Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 9

Unit 3. A Trip to the Countryside - Một chuyến về quê

Work with a partner. Read the questions. Then play the role of A and B, ask and answer about your partner's home village using the information in the boxes.

3. SPEAK (Nói)

a) Work with a partner. Read the questions. Then play the role of A and B, ask and answer about your partner's home village using the information in the boxes.

(Thực hành với một bạn cùng học. Đọc các câu hỏi. Sau đó đóng vai A và B để hỏi và trả lời về ngôi làng của bạn sử dụng thông tin trong khung.)

1. Where is your home village? 

2. How far is it from the city?

3. How can you get there? 

4. How long does it take to get there? 

5. What do people do for a living in your village? 

б. Does your village have a river? 

A

B

to the south of the city.

30 kilometers from the city, by bus.

1 hour.

plant rice and vegetables.

a river flowing across the village.

to the west of the city.

15 kilometers from the city, by motorbike.

50 minutes.

plant rice and raise cattle.

no rivers, but there is a big lake.

Tạm dịch: 

1. Làng quê của bạn ở đâu?

2. Nó cách thành phố bao xa?

3. Bạn đến đó bằng cách nào?

4. Đi đến đó mất bao lâu?

5. Ở làng quê bạn, mọi người làm gì để sinh sống?

6. Làng quê của bạn có sông không?

A

B

- ở phía nam của thành phố

- cách thành phố 30km, đi bằng xe buýt

- 1 tiếng đống hồ

- trồng lúa và rau

- một dòng sông chảy qua làng

- ở phía tây của thành phố

- cách thành phố 15km đi bằng xe máy

- 50 phút

- trồng lúa và nuôi gia súc

- không có sông nhưng có một cái ao to


Hướng dẫn giải:

A: Where is your home village?

B: It's to the west of the city

A: How far is your home village from here?

B: 15 kilometers away. 

A: How do you travel there?

B: I usually go by motorbike

A: How long does it take you?

B: 50 minutes

A: What do people do for a living in your village? 

B: They plant rice and raise cattle.

A: Is there a river in your village?

B: No, but there is a big lake

A: Oh, I see. 

Chú ý: Phần thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp theo  ý mình. 

Tạm dịch: 

A: Làng quê của bạn ở đâu?

B: Nó ở phía tây của thành phố.

A: Nó cách thành phố bao xa?

B: 15 km.

A: Bạn đến đó bằng phương tiện gì?

B: Mình thường đi bằng xe máy.

A: Đi đến đó mất bao lâu?

B: 50 phút.

A: Ở làng quê bạn, mọi người làm gì để sinh sống?

B: Họ trồng lúa và chăn nuôi gia súc.

A: Làng quê của bạn có sông không?

B: Không, nhưng có 1 cái ao to.

A: Ồ, mình biết rồi. 

b) Now ask and answer about your real home village. If you do not have a home village, make up information similar to those in box A or B.

(Bây giờ hỏi và trả lời về ngôi làng của bạn. Nếu bạn không có, bạn hãy tự tạo những thông tin tương tự như những thông tin ở khung A và B.)

Hướng dẫn giải: 

A: Where is your home village?

B: It's to the east of the city.

A: How far is your home village from here?

B: It's 120 kilometers far from here.

A:  How do you travel there?

B: I usually go by car

A: How long does it take you?

B: 2 hours

A: What do the people in your village do for a living?

B: They plant rice and vegetables.

A: Is there a river in your village?

B: Yes. There's a river flowing across my village.

Chú ý: Phần thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp theo  ý mình. 

Tạm dịch: 

A: Làng quê của bạn ở đâu?

B: Nó ở phía đông của thành phố.

A: Nó cách thành phố bao xa?

B: 120 km.

A: Bạn đến đó bằng phương tiện gì?

B: Mình thường đi bằng xe ô tô.

A: Đi đến đó mất bao lâu?

B: 2 tiếng.

A: Ở làng quê bạn, mọi người làm gì để sinh sống?

B: Họ trồng lúa và rau củ.

A: Làng quê của bạn có sông không?

B: Có, có 1 dòng sông chảy qua làng.

A: Ồ, mình biết rồi. 

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me