Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 10

Unit 5 :Technology and you - Công nghệ và bạn

Exercise 1: Tan has invited Quang to his house. When Quang comes, he sees that (Tan mời Quang đến nhà mình. Khi Quang đến, anh ấy thấy)

E. LANGUAGE FOCUS (Ngữ pháp chính)

Pronunciation (Phát âm):  /ʊ/ -  /uː/

Grammar and vocabulary (Ngữ pháp và từ vựng)

1. The present perfect 

2. The present perfect passive 

3. Who, which, that

Click tại đây để nghe:● Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại) 

  /ʊ/   /uː/

put

pull 

full

foot

look

cook

food

school

tooth

fruit

June

afternoon

● Practise these sentences.

(Luyện tập các câu sau)

1. Could you tell me where you've put my book?

2. Your bookshelf is full of books.

3. Look! The boy is looking at your book.

4. Miss June is looking at the Moon.

5. Both your shoes and your boots are dirty.

6. Miss Moon went to school this afternoon.

Tạm dịch:

1. Bạn có thể cho tôi biết nơi bạn đã đặt sách của tôi không?

2. Kệ sách của bạn chứa đầy sách.

3. Nhìn kìa! Cậu bé đang nhìn vào cuốn sách của bạn.

4. Cô June đang nhìn mặt trăng.

5. Cả giày và bốt đều bẩn.

6. Cô Moon đã đến trường chiều nay.

Grammar and vocabulary 

The present perfect 

(Thì hiện tại hoàn thành)

Exercise 1. Tan has invited Quang to his house. When Quang comes, he sees that

(Tân đã mời Quang đến nhà anh ấy. Khi Quang đến, anh ta thấy)

1. the door is open.

2. the TV is on.

3. the house is tidy.

4. the floor is clean.

5. the lights are on.

6. two bottles of water are laid on the table.

Write in your exercise book what you think Tan has done before Quang comes.

(Viết vào trong vở bài tập những gì em nghĩ rằng Tân đã làm trước khi Quang đến.)

Hướng dẫn giải:

1. Tan has opened the door.

2. He has turned on the TV.

3. He has tidied the house.

4. He has cleaned the floor.

5. He has switched on the lights.

6. He has laid two bottles of water on the table.

Tạm dịch:

1. Tân đã mở cửa.

2. Anh ta đã bật TV.

3. Anh ta đã dọn dẹp ngôi nhà.

4. Anh ta đã lau sàn.

5. Anh ta đã bật đèn.

6. Anh ta đã đặt hai chai nước trên bàn.

●  The present perfect passive 

(Dạng bị động của Thì hiện tại hoàn thành)

Exercise 2. Build sentences after the model.

(Hãy dựng câu theo mẫu.)

Example: new bridge / build / across the river.

⟹  A new bridge has been built across the river.

1. a new hospital for children / build / in our city

2. another man-made satellite / send up / into space

3. more and more trees / cut down / for wood / by farmers

4. thousands of animals / kill / in the forest fire

5. about one hundred buildings and houses / destroy / in the earthquake

6. more than 50 films / show / in Hanoi / since June

7. their hands / wash and dry / on a towel

8. another book / read / by the students

9. some ink / spill / on the carpet

10. she / show / how to do it

Hướng dẫn giải:

1. A new hospital for children has been built in our city.

2. Another man-made satellite has been sent up into space.

3. More and more trees have been cut down for wood by farmers.

4. Thousands of animals have been killed in the forest fire.

5. About one hundred buildings and houses have been destroyed in the earthquake.

6. More than 50 films have been shown in Ha Noi since June.

7. Their hands have been washed and dried on a towel.

8. Another book has been read by the students.

9. Some ink has been spilt on the carpet.

10. She has been shown how to do it.

Tạm dịch:

1. Một bệnh viện mới cho trẻ em đã được xây dựng trong thành phố của chúng tôi.

2. Một vệ tinh nhân tạo khác đã được gửi lên không gian.

3. Ngày càng có nhiều cây cối bị nông dân chặt lấy gỗ.

4. Hàng ngàn động vật đã bị chết trong đám cháy rừng.

5. Khoảng một trăm tòa nhà và nhà đã bị phá hủy trong trận động đất.

6. Hơn 50 bộ phim đã được chiếu tại Hà Nội từ tháng 6.

7. Bàn tay của họ đã được rửa sạch và sấy khô trên một chiếc khăn.

8. Một cuốn sách khác đã được đọc bởi các sinh viên.

9. Một ít mực đã bị đổ trên thảm.

10. Cô ấy đã được chứng minh làm thế nào để làm điều đó.

Exercise 3. Fill in each blank with who, which or that.

(Điền vào mỗi chỗ trống với who, which hoặc that.)

1. A clock is an instrument______tells you the time.

2. A fridge is a machine______is used for keeping food fresh.

3. April 1st is the day______is called April Fool’s Day in the West.

4. A nurse is a person______ looks after patients.

5. A teacher is a person______ gives lessons to students.

6. A blind person is the one______cannot see anything.

7. The man______ you visited last month is a famous scientist.

8. Please think of a word______comes from a foreign language into Vietnamese.

9. These are the pictures______ my son drew when he was young.

10. Can you help me find the man______saved the girl?

Hướng dẫn giải:

1. which/that              2. which/that

3. which/that              4. who

5. who                        6. that/ who

7. that/who                 8. which/that 

9. which/that              10. who

Tạm dịch:

1. Đồng hồ là một công cụ cho bạn biết thời gian.

2. Một tủ lạnh là một máy được sử dụng để giữ thực phẩm tươi sống.

3. Ngày 1 tháng Tư là ngày được gọi là Ngày Cá tháng Tư ở phương Tây.

4. Y tá là người chăm sóc bệnh nhân.

5. Giáo viên là người đưa ra bài học cho học sinh.

6. Người mù là người không thấy gì cả.

7. Người đàn ông bạn đã ghé thăm tháng trước là một nhà khoa học nổi tiếng.

8. Hãy suy nghĩ của một từ mà xuất phát từ một ngoại ngữ sang tiếng Việt.

9. Đây là những hình ảnh mà con trai tôi vẽ khi còn nhỏ.

10. Bạn có thể giúp tôi tìm người đàn ông đã cứu cô gái không?

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác