Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12 - Thí điểm

Unit 9: Choosing a career

Tổng hợp các bài tập trong phần Skills - trang 50 Unit 9 SGK Tiếng Anh 12 Thí điểm

READING (Đọc)

1. Work with a partner. Guess what the students in the pictures may do after they leave school.

(Làm việc cùng một người bạn. Đoán những gì các học sinh trong hình ảnh có thể làm sau khi ra trường.)

Hướng dẫn giải:

Picture 1: She may go straight to university/continue studying.

Picture 2: They may work as apprentices/join the workforce.

Picture 3: He may take a gap year and go travelling.

Tạm dịch:

Hình 1: Cô ấy có thể đi thẳng đến trường đại học / tiếp tục học.

Hình 2: Họ có thể làm việc như người học việc / tham gia lực lượng lao động.

Hình 3: Anh ta có thể mất một năm trống rỗng và đi du lịch.

2. Read some career advice for secondary school leavers. Choose the appropriate heading for each paragraph. 

(Đọc một số lời khuyên nghề nghiệp cho học sinh tốt nghiệp trường trung học. Chọn tiêu đề thích hợp cho mỗi đoạn.)

a. For those going to university

b. For those who have no plans

c. For those going to be apprentices

d. For those going to be apprentices d. For those about to start a job

In the UK, there are some websites that provide school students with practical advice about leaving school and taking the next step in their careers. The following are some examples:

1.____________________

If students are about to start a job, career advisers have useful information that may help them make the transition into the working world smoother. They should get used to taking responsibility if something goes wrong in their job. By taking responsibility, they will have the opportunity to learn how to put things right and they can avoid making the same mistakes in the future.

2. _________________     

In general, apprentices are assigned to a senior member of staff to spend some time shadowing them and getting to grips with the basics of the job. If apprentices are given the opportunity to get involved early on, they should take it, as this will help them learn faster and improve their confidence. The best thing for apprentices is that they have the opportunity to earn while they learn, and most apprentices are required to attend college for part of the time.

3. _________________

Moving straight to tertiary education from secondary school is considered a big jump. However, many students take to university life like a duck to water. Normally, the first week at university is a bit confusing, even a little stressful, but it does not take long to get used to university life. During the first week, students have their timetables and other paperwork sorted. After that they can relax and take in the campus atmosphere.

4._________________

When students do not know what they want to do after leaving school, they could consider some other options, which the advisers can offer. They can find a temporary job, or take a gap year and go travelling; they may work somewhere abroad, or speak to career advisers who can help them come up with a plan. If none of these options are successful, students should go back to school. They can still be accepted on to A level courses if they have GCSEs.

Hướng dẫn giải:

1. d  

2. c  

3. a  

4. b

Tạm dịch:

a. Đối với những người đi học đại học

b. Đối với những người không có kế hoạch

c. Đối với những người sẽ học nghề

d. Đối với những người bắt đầu làm việc

Tại Vương quốc Anh, có một số trang web cung cấp cho học sinh những lời khuyên thiết thực về việc ra trường và bước tiếp theo trong sự nghiệp của họ. Sau đây là một số ví dụ:

1 .____________________

Nếu học sinh sắp bắt đầu công việc, cố vấn nghề nghiệp có những thông tin hữu ích có thể giúp họ chuyển đổi sang thế giới việc làm trơn tru hơn. Họ nên quen với trách nhiệm nếu có điều gì đó không ổn trong công việc của họ. Bằng cách đảm nhận trách nhiệm, họ sẽ có cơ hội học cách xếp đặt mọi thứ đúng đắn và họ có thể tránh những sai lầm tương tự trong tương lai.

2. _________________

Nhìn chung, người học việc được giao cho một nhân viên cao cấp để dành thời gian theo dõi họ và nắm bắt những điều cơ bản của công việc. Nếu học sinh có cơ hội để tham gia sớm, họ nên nhận lấy nó, vì điều này sẽ giúp họ học nhanh hơn và nâng cao sự tự tin của họ. Điều tốt nhất cho người học việc là họ có cơ hội để kiếm được tiền trong khi học, và hầu hết người tập sự đều phải đi học đại học trong một khoảng thời gian.

3. _________________

Đi học đại học từ trường trung học được xem là bước nhảy lớn. Tuy nhiên, nhiều sinh viên đi học đại học như một con vịt nước. Thông thường, tuần đầu tiên ở trường đại học hơi bối rối, thậm chí một chút căng thẳng, nhưng không mất nhiều thời gian để quen với cuộc sống đại học. Trong tuần đầu tiên, học sinh có lịch làm việc và các giấy tờ khác sắp xếp. Sau đó họ có thể thư giãn và đi trong không gian khuôn viên.

4._________________

Khi học sinh không biết mình muốn làm gì sau khi ra trường, họ có thể cân nhắc một vài lựa chọn khác mà các cố vấn có thể cung cấp. Họ có thể tìm được một công việc tạm thời, hoặc mất một khoảng thời gian và đi du lịch; họ có thể làm việc ở nước ngoài, hoặc nói chuyện với các cố vấn nghề nghiệp có thể giúp họ đưa ra một kế hoạch. Nếu không có lựa chọn nào thành công, học sinh nên trở lại trường. Họ vẫn có thể được chấp nhận vào các khóa học cấp A nếu họ có GCSE.

3. Find the words/phrases/expressions in the reading text which are closest in meaning to the following. Write them in the correct space. 

(Tìm các từ / cụm từ / biểu hiện trong bài đọc mà gần gũi nhất với ý nghĩa như sau. Viết chúng trong khoảng trống chính xác.)

Hướng dẫn giải:

1.smooth(er)            

2. apprentice

3. shadow(ing) them        

4. get(ting) to grips with

5. take to (something) like a duck to water    

6. paperwork

Tạm dịch:

1. không có vấn đề hoặc khó khăn gì - trơn tru

2. ai đó làm việc cho một quản lý hoặc chuyên gia để học hỏi kỹ năng hoặc công việc - học nghề

3. theo ai đó trong khi họ làm để học về công việc của ai đó - cái bóng của họ

4. bắt đầu hiểu và giải quyết những thứ khó khăn - nắm bắt

5. trở thành quen thuộc với thứ gì đó dễ dàng - giống như vịt nước.

6. công việc viết ở công sở, giống như điền mẫu , viết thư, ... - công việc giấy tờ

4     Read the text again and answer the questions.

(Đọc văn bản lần nữa và trả lời các câu hỏi)

Hướng dẫn giải:

1. Some websites that provide school leavers with practical advice about leaving school and taking the next step in their careers.

2. They should learn to take responsibility when things go wrong.

3. The best thing for apprentices is that they have the opportunity to earn while they learn.

4. They have their timetables and other paperwork sorted in the first week at university.

5. They can find a temporary job; they can take a year out and go travelling; they may work somewhere abroad; they can speak to career advisers to help them come up with a plan; they can go back to school.

Tạm dịch:

1. Những trang web nào có sẵn cho những người ra trường ở Anh?

Một số trang web cung cấp cho những người rời khỏi trường với lời khuyên thực tế về việc ra trường và bước tiếp theo trong sự nghiệp của họ.

2. Những lời khuyên nào được đưa ra cho những người ra trường trường muốn bắt đầu việc làm?

Họ nên học để có trách nhiệm khi mọi thứ sai.

3. Điều tốt nhất cho người học việc là gì?

Điều tốt nhất cho người học việc là họ có cơ hội kiếm tiền trong khi học.

4. Sinh viên làm gì trong tuần đầu tiên ở trường đại học?

Họ lập thời khóa biểu và các giấy tờ khác được sắp xếp trong tuần đầu tiên tại trường đại học.

5. Học sinh có thể làm gì nếu không có kế hoạch sau khi rời trường?

Họ có thể tìm được việc làm tạm thời; họ có thể mất một năm thời gian và đi du lịch; họ có thể làm việc ở nước ngoài; họ có thể nói chuyện với các cố vấn nghề nghiệp để giúp họ đưa ra một kế hoạch; họ có thể trở lại trường học.

5    Discuss with a partner.

Which is the most useful piece of advice for you in the text? Why do you think it is useful?

(Thảo luận với một người bạn.

Đâu là điều hữu ích nhất của lời khuyên cho bạn trong văn bản? Tại sao bạn nghĩ rằng nó hữu ích?)

Hướng dẫn viết: 

I think the most useful piece of advice for me is learn to take responsibility when things go wrong.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình. 

Tạm dịch:

Tôi nghĩ rằng những lời khuyên hữu ích nhất cho tôi là học để có trách nhiệm với mọi thứ sai.

SPEAKING (Nói)

Future jobs: ambitions and dreams (Nghề nghiệp tương lai: tham vọng và ước mơ)

1    Choose sentences a-f to complete the discussion between Linda, Lan, and John. 

(Chọn câu a-f để hoàn thành cuộc thảo luận giữa Linda, Lan và John)

Hướng dẫn giải:

1. e    

2. d    

3. b    

4. a    

5. f    

6. c 

Tạm dịch:

John: Được rồi, chủ đề của cuộc thảo luận hôm nay là những tham vọng và ước mơ của chúng ta, và những công việc trong tương lai hoặc sự nghiệp của chúng ta. Vì vậy, hãy bắt đầu với Linda. Bạn đang tìm kiếm công việc gì?

Linda: Tôi đã luôn luôn muốn trở thành một bác sĩ vì tôi thích chăm sóc trẻ con. Tôi muốn làm việc ở nước ngoài. Trước tiên tôi phải vào trường y để có được kiến thức và kỹ năng cần thiết.

John: OK. Còn bạn, Lan? Kế hoạch của bạn sau khi ra trường là gì?

Lan: Tôi muốn vào đại học. Tôi muốn học báo chí . Bạn biết tôi thích viết, và tôi rất quan tâm đến việc cải thiện tiếng Anh của tôi. Việc tôi luôn muốn làm một ngày nào đó là làm việc cho một tờ báo quốc tế.

Linda: Nghe thật tuyệt vời! Tôi tin rằng bạn sẽ rất thành công. Và còn bạn, John? Bạn nghĩ gì về công việc tương lai?

John: Vâng, ước mơ của tôi là trở thành một lập trình viên máy tính.

Lan: Bạn sẽ làm gì sau khi ra trường?

John: Tôi muốn đi nghỉ một năm và ra nước ngoài. Tôi có thể làm việc như một tình nguyện viên ở Thái Lan.

Lan: Thật sao? Vậy bạn muốn làm gì sau đó?

John: Một ngày nào đó tôi muốn điều hành công ty phần mềm của riêng tôi.

Linda: Tôi nghĩ đó là một điều tuyệt vời, John.

2    Find the expressions that John, Lan, and  Linda used to talk about their ambitions and dreams in the conversation. Write them in the correct space.

( Tìm những cách thức mà John, Lan, và Linda sử dụng để nói về hoài bão và ước mơ của mình trong cuộc trò chuyện. Viết chúng trong khoảng trống chính xác.)

Hướng dẫn giải:

John: (1) I'd like to...

          (2) What I'd love to do one day is...

Lan:   (3) I'd like to ...

          (4) One thing I'd like to do one day is...

Linda: (5) I've always wanted to ...

Tạm dịch:

John: (1) Tôi muốn ...

         (2) Những gì tôi muốn làm một ngày nào đó là ...

Lan: (3) Tôi muốn ...

        (4) Một điều tôi muốn làm một ngày nào đó là ...

Linda: (5) Tôi đã luôn luôn muốn ...

3     Work in groups of three. Practise the conversation in 1.

(Làm việc trong nhóm ba người. Luyện tập cuộc trò chuyện trong  bài 1.)

4     Work in groups of three. Use the expressions in 2 to make a similar conversation about your own ambitions and dreams.

(Làm việc trong nhóm ba người. Sử dụng các biểu thức trong bài 2 để thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự về hoài bão và ước mơ của riêng bạn.)

Hướng dẫn viết:

- I'd like to go straight into university. I'd like to study about business.

- One thing I'd like to do one day is to work for an international company.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình. 

Tạm dịch: 

- Tôi muốn vào đại học. Tôi muốn học về kinh doanh.

- Một điều tôi muốn làm một ngày là làm việc cho một công ty quốc tế.

LISTENING (Nghe)

Positive and negative points of careers (Tích cực và tiêu cực của nghề nghiệp)

1   Look at the pictures. What jobs do the people in the pictures do? Write down the job under each picture.

(Nhìn vào những bức tranh. Những người trong ảnh làm công việc gì? Viết ra những công việc dưới mỗi bức ảnh)

Hướng dẫn giải:

1. a medical researcher/scientist

2. a flight attendant

3. a TV journalist/reporter

Tạm dịch: 

1. nhà nghiên cứu y khoa / nhà khoa học

2. tiếp viên hàng không

3. nhà báo / phóng viên truyền hình

2    Match each word with its meaning.

(Nối từ với nghĩa của nó)

Hướng dẫn giải:

1. c     2. e    3. d    4. b    5. a

Tạm dịch:

1. khen thưởng - khiến bạn hạnh phúc vì bạn nghĩ nó hữu ích hoặc quan trọng

2. hấp dẫn - cực kì thú vị và hấp dẫn

3. trận chến - một cuộc chiến hoặc đấu tranh

4. buồn tẻ - mệt mỏi hoặc nhàm chán

5. nhược điểm - một khía cạnh tiêu cực

3   Listen to an interview about the positive and negative points of the careers of three people. Match the career with each interviewee.

(Nghe một cuộc phỏng vấn về những điểm tích cực và tiêu cực của sự nghiệp của ba người. Khớp sự nghiệp với mỗi người được phỏng vấn.)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

1. b  

2. c  

3. a

Tạm dịch:

Tom: nhà báo/ phóng viên truyền hình

Alice: tiếp viên hàng không

Mark: nghiên cứu y khoa

Audio script

Interviewer: So, what kind of career are you looking for, Tom?

Tom: I think working as a TV journalist would be a fascinating job. You would do interviews with so many famous people, such as politicians, movie stars, authors, and actors.

Interviewer: Do you think there would be any downsides to the job?

Tom: Well, being a TV journalist could be difficult at times. You could have to go into dangerous situations, for example, like forest fires or battles in warzones.

Interviewer: I agree. How about you, Alice? What career would you choose?

Alice: I want to be a flight attendant. It could be an interesting job.

I  would really enjoy meeting people from many different countries. And I think flight attendants are well paid.

Interviewer: It's a very demanding job. Don't you think so?

Alice: Yes, you may have to work long hours on long haul flights and not get enough sleep. Travelling all the time could have a negative effect on your health. Being stuck in an aircraft and breathing dirty air is not very healthy.

Interviewer Yes, I agree. Now, Mark, what career would you like to pursue?

Mark:Well, I'd like to be a medical researcher. I think that doing medical research would be really rewarding.

Interviewer: So what are some positive points about the job?

Mark: This job would help save people's lives. You could make a great medical discovery, such as a new drug that can cure or prevent deadly diseases.

Interviewer: Sure, but not everyone is lucky enough to discover new things. You could end up doing tedious experiments and writing long reports.

Mark: Well, doing research may take time and you may not see immediate results. But I still believe in the good things that medical research can bring to people.

Interviewer: All right. Thank you all for coming to the interview, and I wish you good luck in your future careers.

Dịch Script:

Phỏng vấn viên: Bạn đang tìm kiếm công việc gì, Tom?

Tom: Tôi nghĩ làm việc như một nhà báo truyền hình sẽ là một công việc hấp dẫn. Bạn sẽ thực hiện các cuộc phỏng vấn với rất nhiều người nổi tiếng, như các chính trị gia, ngôi sao điện ảnh, tác giả và diễn viên.

Người phỏng vấn: Bạn có nghĩ rằng sẽ có bất kỳ nhược điểm nào trong công việc không?

Tom: Vâng, việc trở thành nhà báo truyền hình có thể gặp khó khăn. Bạn có thể phải đi vào tình huống nguy hiểm, ví dụ, như cháy rừng hoặc các trận chiến trong vùng nguy hiểm.

Người phỏng vấn: Tôi đồng ý. Còn bạn, Alice? Bạn sẽ chọn nghề nào?

Alice: Tôi muốn làm tiếp viên hàng không. Nó có thể là một công việc thú vị. Tôi thực sự sẽ thích gặp những người đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Và tôi nghĩ rằng tiếp viên hàng không được trả lương cao.

Người phỏng vấn: Đó là một công việc rất khó khăn. Bạn không nghĩ vậy sao?

Alice: Vâng, bạn có thể phải làm việc nhiều giờ trên các chuyến bay đường dài và không có đủ giấc ngủ. Di chuyển mọi lúc có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ của bạn. Bị mắc kẹt trong máy bay và hít thở không khí bẩn không tốt cho sức khỏe.

Người phỏng vấn: Đúng vậy, tôi đồng ý. Bây giờ, Mark, bạn muốn theo đuổi nghề nào?

Mark: À, tôi muốn trở thành một nhà nghiên cứu y học. Tôi nghĩ rằng làm nghiên cứu y khoa sẽ thực sự bổ ích.

Người phỏng vấn: Vậy một số điểm tích cực về công việc là gì?

Mark: Công việc này sẽ cứu sống mọi người. Bạn có thể thực hiện một khám phá y tế tuyệt vời, chẳng hạn như một loại thuốc mới có thể chữa khỏi hoặc ngăn ngừa các bệnh chết người.

Người phỏng vấn: Chắc chắn, nhưng không phải ai cũng may mắn được khám phá những điều mới. Bạn có thể kết thúc làm thí nghiệm tẻ nhạt và viết báo cáo dài.

Mark: Vâng, việc nghiên cứu có thể mất thời gian và bạn không thể thấy kết quả ngay lập tức. Nhưng tôi vẫn tin vào những điều tốt đẹp mà nghiên cứu y học mang lại cho mọi người.

Phỏng vấn viên: Được rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã đến dự buổi phỏng vấn và tôi chúc bạn may mắn trong sự nghiệp tương lai của bạn.

4  Listen again and decide if the following statements are true (T), false (F), or not given (NG).

(Nghe một lần nữa và quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG).)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

1. T    

2. NG    

3. F    

4. F    

5. T

Tạm dịch:

1. Tom nghĩ rằng làm một nhà báo truyền hình có thể là một công việc hấp dẫn.

2. Một nhà báo truyền hình có thể gặp gỡ nhiều người như ngôi sao nhạc pop, ngôi sao thể thao và các nhà khoa học.

3. Alice nghĩ rằng làm việc như một tiếp viên hàng không có thể là một công việc nhàm chán.

4. Người phục vụ hàng không được trả lương cao vì họ phải thở không khí bị ô nhiễm.

5. Theo Mark, là một nhà nghiên cứu y khoa sẽ thực sự bổ ích.

5   Work in groups. Do you agree or disagree with the positive and negative points of the three careers in the listening? Why?/Why not? Can you add more points?

(Làm việc nhóm. Bạn có đồng ý hay không đồng ý với những điểm tích cực và tiêu cực của ba sự nghiệp trong phần nghe? Tại sao tại sao không? bạn có thể thêm nhiều quan điểm hơn?)

I agree with the positive and negative points of the three careers in the listening.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình. 

Tạm dịch:

Tôi đồng ý với nhứng quan điểm tích cực và tiêu cực của 3 sự nghiệp trong phần nghe.

WRITING (Viết)

Applying for a job (Ứng tuyển một công việc)

1 Read the job application letter and write the numbers ( 1 -8) next to the letters (a-h) to show the correct components of the letter.

(Đọc lá thư xin việc và viết các số (1 -8) bên cạnh các chữ cái (a-h) để hiển thị các thành phần chính xác của bức thư.)

(1)The Manager                    (3) 618 Tay Son St Souvenir Shop HaNoi

755 Giang Vo St Ha Noi

(2) 20 May 20...

Dear Sir or Madam,

(2)     I am writing in response to your advertisement on Findingjobs.com for the post of a part-time shop assistant.

(3) Last summer, I worked as a shop assistant for five weeks in a local shop selling traditional Vietnamese clothing in a tourist area. My responsibilities were to serve customers, including foreign visitors, deliver the clothes, and answer the phone.

(4)   I think that I am reliable, hard-working and enthusiastic. I can also speak English fluently. If required, I can provide references from the clothes shop.

(5)  I would be grateful for an opportunity to visit your shop and discuss my application with you in person. I can come for an interview any afternoon during the week. If my application is successful, I will be available to start work from the 15th of June. Please find my CV enclosed in this letter.

I  look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

(8)

Le ThuTrang

Hướng dẫn giải:

2. a    3. d    4. h    5. e

6. b     7.g    8.f

Tạm dịch:

(địa chỉ người nhận) Quản lý cửa hàng lưu niệm
755 phố Giảng Võ
Hà Nội

(địa chỉ người gửi) 618 Tây Sơn
Hà Nội
(ngày) 20 tháng 5 ...
Dear Sir hoặc Madam,
(công việc là gì và nơi người ứng tuyển nhìn thấy quảng cáo công việc) Tôi viết thư trả lời bài đăng quảng cáo của một trợ lý bán hàng bán thời gian cho anh/chị trên Findingjobs.com.
(kinh nghiệm làm việc của ứng viên) Mùa hè năm ngoái, tôi làm việc vị trí trợ lý cửa hàng trong 5 tuần tại một cửa hàng địa phương bán quần áo truyền thống Việt Nam trong khu du lịch. Nhiệm vụ của tôi là phục vụ khách hàng, bao gồm du khách nước ngoài, giao hàng, và trả lời điện thoại.
(phẩm chất cá nhân ứng viên) Tôi nghĩ rằng tôi đáng tin cậy, chăm chỉ và nhiệt tình. Tôi cũng có thể nói tiếng Anh lưu loát. Nếu được yêu cầu, tôi có thể cung cấp tài liệu tham khảo từ cửa hàng quần áo.
(khi nào người nộp đơn có thể phỏng vấn và bắt đầu làm việc) Tôi xin được biết ơn khi có cơ hội đến thăm cửa hàng của anh / chị và thảo luận về đơn của tôi với bạn một cách trực tiếp. Tôi có thể đến phỏng vấn bất cứ buổi chiều nào trong tuần. Nếu đơn đăng ký của tôi thành công, tôi sẽ có mặt để bắt đầu làm việc từ ngày 15 tháng 6. Xin vui lòng xem CV của tôi được đính kèm với bức thư này.
Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ anh/chị.
Trân trọng,
(Chữ ký và họ tên của người nộp đơn) Trang
Lê Thu Trang

2  Read the job advertisement. Make a list of the qualities and experience you may need for the job.

(Đọc quảng cáo tuyển dụng. Tạo một danh sách những phẩm chất và kinh nghiệm bạn có thể cần cho công việc.)

Hướng dẫn giải:

+ worked for a local travel agency last summer

+ trustworthy, confident, hard-working, and enthusiastic

+ can speak English fluently

+ can work for long hours

Tạm dịch:

Lễ tân khách sạn cho khách sạn Sunflower!

Chúng tôi cần một người trẻ và nhiệt tình để làm việc cho vị trí lễ tân tại khách sạn của chúng tôi ở Đà Nẵng từ 15 tháng Tám đến 30 tháng 9. Thời gian làm việc từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Nhiệm cụ bao gồm tiếp nhận khách mời và khách tham quan, kiểm tra họ ra và vào, đặt phòng và trả lời điện thoại. Khả năng nói tiếng anh là một lợi thế.

Làm ơn liên lạc tới:

Quản lý khách sạn Sunflower ,

610 Bạch Đằng, Đà Nẵng.

3   Write a letter of around 180 words applying for the job in the advert in 2. Include all the letter components in 1 and follow the writing plan below.

(Viết một bức thư khoảng 180 từ nộp đơn xin công việc trong quảng cáo trong 2. Bao gồm tất cả các thành phần ký tự trong 1 và làm theo kế hoạch bằng văn bản dưới đây.)

 

Hướng dẫn viết:

The Manager                                  745 Le Loi Rd

Sunflower Hotel                             Da Nang

610 Bach Dang Rd, Da Nang

16 July 20...

Dear Sir or Madam,

I am writing in response to your advertisement in last Saturday's Viet Nam News for a young and enthusiastic receptionist.

Last summer, I worked as a tour guide for six weeks for a small travel agency in Da Nang. My responsibilities included giving information to visitors, accompanying foreign tourists on trips throughout Viet Nam, and answering the phone.

I consider myself to be trustworthy, hard­working and enthusiastic. I can speak English fluently and can work as an interpreter. In addition, I can work for long hours. If required,

I can provide references from the travel agency.

I would really like to visit your hotel and discuss my application with you in person.

I am available for an interview on any afternoon.

If my application is successful, I will be able to start work from 15th of August when I finish my exams. I am enclosing my CV with thi? letter.

I look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

Nguyen Van Nam

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình. 

Quản lý 

Khách sạn Sunflower 

610 Bạch Đằng, Đà Nẵng

745 Lê Lợi, Đã Nẵng

Ngày 16 tháng 7 ...

Dear Sir /Madam,

Tôi viết thư để đáp lại lời quảng cáo của anh/ chị tuyển dụng một nhân viên tiếp tân trẻ và nhiệt tình trên tin tức Việt Nam cuối tuần trước. 

Mùa hè năm ngoái, tôi đã làm việc như một hướng dẫn viên du lịch trong sáu tuần cho một đại lý du lịch nhỏ ở Đà Nẵng. Nhiệm vụ của tôi là cung cấp thông tin cho khách tham quan, đi cùng khách du lịch nước ngoài trên các chuyến đi khắp Việt Nam, và trả lời điện thoại.

Tôi tự coi mình là người đáng tin cậy, chăm chỉ và nhiệt tình. Tôi có thể nói tiếng Anh lưu loát và có thể làm thông dịch viên. Ngoài ra, tôi có thể làm việc trong nhiều giờ. Nếu được yêu cầu, Tôi có thể cung cấp tài liệu tham khảo từ cơ quan du lịch.

Tôi thực sự muốn đến thăm khách sạn của anh/chị và nói rõ hơn về hồ sơ của tôi..

Tôi có thể đến phỏng vấn bất cứ buổi chiều nào.

Nếu hồ sơ đăng ký của tôi thành công, tôi sẽ có thể bắt đầu làm việc từ ngày 15 tháng 8 khi tôi hoàn thành các kỳ thi. Tôi đính kèm CV với lá thư.

Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ anh / chị.

Trân trọng,

Nguyễn Văn Nam

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me