Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán 10 Chân trời sáng tạo

Chương 6. Thống kê

Giải bài tập Toán 10 trang 111, 112 Chân trời sáng tạo tập 1 - Bài 2: Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ. Bài 1: Bảng sau thống kê số lớp và số học sinh theo từng khối ở một trường Trung học phổ thông.

Bài 1 trang 111 SGK Toán lớp 10 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Bảng sau thống kê số lớp và số học sinh theo từng khối ở một trường Trung học phổ thông.

Hiệu trưởng trường đó cho biết sĩ số mỗi lớp trong trường đều không vượt quá 45 học sinh. Biết rằng trong bảng trên có một khối lớp bị thống kê sai, hãy tìm khối lớp đó.

Phương pháp: 

Tính số học sinh trung bình của mỗi khối lớp (bằng số học sinh chia số lớp), rồi so sánh với 45.

Trả lời: 

Vì sĩ số mỗi lớp trong trường đều không vượt quá 45 học sinh nên:

+ Khối 10 có 9 lớp thì số học sinh của khối này sẽ không vượt quá 9 . 45 = 405 học sinh.

+ Khối 11 có 8 lớp thì số học sinh của khối này sẽ không vượt quá 8 . 45 = 360 học sinh.

+ Khối 12 có 8 lớp thì số học sinh của khối này sẽ không vượt quá 8 . 45 = 360 học sinh.

Quan sát bảng đã cho, ta thấy số học sinh của khối 11 là 370 > 360, do đó số học sinh lớp 11 bị thống kê sai.

Bài 2 trang 111 SGK Toán lớp 10 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số lượng trường Trung học phổ thông (THPT) của các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng trong hai năm 2008 và 2018 được cho ở biểu đồ bên.

Hãy cho biết các phát biểu sau là đúng hay sai:

a) Số lượng trường THPT của các tỉnh năm 2018 đều tăng so với năm 2008.

b) Ở Gia Lai, số trường THPT năm 2018 tăng gần gấp đôi so với năm 2008.

Trả lời: 

a) Quan sát biểu đồ ta thấy, ở mỗi tỉnh, cột màu cam (thể hiện số lượng trường THPT năm 2018) đều cao hơn cột màu xanh (thể hiện số lượng trường THPT năm 2008), do đó số lượng trường THPT của các tỉnh năm 2018 đều tăng so với năm 2008.

Vậy phát biểu a) là đúng.

b) Ở Gia Lai số lượng trường THPT năm 2008 khoảng 34 trường, số lượng trường THPT năm 2018 khoảng 44 trường, mà 4434≈1,3">44341,34434≈1,3, do vậy số trường THPT năm 2018 tăng gấp khoảng 1,3 lần so với năm 2008 ở Gia Lai.

Vậy phát biểu b) là sai.

Bài 3 trang 112 SGK Toán lớp 10 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Biểu đồ trên thể hiện giá trị sản phẩm (đơn vị: triệu đồng) trung bình thu được trên một hecta đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thủy sản trên cả nước từ năm 2014 đến năm 2018.

Hãy cho biết các phát biểu sau là đúng hay sai:

a) Giá trị sản phẩm trung bình thu được trên một hecta mặt nước nuôi trồng thủy sản cao hơn trên một hecta đất trồng trọt.

b) Giá trị sản phẩm thu được trên cả đất trồng trọt và mặt nước nuôi trồng thủy sản đều có xu hướng tăng từ năm 2014 đến năm 2018.

c) Giá trị sản phẩm trung bình thu được trên một hecta mặt nước nuôi trồng thủy sản cao gấp khoảng 3 lần trên một hecta đất trồng trọt.

Trả lời: 

Nhìn vào biểu đồ ta thấy giá trị sản phẩm trung bình thu được trên một hecta mặt nước nuôi trồng thủy sản đều cao hơn trên một hecta đất trồng trọt nên khẳng định ở câu a) là đúng.

Dễ thấy giá trị sản phẩm trung bình thu được trên một hecta mặt nước nuôi trồng thủy sản (hoặc đất trồng trọt) đều có xu hướng tăng từ năm 2014 đến năm 2018. Do đó, khẳng định ở câu b2,3) là đúng.

Từ năm 2014 đến năm 2018, giá trị sản phẩm trung bình thu được trên một hecta đất trồng trọt tăng từ khoảng 80 đến 95, trong khi trên một hecta mặt nước nuôi trồng thủy sản là từ gần 180 đến 225, gấp cao gấp khoảng 2,3 lần. Do đó khẳng định ở câu c) là sai.

Giaibaitap.me 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác