Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 10

Unit 7: The mass media - Phương tiện truyền thông đại chúng

Task 3: Listen again and answer the following questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)

C. LISTENING 

BEFORE YOU LISTEN  

Work in pairs. Ask and answer the questions.

(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

1. How often do you listen to the radio?

2. How many hours per week do you listen to it?

3. What programme do you like listening to and why?

Hướng dẫn giải:

1. I rarely listen to the radio.

2. I spare little time to listen to the radio.

3. I rarely listen to the news and learning-English programmes in foreign languages on the radio, because almost all pieces of news have already been broadcast on TV. Morever, the news on TV are the latest and more interesting because they are broadcast with pictures.

Tạm dịch:

1. Bạn có thường xuyên nghe radio không?

=> Tôi hiếm khi nghe radio.

2. Bạn nghe nó bao nhiêu tiếng mỗi tuần?

=> Tôi dành ít thời gian để nghe radio.

3. Bạn thích chương trình nào và tại sao?

=> Tôi hiếm khi nghe các chương trình tin tức và học tiếng Anh bằng tiếng nước ngoài trên đài phát thanh, bởi vì hầu hết các tin tức đã được phát sóng trên TV. Hơn nữa, tin tức trên TV là mới nhất và thú vị hơn bởi vì chúng được phát sóng với hình ảnh.

WHILE YOU LISTEN 

Click tại đây để nghe:


Lời bài nghe:

The time is 7 o'clock and here is the news summary.

Heavy rain during the night has caused floods all over the country today. Many people have left their homes because rivers have risen. Some roads in the north-west are under two metres of water. The rain has stopped at the moment, but it's still cloudy and there's strong wind. Because of the bad weather people can't go out to work.

A ninety-year-old woman has climbed Mount Whitney in California for the twenty-third times. At 4.418 metres, Mount Whitney is the highest mountain in California. The woman says the view from the top is wonderful. She also says that mountain has kept her young and healthy. In spite of her old age the woman tries to climb the mountain very often.

Dịch bài:

Bây giờ là 7 giờ và đây là bản tóm tắt tin tức.

Mưa lớn trong đêm đã gây ra lũ lụt trên toàn quốc hiện nay. Nhiều người đã rời khỏi nhà vì sông đã tăng lên. Một số con đường ở phía tây bắc dưới hai mét nước. Mưa đã dừng lại vào lúc này, nhưng trời vẫn còn nhiều mây và có gió mạnh. Vì thời tiết xấu nên mọi người không thể đi làm.

Một phụ nữ chín mươi tuổi đã leo lên đỉnh Whitney ở California trong hai mươi ba lần. Tại 4.418 mét, Núi Whitney là ngọn núi cao nhất ở California. Người phụ nữ nói cảnh thật là tuyệt vời. Bà cũng nói rằng ngọn núi đã giữ cho bà trẻ và khỏe mạnh. Bất chấp tuổi già, người phụ nữ cố gắng leo lên núi rất thường xuyên.

Task 1: Listen to the two radio news stories and tick the words you hear in the right column under News story 1 and News story 2.

(Hai hai bản tin trên đài và tích vào các từ mà em nghe thấy ở cột bên phải bên dưới News story 1 và News story 2)

 

 News story 1

News story 2

healthy

 

strong

 

 

young

 

 

cloudy

 

 

highest

 

 

wonderful

 

 

fine

   

Hướng dẫn giải:

 

 News story 1

News story 2

healthy

 

strong

 ✓

 

young

 

 ✓

cloudy

 ✓

 

highest

 

 ✓

wonderful

 

 ✓

fine

 

Tạm dịch:

 

 Câu chuyện tin tức 1

Câu chuyện tin tức 2

khoẻ 

 

mạnh mẽ

 ✓

 

trẻ

 

 ✓

có mây

 ✓

 

cao nhất

 

 ✓

tuyệt vời

 

 ✓

ổn

 

Task 2: Listen to the radio news stories again and fill in the missing words.

(Nghe lại các bản tin và điền từ còn thiếu.)

Click tại đây để nghe:

 

Heavy rain causes floods all over the country

Heavy rain during the night (1)______all over the country today. Many people (2)______because rivers (3)______. Some roads in the north-west are under (4)______of water. The rain (5)_______at the moment, but it's still (6)_______and there's a (7)______. Because of the bad weather, people can't go out to work.

90-year-old American woman climbs Mount Whitney

A ninety-year-old woman has climbed Mount Whitney in California for the (1)_____ time. At (2)_____metres, Mount Whitney is the highest mountain in (3)______. The woman says the view from the top is (4)_____ , so she tries to climb it often. She also says that the mountain has kept her (5)______. In spite of her old age, the woman tries to climb the mountain very often.

Hướng dẫn giải:

- Heavy rain causes floods at over the country

1. has caused floods                      2. have left their homes

3. have risen                                  4. two metres

5. has stopped                               6. cloudy                            

7. strong wind

- 90-year-old American woman climbs Mount Whiteney

1. twenty-third                  2. 4,418                        

3. Calilornia                      4. wonderful

5. young and heallhy

Tạm dịch:

Mưa lớn trong đêm đã gây ra lũ lụt trên toàn quốc hiện nay. Nhiều người đã rời khỏi nhà vì sông đã tăng lên. Một số con đường ở phía tây bắc dưới hai mét nước. Mưa đã dừng lại vào lúc này, nhưng trời vẫn còn nhiều mây và có gió mạnh. Vì thời tiết xấu nên mọi người không thể đi làm.

Một phụ nữ chín mươi tuổi đã leo lên đỉnh Whitney ở California trong hai mươi ba lần. Tại 4.418 mét, Núi Whitney là ngọn núi cao nhất ở California. Người phụ nữ nói cảnh thật là tuyệt vời. Bà cũng nói rằng ngọn núi đã giữ cho bà trẻ và khỏe mạnh. Bất chấp tuổi già, người phụ nữ cố gắng leo lên núi rất thường xuyên.

Task 3: Listen again and answer the following questions.

(Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)

Click tại đây để nghe


1. What has happened during the night?

2. Why have people left their homes?

3. How many times has the old woman climbed Mount Whitney?

4. Why does she climb it so often?

Hướng dẫn giải:

1. Heavy rain has happened all over the country during the night.

2. People have left their homes because the rivers have risen.

3. The old woman has climbed Mount Whileney twenty-three times.

4. She climbs it so often because this has kept her young and healthy.

Tạm dịch:

1. Điều gì đã xảy ra trong đêm?

=> Mưa lớn đã xảy ra trên khắp cả nước trong đêm.

2. Tại sao có người rời khỏi nhà của họ?

=> Mọi người đã rời khỏi nhà của họ bởi vì các sông đã dâng lên.

3. Người phụ nữ lớn tuổi leo lên đỉnh Whitney bao nhiêu lần?

=> Người phụ nữ đã leo lên núi Whileney hai mươi ba lần.

4. Tại sao bà thường xuyên leo lên nó?

=> Bà leo lên nó thường xuyên vì điều này đã giữ cho bà trẻ và khỏe mạnh.

AFTER YOU LISTEN 

Work in groups. Choose one of the news stories and tell your classmates about it.

(Làm việc nhóm. Chọn một trong các bản tin và kể cho các bạn cùng lớp nghe.)

Hướng dẫn giải:

A ninety-year-old woman has climbed the highest mountain in California, Mount Whitney, for the twenty-third times. She says that the view from the top is wonderful and that she tries to climb it very often despite her old age because the mountain has kept her young and healthy.

Tạm dịch:

Một phụ nữ chín mươi tuổi đã leo lên ngọn núi cao nhất ở California, Núi Whitney, trong hai mươi ba lần. Bà nói rằng cảnh trên đỉnh núi thật là tuyệt vời và bà cố gắng để leo lên nó rất thường xuyên mặc dù tuổi của mình vì núi đã giữ cho bà trẻ và khỏe mạnh.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác