Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 9

Unit 7. Saving Energy - Tiết kiệm năng lượng

Listen to the news on solar energy and decide whether the statements are true or false. Check the boxes and correct the false statements.

4. LISTEN

Click tại đây để nghe:

 


a) Listen to the news on solar energy and decide whether the statements are true or false. Check () the boxes and correct the false statements.

(Nghe tin tức về năng lượng mặt trời và xác định xem các câu sau là đúng hay sai. Đánh dấu () vào khung và sửa các câu sai.)

  T F
1. Solar energy can be cheap and clean.    
2. Most of our electricity now comes from nuclear power.    
3. The solar energy that gets to the earth cannot provide enough power for the world’s population.    
4. Solar energy can be used on cloudy days.    

 5. All buildings in Sweden will be heated by solar energy in 2050.

   

Hướng dẫn giải:

  T F
1. Solar energy can be cheap and clean.    
2. Most of our electricity now comes from nuclear power.  

3. The solar energy that gets to the earth cannot provide enough power for the world’s population.  

4. Solar energy can be used on cloudy days.    

5. All buildings in Sweden will be heated by solar energy in 2050.

   

Sửa câu sai:

2. Most of our electricity now comes from nuclear power.

⟶ Most of our electricity now comes from the use of coal, and gas, oil or nuclear power.

3. The solar energy that gets to the earth cannot provide enough power for the world’s population. 

⟶ One percent of the solar energy that reaches the earth is enough to provide power for the total population.

5. All buildings in Sweden will be heated by solar energy in 2050.

⟶ All buidings in Sweden will be heated by solar energy by the year 2015.

Tạm dịch: 

1. Năng lượng mặt trời có thể rẻ tiền và sạch.

2. Hầu hết điện ngày nay đến từ năng lượng hạt nhân.

3. Năng lượng mặt trời chạm đến Trái Đất không thể cung cấp đủ điện cho dân số thế giới.

4. Năng lượng mặt trời có thể được sử dụng vào những ngày nhiều mây.

5. Đến năm 2050 toàn bộ những ngôi nhà ở Thụy Sĩ sẽ được sưởi ấm bằng năng lượng mặt trời. 

2. Listen again and fill in each blank with one word you hear. 

(Nghe lại và điền vào mỗi chỗ trống với 1 từ mà bạn nghe được)

1. The sun can be an _________source of power.

2. Solar enorgy doesn’t cause_________.

3. A lot of ________countries in the world are already using solar energy.

4. It is possible to_______ solar energy for a number of davs.

5. Solar panels are installed on the _______of a house to receive the energy from the sun.

6. We can save natural resources by using solar energy ________of coal, gas and oil.

Hướng dẫn giải:

1. The sun can be an effective source of power.

2. Solar enorgy doesn’t cause pollution.

3. A lot of countries in the world are already using solar energy.

4. It is possible to store solar energy for a number of days.

5. Solar panels are installed on the roof of a house to receive the energy from the sun.

6. We can save natural resources by using solar energy instead of coal, gas and oil.

Tạm dịch: 

1. Mặt Trời có thể là một nguồn năng lượng hiệu quả.

2. Năng lượng Mặt Trời không gây ra sự ô nhiễm.

3. Nhiều quốc gia trên thế giới đang sử dụng năng lượng mặt trời.

4. Có thể lưu trữ năng lượng mặt trời một vài ngày.

5. Pin năng lượng mặt trời được lắp trên mái nhà để nhận năng lượng từ mặt trời.

6. Chúng ta có thể sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên thay vì than đá, khí và dầu. 

 

Nội dung bài nghe: 

Are you looking for a cheap, clean, effective source of power that doesn’t cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from our sun. At present, most of our electricity comes from the use of coal, and gas, oil or nuclear power. This power could be provided by the sun. One percent of the solar energy that reaches the Earth is enough to provide power for the total population.

Many countries are already using solar energy. Solar panels are placed on the roof of a house and the Sun’s energy is used to heat water. The energy can be stored for a number of days, so on cloudy days you can use solar energy too.

Sweden has an advanced solar energy program. There, all buildings will be heated by solar energy and cars will use solar power instead of gas by the year 2015. 

Dịch nội dung bài nghe: 

Bạn đang tìm kiếm một nguồn năng lượng hiệu quả, sạch và rẻ tiền mà không gây ô nhiễm hay lãng phí nguồn tài nguyên thiên nhiên? Hãy nhìn vào năng lượng mặt trời từ mặt trời của chúng ta. Hiện tại, hầu hết điện của chúng ta đều đến từ việc sử dụng than đá, và dầu khí hay năng lượng hạt nhân. Nguồn năng lượng này có thể được cung cấp bởi mặt trời. 1% năng lượng mặt trời đến Trái Đất đủ để cung cấp điện cho toàn nhân loại.

Nhiều nước đang sử dụng năng lượng mặt trời. Các pin mặt trời được đặt lên mái nhà và năng lượng của mặt trời được sử dụng để đun nóng nước. Năng lượng này có thể được lưu trữ một vài ngày, vì vậy những ngày nhiều mây bạn cũng có thể sử dụng năng lượng mặt trời.

Thụy Sỹ có chương trình năng lượng mặt trời cải tiến. Ở đây, tất cả những tòa nhà sẽ được làm ấm bằng năng lượng mặt trời và ô tô sẽ sử dụng năng lượng mặt trời thay vì khí đến năm 2015.

Loigiaihay.com 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me