Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Unit 19: What animal do you want to see?

1. Hỏi đáp ai đó muốn xem động vật nào 2. Hỏi và đáp về ai đó thích loài vật nào 3. Hỏi và đáp lý do về sở thích một loài vật nào đó

1. Hỏi đáp ai đó muốn xem động vật nào
Chủ ngữ trong câu là you/they thì ta mượn trợ động từ “do” để chia. Hỏi:
What animal do you want to see?
Bạn muốn xem động vật nào?
I want to see + động vật (ở dạng số nhiều).
Tôi muốn xem...
Còn chủ ngữ trong câu là he/she thì ta mượn trợ động từ “does” để chia. Hỏi:
What animal does she want to see?
Cô ấy muốn xem động vật nào?
She wants to see + động vật (ở dạng số nhiều).
Cô ấy muốn xem...

Ex: What animal do you want to see?

Bạn muốn xem động vật nào?
I want to see tigers. Tôi muốn xem những con hổ.
What animal does he want to see?
Cậu ấy muốn xem động vật nào?
He wants to see elephants. Cậu ấy muốn xem những con voi.

2. Hỏi và đáp về ai đó thích loài vật nào
Chủ ngữ trong câu là you/they thì ta mượn trợ động từ “do” để chia. Hỏi:
What animal do you like?
Bạn thích động vật nào?
Đáp:
a) Thích động vật nào đó:
I like+ động vật (dạng số nhiều). Tôi thích…
I don’t like + động vật (dạng số nhiều). Tôi không thích…
câu là he/she thì ta mượn trợ động từ “does” để chia. Hỏi:

What animal does she like?

Thích động vật nào đó:
She likes + động vật (ở dạng số nhiều).
Cô ấy thích...
b) Còn không thích động vật nào đó:
She doesn’t like + động vật (ở dạng số nhiều).
Cô ấy không thích…

Hỏi ai đó thích con vật nào đó không (câu hỏi có/không), nếu chủ ngữ trong câu là you/they thì ta mượn trợ động từ “do” để chuyển ra đầu câu, cuối câu thêm dấu chấm hỏi (?).

Hỏi:

Do you like + động vật (ở dạng số nhiều)?

Bạn thích… không?

Đáp: a)  Thích động vật nào đó:

Yes, I do. Vâng, tôi thích.

b)  Còn không thích động vật nào đó:

No, I don’t. Không, tôi không thích.

3. Hỏi và đáp lý do về sở thích một loài vật nào đó
Chủ ngữ trong câu là you/they thì ta mượn trợ động từ “do” để chia. Hỏi:
Why do you like + động vật (ở dạng số nhiều)?
Tại sao bạn thích...?

Còn chủ ngữ trong câu là he/she thì ta mượn trợ động từ “does” để chia. Hỏi:

Why does he/she like + động vật (ở dạng số nhiều)?

Đáp: Because + they/ she/ he+ are/ is+ ...

Ex: (1) Why do you like monkeys? Tại sao bạn thích khỉ?
Because they're funny. Bởi vì chúng vui nhộn.
Because they can swing. Bởi vì chúng có thể nhún nhảy.
(2) Why does Khang like bears? Tại sao Khang thích gấu?

Because they're beautiful. Bởi vì chúng đẹp.
Because they can climb. Bởi vì chúng có thể leo trèo.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me