Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải vở bài tập Toán 5

CHƯƠNG 2. SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

Giải bài tập trang 51 bài viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)...

Đề bài

1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

a) 6m 7dm = 6,7m                           b) 12m 23cm = .......m

    4dm 5cm = ....dm                             9m 192mm = ......m

   7m 3cm = .....m                                8m 57mm = .........m

2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 4m 13cm = ..........m                       b) 3dm = ...........m

   6dm 5cm = ...........dm                          3cm = ...........dm

   6dm 12mm = ..........dm                        15cm = ..........m

3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 8km 832m = ..........km                     b) 753m = .........km

    7km 37m  =............km                          42m = ..........km

   6km 4m = ...............km                          3m = ............km

Đáp án

1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

a) 6m 7dm = 6,7m                         b) 12m 23cm = 12,23m

    4dm 5cm = 4, 5dm                      9m 192mm =  9,192 m

   7m 3cm = 7,03m                          8m 57mm = 8,057 m

2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 4m 13cm = 4,13m                       b) 3dm = 0,3m

   6dm 5cm =  6,5dm                           3cm = 0,3dm

   6dm 12mm = 6,12dm                       15cm = 0,15m

3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 8km 832m = 8,832 km                  b) 753m = 0,753km

    7km 37m  = 7,037km                       42m = 0,042 km

    6km 4m = 6,004km                          3m = 0,03km

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me