Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập GDCD 9

Giải bài tập, câu hỏi lí thuyết trang 66, 67, 69 SBT GDCD lớp 9. Câu 1: Thế nào là quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân...

Bài 1 trang 66 Sách bài tập (SBT) GDCD 9

Thế nào là quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân ?

 Trả lời

 

 Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền tham gia bộ máy nhà nước và tổ chức xã hội: tham gia bàn bạc, đánh giá, tổ chức xã hội, các hoạt động chung của tổ chức của xã hội.


Bài 2 trang 66 Sách bài tập (SBT) GDCD 9

Công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội bằng các hình thức nào ? Nêu ví dụ.

 Trả lời

Công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội bằng 2 hình thức: trực tiếp và gián tiếp.

* Trực tiếp:
 - Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội.
- Tham gia ứng cử vào HĐND các cấp.
* Gían tiếp: 
- Góp ý xây dựng, phát triển kinh tế địa phương.
- Góp ý việc làm của cơ quan quản lí nhà nước trên báo đài Bài 3 trang 67 Sách bài tập (SBT) GDCD 9

Hãy nêu trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền tham gia quan lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.

 Trả lời

Điều kiện đảm bảo để thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội:
a/ Nhà nước: 
- Bảo đảm và không ngừng tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ về mọi mặt.
- Quy định bằng pháp luật.
- Kiểm tra, giám sát.
 b/ Công dân: 
- Hiểu rỏ nội dung, ý nghĩa và cách thực hiện.
- Nâng cao phẩm chất, năng lực và tích cực tham gia thực hiện tốt. 

Bài 4 trang 67 Sách bài tập (SBT) GDCD 9

Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội có ý nghĩa gì đối với mỗi công dân ?

 Trả lời

Ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân:
- Đảm bảo cho công dân quyền làm chủ, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công việc xây dựng và quản lí đất nước.
- Công dân có trách nhiệm tham gia các công việc của nhà nước, xã hội để đem lại lợi ích cho bản thân, xã hộiBài 5,6,7,8,9 trang 67 Sách bài tập (SBT) GDCD 9

Bài 5: Quyền tham giơ quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân được quy định trong văn bản pháp luật nào ?

A. Bộ luật Dân sự

B. Hiến pháp năm 1992

c. Luật Xử lí vi phạm hành chính

D. Bộ luật Lao động

 Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền và trách nhiệm của ai ?

A. Tất cả mọi người dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam

B. Cán bộ, công chức nhà nước

C. Mọi công dân

D. Những người đứng đầu bộ máy nhà nước

Bài 7: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân có nghĩa là, công dân có quyền :

Ý kiến

Đúng

Sai

A. Tham gia bàn bạc các công việc của đất nước, của địa phương nơi cư trú.

 

 

B. Tự do tổ chức hội họp.

 

 

c. Giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước.

 

 

D. Tham gia biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân

 

 

E. Tự do phát biểu ý kiến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

 

Bài 8: Những việc làm nào dưới đây thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội của công dân ?

A. Xây dựng hương ước về nep sống'Văn hoá ở địa phương.

B. Khiếu nại với các cơ quan có thẩm quyền về tranh chấp đất đai với gia đình hàng xóm.

C. Tham gia giám sát việc xây dựng cơ sở hạ tầng (đường xá, cầu, cống) tại địa phương.

D. Tích cực làm kinh tế gia đình.

E. Tố cáo hành vi tham nhũng, lãng phí của cán bộ, công chức

G. Tham gia trồng cây gây rừng.

H. Tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân địa phương.

I. Tham gia công tác hoà giải ở cơ sở.

Bài 9: Công dân thực hiện quyền tham gia quàn lí nhà nước, quản lí xã hội bằng cách nào trong các cách sau đây ?

A. Lựa chọn, giới thiệu người có năng lực để bầu vào các cơ quan đại diện ở địa phương

B. Bầu, bãi nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân.

C. Bầu, bãi miễn thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần.

D. Thảo luận góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng liên quan đến quyền, lợi ích cơ bản của công dân.

E. Thảo luận và quyết định trực tiếp về chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng tại địa phương nơi cư trú.

Trả lời

Bài

Đáp án

Bài 5

B

Bài 6

C

Bài 7

Đúng : A, c, D Sai : B, E

Bài 8

A, C, H, I

Bài 9

A, B, D, E

 

Bài 10 trang 69 Sách bài tập (SBT) GDCD 9

Trướng thôn X mời các hộ gia đình trong tổ họp để thảo luận về việc đóng góp sửa chữa đường đi và một số việc khác trong thôn. Gia đình anh H kinh doanh rất khá giả nhưng ít khi anh tham gia các việc của thôn, xóm. Khi trưởng thôn đến nhà thông báo nội dung và mời gia đình dự họp, anh đóng luôn tiền rồi báo bận không đến họp được. Anh H cho rằng việc họp hành ở thôn xóm chỉ tốn thời gian mà không có kết quả.

Câu hỏi:

1 / Anh H suy nghĩ như vậy có đúng không? Vì sao ?

2/ Theo em, việc tổ chức họp ớ thôn, bản, tổ dân phố, có ý nghĩa thế nào ?

 Trả lời

Suy nghĩ của anh H không đúng vì tham gia các cuộc họp ở thôn xóm là hình thức tham gia quản lí xã hội, là dịp để mỗi công dân thể hiện quyền và trách nhiệm của mình đối với xã hội, qua đó mà đóng góp vào sự phát triển của địa phương.Bài 11 trang 69 Sách bài tập (SBT) GDCD 9

Trong khu dân cư nơi gia đình Quang sinh sống có một lò giết mổ động vật. Hoạt động của lò giết mổ động vật này gây ô nhiễm trầm trọng ra xung quanh vì những chất thải của nó. Bà con phàn nàn nhiều nhưng cảnh đó vẫn tiếp tục tái diễn...

Câu hỏi:

Theo em, Quang nên làm gì trước tình trạng đó ?

 Trả lời

Quang nên báo cơ quan chính quyền để giải quyết, vận động người dân tham gia ngăn cấm hành vi gây ô nhiễm môi trường.


Theo em, bà Dung và bà Thu có quyền giám sát việc làm của cán bộ công chức nhà nước không ? Giải thích vì sao.

Trả lời 

Bà Dung và bà Thu có quyền giám sát việc làm của cán bộ công chức nhà nước vì hai bà là những công dân bình thường. Theo pháp luật của Việt Nam thì công dân có quyền tố cáo những việc làm sai trái của lãnh đạo khi có đầy đủ bằng chứng pháp lý. 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me