với một robot hình người. Chọn lựa chọn tốt nhất để hoàn thành câu.)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

1. C    

2. C    

3. B    

4. A    

5. C    

6. B

Tạm dịch:

1. Người nói nhìn thấy Aiko Chikira trên sàn của cửa hàng bách hóa Tokyo, đang làm việc trong dịch vụ khách hàng.

2. Người nói có ngay lập tức nhận ra Aiko không phải là con người không?

Không, mất vài phút anh ấy mới nhận ra, vì cô ấy trông rất thật.

3. Chihira rất giống như thật, thực sự hoàn hảo, và cô ấy trông giống như cô ấy mới chỉ 30.

4. Điều làm cho cô ấy sống động như thật là những chuyển động tinh tế của cô ấy khi cúi chào hoặc nhấp nháy.

5. Nhiều người đã đổ xô đến cửa hàng bách hóa ngày hôm đó không phải mua sắm để để ngắm robot giống Chihira.

6. Mặc dù người nó không thấy hình ảnh của những robot khác, nhưng lần gặp mặt này có một ảnh hưởng mạnh mẽ tới anh ấy vì nó có liên hệ chặt chẽ.

Audio script

Hello, everybody. I'd like to share with you my first-hand experience of a humanoid robot.

I met one on the floor of a Tokyo department store, working in customer service. Aiko Chihira was so life-like that I first mistook her for a human being. I was so surprised when I saw so many people taking pictures of a receptionist. Only a few minutes later did I realise that she was a robot! She was wearing a traditional silk kimono and looked really pretty. I think she is supposed to be in her early thirties. Her silicone body was perfect and her subtle movements when bowing or blinking made her seem almost real.

I heard that many people rushed to the department store that day not to shop, but to see Chihira with their own eyes. Some people didn't even believe that she was a robot. One woman said that she had never expected that Chihira would be so real.

I had already seen pictures of robotic broadcasters reading news reports. However, this face-to-face meeting made a strong impression on me. I still feel very excited and look forward to seeing other humanoid robots in the future.

Tạm dịch:

Chào mọi người. Tôi muốn chia sẻ với các bạn trải nghiệm đầu tiên của tôi về một robot hình người.
Tôi đã gặp một người trên sàn của một cửa hàng bách hóa Tokyo, làm việc trong dịch vụ khách hàng. Aiko Chihira rất sống động đến nỗi đầu tiên tôi cứ nghĩ cô ấy là một con người. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người chụp ảnh nhân viên tiếp tân. Chỉ một vài phút sau tôi mới nhận ra rằng cô ấy là một con robot! Cô ấy mặc một bộ kimono lụa truyền thống và trông thật đẹp. Tôi nghĩ rằng cô ấy đang ở tuổi ba mươi của cô. Cơ thể silicon của cô đã hoàn hảo và những chuyển động tinh tế của cô khi cúi chào hoặc nhấp nháy khiến cô có vẻ giống như thực.

Tôi nghe nói rằng nhiều người đã vội vã đến cửa hàng bách hóa vào ngày hôm đó không phải để mua sắm mà chỉ để đến xem Chihira. Một số người thậm chí không tin rằng cô ấy là một robot. Một người phụ nữ nói rằng cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng Chihira sẽ thật như vậy.

Tôi đã nhìn thấy những bức ảnh của những người phát thanh robot đọc báo cáo. Tuy nhiên, lần gặp trực tiếp này đã tạo ấn tượng mạnh mẽ đối với tôi. Tôi vẫn cảm thấy rất vui mừng và mong được nhìn thấy những con robot hình người khác trong tương lai.

5     Look at the job advertisements below. What one would you like to apply for? Consider whether you have the necessary skills and qualities. Discuss your ideas with a partner 

(Xem quảng cáo việc làm dưới đây. Công việc nào bạn muốn nộp đơn? Hãy xem xét xem bạn có các kỹ năng và phẩm chất cần thiết. Thảo luận về ý tưởng của bạn với một bạn khác)

Tạm dịch:

BẢO MẪU

Hiện tại chúng tôi đang tìm kiếm những người xin việc cho những người làm việc toàn thời gian và bán thời gian (M / F).
✔ Bán thời gian: 1 giờ - 6 giờ; 7 giờ sáng. - 12 giờ tối, Thứ Hai-Thứ Sáu.
✔ Giờ làm việc toàn thời gian: 40 giờ một tuần (7 giờ sáng - 6 giờ tối), Thứ Hai-Thứ Sáu.
✔ Tiền lương bào phóng.
✔ Các ứng viên thành công cần nhiệt tình, thân thiện và đáng tin cậy. Họ nên đang nuôi dưỡng và chăm sóc, và thích làm việc và tương tác với trẻ nhỏ. Kỹ năng giao tiếp tốt được yêu cầu.

Y TÁ

Bạn đang có lế hoạch trở thành một ý tá chất lượng? Bạn có muốn có một công việc được trả lương cao và đạt được cả thành công bản thân và nghề nghiệp? Tham gia Lifecare Health và tận dụng những cơ hội to lớn của chúng tôi để phát triển.
✔ Trình độ học vấn: tốt nghiệp đại học điều dưỡng
✔ Kỹ năng: nhân từ, kiên nhẫn, sức chịu đựng áp lực
✔ Kinh nghiệm: 2 năm trở lên
✔ Phẩm chất: trách nhiệm, quan tâm, siêng năng

Hướng dẫn: 

I would like aplying for childcare worker.

I'm very devoted, friendly, and reliable.

I'm nurturing and caring, and enjoy working and interacting with young children.

Excellent communication skills.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình. 

Tạm dịch:

Tôi muốn ứng tuyển cho việc bảo mẫu.

Tôi rất nhiệt tình, thân thiện và đáng tin cậy.

Tôi đang nuôi dưỡng và chăm sóc, và thích làm việc và tương tác với trẻ nhỏ.

Kỹ năng giao tiếp xuất sắc.

6    Write your own CV to apply for one of the jobs advertised in 5 or a job of your choice. Tailor your CV to have a better chance to be shortlisted for an interview.

(Viết CV của bạn để nộp đơn cho một trong những công việc được quảng cáo trong 5 hay một công việc bạn đã chọn. Chỉnh CV của bạn để có một cơ hội tốt hơn để được lọt vào danh sách cho một cuộc phỏng vấn.)

Hướng dẫn viết:

CURRICULUM VITAE

Personal details

Full name: Nguyen Minh Quang

Address: 1661 Giang Van Minh, Ha Noi

Mobile phone: 01234567888

Home phone: 04-37228888

Email: nguyenminhquang@speedymail.com

Personal summary and career objectives

I  am a highly motivated young person who works hard, has good interpersonal skills, and gets on well with people. I have just finished upper-secondary school and have a two month holiday before starting tertiary education. I am looking for a part-time job as a childcare worker. I play the piano, table tennis, and chess, swim well, and have a good command of English. In addition, I love children and can spend hours playing or interacting with them.

Educations and qualifications

May 2017: IELTS 7.5 (British Council, Ha Noi)

2012-  2017: Ha Noi Upper Secondary School

2010-2014: Ha Noi Lower Secondary School

2005-2010: Dai Yen Primary School

Work experience

2016-2017: Part-time childcare worker and tutor in Maths and English for two students during the summer.

Responsibilities included

-   Walking them to school and back home

-   Tutoring them in Maths and English

-   Teaching them to play the piano

-    Interacting and playing games with them

Achievements

July 2012: Second prize in Swimming Contest, City level

August 2011: Third prize in Piano Contest, City level

Skills

Compassion

-  Excellent communication skills

Interests

Music: piano

-  Sports: table tennis, chess, swimming

References

Available upon request

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với ý kiến của riêng mình. 

Tạm dịch:

SƠ YÊU LY LỊCH
Thông tin cá nhân

Họ và tên: Nguyễn Minh Quang

Địa chỉ: 1661 Giang Văn Minh, Hà Nội

Điện thoại di động: 01234567888

Điện thoại nhà riêng: 04-37228888

Email: nguyenminhquang@speedymail.com

Sơ lược bản thân và mục tiêu nghề nghiệp

Tôi là một người trẻ tuổi năng động, làm việc chăm chỉ, có kỹ năng giao tiếp tốt, quan hệ tốt với mọi người. Tôi vừa học xong trung học phổ thông và có một kỳ nghỉ hai tháng trước khi bắt đầu học đại học. Tôi đang tìm kiếm một công việc bán thời gian làm nhân viên giữ trẻ. Tôi chơi đàn piano, bóng bàn, cờ vua, bơi tốt và có khả năng tiếng Anh tốt. Ngoài ra, tôi yêu trẻ em và có thể dành hàng giờ chơi hoặc tương tác với chúng.

Giáo dục và bằng cấp

Tháng 5 năm 2017: IELTS 7.5 (Hội đồng Anh, Hà Nội)

2012- 2017: Trường trung học phổ thông Hà Nội

2010-2014: Trường trung học cơ sở Hà Nội

2005-2010: Trường tiểu học Đại Yên

Kinh nghiệm làm việc

2016-2017: Nhân viên giữ trẻ làm việc bán thời và trợ giảng về Toán và Tiếng Anh cho hai học sinh trong mùa hè.

Công việc bao gồm

- Đi học và về nhà

- Bổ trợ môn Toán và Tiếng Anh

- Dạy chúng chơi piano

- Tương tác và chơi trò chơi với chúng

Giải thưởng

Tháng 7 năm 2012: Giải nhì cuộc thi bơi lội, cấp thành phố

Tháng 8 năm 2011: Giải ba tại cuộc thi Piano, cấp thành phố

Kỹ năng

- Nhân hậu

- Kỹ năng giao tiếp xuất sắc

Sở thích

- Âm nhạc: đàn piano

- Thể thao: bóng bàn, cờ vua, bơi lội

Tham chiếu

Cung cấp theo yêu cầu

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me