Trang chủ
Bình chọn:
3.9 trên 13 phiếu

Giải vở bài tập Toán 5

CHƯƠNG 5. ÔN TẬP

Giải bài tập trang 96 bài phép chia Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Tính...

1. Tính :

a.

b. \(\frac{{14}}{{15}}:\frac{7}{{20}}\) =

 \({9 \over 8}:{{27} \over {16}}\) =

2. Tính nhẩm :

a. 52 : 0,1 =

52 ⨯ 10 =

0,47 : 0,1 =

0,05 : 0,1 = 

b. 87 : 0,01 = 

87 ⨯ 100 = 

54 : 0,01 =

42 : 0,01 =

c. 15 : 0,25 =

32 : 0,25 =

18 : 0,5 =

24 : 0,5 =

3. Tính bằng hai cách :

a.  \({9 \over 5}:{{17} \over {15}} + {8 \over 5}:{{17} \over {15}}\) =

 \({9 \over 5}:{{17} \over {15}} + {8 \over 5}:{{17} \over {15}}\) =

b. 0,9 : 0,25 + 1,05 : 0,25 =

0,9 : 0,25 + 1,05 : 0,25 =

Bài giải

1.

a.

b. 

2.

a. 52 : 0,1 = 520

52 ⨯ 10 = 520

0,47 : 0,1 = 4,7

0,05 : 0,1 = 0,5

b. 87 : 0,01 = 8700

87 ⨯ 100 = 8700

54 : 0,01 = 5400

42 : 0,01 = 4200

c.  \(15:0,25 = 15:{1 \over 4} = 60\)

\(18:0,5 = 18:{1 \over 2} = 36\)

\(24:0,5 = 24:{1 \over 2} = 48\)

3.

a.\({9 \over 5}:{{17} \over {15}} + {8 \over 5}:{{17} \over {15}}\)

Cách 1:

\(\eqalign{
& = {9 \over 5} \times {{15} \over {17}} + {8 \over 5} \times {{15} \over {17}} \cr
& = {{9 \times 3} \over {17}} + {{8 \times 3} \over {17}} \cr
& = {{27 + 24} \over {17}} = {{51} \over {17}} = 3 \cr} \)

 Cách 2:

\(\eqalign{
& = \left( {{9 \over 5} + {8 \over 5}} \right):{{17} \over {15}} \cr
& = {{17} \over 5}:{{17} \over {15}} \cr
& = {{17} \over 5} \times {{15} \over {17}} = 3 \cr} \)

b. 0,9 : 0,25 + 1,05 : 0,25

Cách 1:

\(\eqalign{
& = 0,9:{1 \over 4} + 1,05:{1 \over 4} \cr
& = 0,9 \times 4 + 1,05 \times 4 \cr
& = 3,6 + 4,2 = 7,8 \cr} \)

Cách 2:

\(\eqalign{
& = \left( {0,9 + 1,05} \right):0,25 \cr
& = 1,95:{1 \over 4} \cr
& = 1,95 \times 4 = 7,8 \cr} \)

 Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me