Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 10

Unit 7: The mass media - Phương tiện truyền thông đại chúng

Task 1: Work in pairs. Which of the following are the types of the mass media? Pill a tick (✓) next to the words .(Làm việc từng đôi. Hình thái nào trong những hình thái sau đây là phương tiện truyền thông đại chúng? Ghi dấu (✓) kế bên các từ.)

B.SPEAKING (Nói) 

Task 1: Work in pairs. Which of the following are the types of the mass media? Pill a tick (✓) next to the words

(Làm việc từng đôi. Hình thái nào trong những hình thái sau đây là phương tiện truyền thông đại chúng? Ghi dấu (✓) kế bên các từ.)

Hướng dẫn giải:

Task 2: Work in pairs Work out when feature(s) the types of the mass media have in common and what main feature(s) each of them has. Use the cues below.

(Làm việc theo cặp. Vạch ra những đặc điểm chung của các loại phương tiện truyền thông đại chúng và những nét chính của mỗi loại.)

 provide information and entertainment orally (through mouth)

 receive information aurally (through ears)

 present information and entertainment visually (through eyes)

 receive information visually (through eyes)

 present information and entertainment orally (through mouth) and visually (through eyes)

 get information aurally (through ears) and visually (through eyes)

 provide / deliver information and entertainment

Hướng dẫn giải:

The mass media - provide/ deliver information and entertainment
Radio

- provide information and entertainment orally (through mouth)

- receive information aurally (through ears)

Fimls

- present information and entertainment visually

Newspaper

- present information and entertainment visually (through eyes)

- receive information visually (through eyes)

Television

- present information and entertainment orally (through mouth) and visually (through eyes)

- get information aurally (through ears) and visually (through eyes)

Internet

- provide, deliver or get information and entertainment visually and aurally. 

- TV presents information and entertainment visually and we receive them through our eyes.

- Films present information and entertainment visually.

- The Internet provides, delivers us information and entertainment and we can get them through our eyes and ears.

Tạm dịch:

- TV trình bày thông tin và giải trí một cách trực quan và chúng tôi nhận được chúng qua đôi mắt của chúng tôi.

- Phim trình bày thông tin và giải trí một cách trực quan.

- Internet cung cấp, cung cấp cho chúng tôi thông tin và giải trí và chúng tôi có thể đưa chúng qua mắt và tai của chúng tôi.

Task 3: Work in groups. Talk about different types of the mass media. Answer the following questions.

(Làm việc theo nhóm. Nói về những loại phương tiện truyền thông đại chúng khác nhau. Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What are different types of the mass media?

2. What feature(s) do they have in common?

3. What are their distinctive features?

Hướng dẫn giải:

1. The different types of the mass media are the types which provide information and entertainment orally, aurally and visually, that is we receive or get the information and entertainment through cars, eyes or mouth.

2. The feature these types of the mass media have in common is they provide and deliver information and entertainment to people.

3. The radio provides information and entertainment orally and through the radio, we can get information and entertainment.

- The television gets and provides information and entertainment visually and aurally.

- The Internet provides, delivers and gets information and entertainment visually and aurally.

- Newspapers and magazines provides information and entertainment visually. They receive information orally and visually.

- Films provides us information and entertainment visually and aurally.

Tạm dịch:

1. Các loại phương tiện thông tin đại chúng khác nhau là gì?

Các loại phương tiện thông tin đại chúng khác nhau là các loại cung cấp thông tin và giải trí bằng miệng, một cách tự nhiên và trực quan, đó là chúng tôi nhận hoặc nhận thông tin và giải trí thông qua xe hơi, mắt hoặc miệng.

2. Chúng có điểm chung nào?

Các tính năng của các loại phương tiện thông tin đại chúng có điểm chung là chúng cung cấp và cung cấp thông tin và giải trí cho mọi người.

3. Các tính năng đặc biệt của chúng là gì?

- Các đài phát thanh cung cấp thông tin và giải trí bằng miệng và thông qua các đài phát thanh, chúng tôi có thể nhận được thông tin và giải trí.

- Truyền hình nhận và cung cấp thông tin và giải trí một cách trực quan và qua tai

- Internet cung cấp, cung cấp và nhận thông tin và giải trí một cách trực quan và bằng tai.

- Báo và tạp chí cung cấp thông tin và giải trí một cách trực quan. Họ nhận được thông tin bằng miệng và trực quan.

- Phim cung cấp cho chúng ta thông tin và giải trí một cách trực quan và bằng tai.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác