Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Lịch sử 9

Giải từ bài 1 đến bài 5, bài tập từ trang 64 đến trang 65 SBT Lịch sử 9. Bài 2. Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau:

Bài tập 1 trang 64 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng 

Câu 1. Hội Nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam diễn ra tại

A. Ma Cao (Trung Quốc)

B. Hương Cảng ( Trung Quốc)

C. Quảng Châu ( Trung Quốc)

D. Thượng Hải ( Trung Quốc)

Câu 2. Tham ra hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gồm các đại biểu tổ chức cộng sản là

A. Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản đảng

B. Đông Dương Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn

C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn và An Nam Cộng sản đảng

D. Đông Dương Cộng sản Đảng,  An Nam Cộng sản đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn

Câu 3. Tên Đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương bắt đầu từ

A. Tháng 2-1930

B. Tháng 10-1930

C. Tháng 2-1931

D. Tháng 10-1931

Câu 4. Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương là

A. Nguyễn Ái Quốc

B. Trần Phú

C. Nguyễn Văn Cừ

D. Hà Huy Tập

Câu 5. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập là sự kết hợp giữa

A. Chủ nghĩa Mác- Lê nin với phong trào công nhân

B. chủ nghĩa Mác- Lê nin với phong trào công nhân và phong trào vô sản quốc tế

C. chủ nghĩa Mác- Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước

D. phong trào công nhân và phong trào yêu nước

Hướng dẫn làm bài:

1

2

3

4

5

B

A

B

B

C

 


Bài tập 2 trang 65 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau: 

1, [ ] sự ra đời của ba tổ chức cộng sản năm 1929 đã đáp ứng yêu cầu bức thiết của Cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ

2, [ ] Đầu những năm 1930, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã được thống nhất thành một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng Sản Việt Nam.

3, [ ] Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng Sản Việt Nam do Trần Phú soạn thảo

4, [ ] Luận cương chính trị của Đảng khẳng định tính chất Cách mạng Đông Dương lúc đầu là cuộc cách mạng tư sản dân quyền, sau đó bỏ qua thời kì TBCN mà tiến thẳng lên con đường XHCN.

5, [ ] Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị đầu tiên, quyết định những bước phát triển nhảy vọt của Cách mạng Việt Nam sau này.

Hướng dẫn làm bài:

Đúng 2, 4, 5 ; Sai 1, 3


Bài tập 3 trang 65 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đã diễn ra với nội dung quan trọng nào ?

Hướng dẫn làm bài:

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 6/1-7/2/1930 tại Hương Cảng, Trung Quốc. Người chủ trì Hội nghị là Nguyễn Ái Quốc, với chức vụ là phái viên của Quốc tế Cộng sản.

Hội nghị là sự hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản trong Việt Nam và Đông Dương, Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.

Hội nghị với sự tham gia của 2 đại diện An Nam Cộng sản Đảng, 2 đại diện Đông Dương Cộng sản Đảng. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn không kịp cử đại diện tham dự. Tổng số Đảng viên là 211 người

Hội nghị đã thống nhất thành lập Đảng chung hợp nhất An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Đảng và lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị cũng thống nhất thông qua Cương lĩnh chính trị gồm Chính cương vắn tắtSách lược vắn tắtChương trình tóm tắt,điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.


Bài tập 4 trang 64 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng nước ta ?

Hướng dẫn làm bài:

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời thể hiện bước phát triển biện chứng quá trình vận động của cách mạng Việt Nam; sự phát triển từ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đến ba tổ chức cộng sản, đến Đảng Cộng sản Việt Nam trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và quan điểm cách mạng Nguyễn Ái Quốc.

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã quy tụ ba tổ chức cộng sản thành một đảng cộng sản duy nhất - Đảng Cộng sản Việt Nam, theo một đường lối chính trị đúng đắn, tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động của phong trào cách mạng cả nước, hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quà tất yếu của cuộc đẩu tranh dân tộc và đẩu tranh giai cấp, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác — Lênin đối với cách mạng Việt Nam. Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là "một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sừ cách mạng Việt Nam ta. Nó chửng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng".

Về quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát: "chủ nghĩa Mác - Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930 .

Thực tế lịch sử cho thấy, trong quá trình chuẩn bị chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh không chỉ vận dụng sáng tạo mà còn bổ sung, phát triển thuyết Mác - Lênin về đảng cộng sản. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) chỉ rõ: "Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân trọn vẹn nhất cho sự kết hợp đó, là tiêu biểu sáng ngời cho sự kểt hợp giai cấp và dân tộc, dân tộc và quốc tế, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội”.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang. Đồng thời, cách mạng Việt Nam cũng góp phần tích cực và sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.


Bài tập 5 trang 64 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc có vai trò như thế nào trong hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ?

Hướng dẫn làm bài:

- Trực tiếp tổ chức và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.
- Phê phán những quan điểm sai lầm của mỗi tổ chức cộng sản riêng rẽ và nêu chương trình Hội nghị.
- Đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hợp nhất các tổ chức cộng sản để đi đến thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.
- Viết và thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng. Đó là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, có giá trị lý luận thực tiễn và lâu dài đối với cách mạng Việt Nam.
Đề ra kế hoạch để các tổ chức cộng sản về nước xúc tiến việc hợp nhất, rồi đi đến thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác