Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12 - Thí điểm

Unit 9: Choosing a career

Tổng hợp các bài tập trong phần Language - trang 48 Unit 9 SGK Tiếng Anh 12 Thí điểm

Vocabulary (Từ vựng)

1. Complete the sentences using the correct form of the words or phrases from 3 in GETTING STARTED. 

(Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng hình thức đúng của các từ hoặc cụm từ trong phần 3 GETTING STARTED.)

Hướng dẫn giải:

1. career advice    

2. career

3. workforce    

4. option

5. temporary    

6. has secured/secured 

Tạm dịch:

1. Bạn có thể tìm kiếm lời khuyên nghề nghiệp trên một số trang web.

2. Cô ấy chỉ mới bắt đầu sự nghiệp giảng dạy.

3. Một số sinh viên trong lớp của tôi muốn đi làm sau khi ra trường.

4. Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho những người ra trường trong tương lai.

5. Bạn có thể muốn xem xét làm việc gì đó tạm thời cho đến khi bạn quyết định mình muốn làm gì.

6. Anh ấy đã hoàn thành trình độ A của mình và đã bảo đảm / bảo đảm có một vị trí tại một trường luật.

Pronunciation (Phát âm)

Unstressed words (Những từ không được nhấn mạnh)

1. Listen to part of the conversation in GETTING STARTED again. Underline the words that are not stressed.

(Nghe một phần của cuộc đàm thoại trong GETTING STARTED lần nữa. Gạch dưới các từ không được nhấn mạnh.)

Click tại đây để nghe:


Mai: What kind of job are you looking for?

Jim: I'm looking for work in marketing companies. love to do smartphone marketing.

Mai: I see. M want to gain work experience, and save up some money for university.

Jim: Exactly. JVe secured a university place to study economics. And how about you? What kind of career are you looking for, Mai?

Mai: Well, I'd love to work in a hospital. I want to become a doctor.

Jim: Then you'll have to study medicine.

Hướng dẫn:

Tạm dịch:

Mai: Bạn đang tìm kiếm công việc gì?
Jim: Tôi đang tìm việc trong các công ty tiếp thị. Tôi rất thích marketing qua điện thoại thông minh.
Mai: Tôi hiểu rồi. Bạn muốn có được kinh nghiệm làm việc, và tiết kiệm một số tiền khi học đại học.
Jim: Chính xác. Tôi đã bảo đảm cho một trường đại học nghiên cứu kinh tế. Con bạn thi Sao? Bạn đang tìm kiếm sự nghiệp gì, Mai?
Mai: À, tôi rất thích làm việc trong bệnh viện. Tôi muốn trở thành một bác sĩ.
Jim: Sau đó bạn sẽ phải học về thuốc.

2. Now listen to the conversation in 1 again Practise it with a partner. Try to use the correct sentence stress.

(Bây giờ nghe đoạn hội thoại trong 1 lần nữa Luyện tập nó với một người bạn. Hãy thử sử dụng nhấn mạnh câu đúng.) 

Click tại đây để nghe:


Grammar (Ngữ pháp)

Phrasal verbs (consisting of a verb, an advert, and a preposition) (Cụm động từ, bao gồm động từ, trạng từ và giới từ)

1. Match the phrasal verbs in A  with their meanings in B.

(Nối cụm động từ ở A với nghĩa của chúng ở B)

Hướng dẫn giải:

1. g  

2. h  

3. i    

4. j    

5. a    

6. b    

7. c   

8. d    

9. e   

10. f

Tạm dịch:

1. tiếp tục với - tiếp tục

2. theo kịp với - duy trì tốc độ

3. nghĩ lại - hồi tưởng

4. cãi lại - trả lời không lịch sự

5. bỏ - bỏ lại/ bỏ cuộc

6. đến thăm/ ghé thăm ai đó bất chợt - chuyến thăm ngắn

7. hết - không còn ai

8. chịu đựng - tha thứ

9. cắt giảm - giảm

10 - ăn ý, sống hòa thuận với ai - có một mối quan hệ tốt

2. Complete each sentence using the correct form of a phrasal verb in 1. You don't need to use all the verbs.

(Hoàn thành mỗi câu bằng cách sử dụng hình thức đúng của động từ mệnh đề trong 1. Bạn không cần phải sử dụng tất cả các động từ.)

Hướng dẫn giải:

1. drop out of

2. drops in on  

 3. cut down on

4. get on with

5. go on with

6. keep up with 

7. think back on

8. talked back to

Tạm dịch:

1. Tôi hy vọng không ai trong số bạn bè của tôi bỏ học trong học kỳ này.

2. John thường ghé thăm chúng tôi mà không có báo trước.

3. Chính phủ đang cố gắng không cắt giảm số tiền họ dành cho đào tạo nghề.

4. David không hòa thuận với vợ mình. Họ luôn tranh cãi.

5. Linda làm việc bán thời gian, nhưng cô quyết định tiếp tục học.

6. Hoa là một học sinh xuất sắc. Thật khó để theo kịp cô ấy nếu bạn không cố gắng rất nhiều.

7. Tôi thường nghĩ về thời thơ ấu của tôi với nhiều niềm vui.

8. Học viên cãi lại huấn luyện viên của mình và bị đuổi ra khỏi nhóm.

3. Underline the adverbial clause in each sentence below. Then say what type of adverbial clause it is. 

(Gạch dưới mệnh đề trạng từ trong mỗi câu dưới đây. Sau đó nói đây là loại mệnh đề trạng từ gì)

Hướng dẫn giải:

1.       If I knew French. I would apply for a temporary job in this company, (adverbial clause of condition)

2.       Laura has just finished training as a cook, and now she can cook better than her mother, (adverbial clause of comparison)

3.       My career adviser talks to me like he is my father, (adverbial clause of manner)

4.       The programme at the vocational school was so bad that Nam dropped out of school, (adverbial clause of result)

5.       He won't be able to go to university unless he works harder, (adverbial clause of condition)

Tạm dịch:

1. Nếu tôi biết tiếng Pháp. Tôi sẽ xin một công việc tạm thời trong công ty này, (mệnh đề trạng từ điều kiện)

2. Laura vừa hoàn thành khóa huấn luyện đầu bếp, và bây giờ cô ấy có thể nấu ăn tốt hơn mẹ mình, (mệnh đề phó từ so sánh)

3. Cố vấn nghề nghiệp của tôi nói chuyện với tôi như ông ấy là cha của tôi, (mệnh đề trạng từ chỉ thái độ)

4. Chương trình học tại trường dạy nghề tệ đến nỗi Nam bỏ học, (mệnh đề trạng từ kết quả)

5. Anh ta sẽ không thể vào đại học trừ khi anh ta làm việc chăm chỉ hơn, (Mệnh đề trạng từ chỉ điều kiện)

4. Combine each pair of simple sentences into one complex sentence containing an adverbial clause. Use the words provided and make any necessary changes. 

(Kết hợp mỗi cặp câu đơn giản thành một câu phức tạp có chứa một mệnh đề trạng từ. Sử dụng các từ được cung cấp và thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết.)

Hướng dẫn giải:

1. If you are late for work, you may lose your job.

2. Secondary school students work as hard as factory workers.

3. Linda was offered such a good job that she didn't hesitate to accept it.

4. If you do not tell me everything, I will not be able to help you.

5. We mixed the chemicals exactly as the lab instructor had told us to.

Tạm dịch:

1. Nếu bạn trễ giờ làm việc, bạn có thể bị mất việc làm.

2. Học sinh trung học học làm việc chăm chỉ như công nhân nhà máy.

3. Linda đã được mời một công việc tốt mà cô ấy không ngần ngại chấp nhận nó.

4. Nếu bạn không nói với tôi mọi thứ, tôi sẽ không thể giúp bạn.

5. Chúng tôi pha trộn các hóa chất chính xác như các giảng viên phòng thí nghiệm đã nói với chúng tôi.

 

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me