Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Unit 20: What are you going to do this summer?

Các từ vựng liên quan đến kỳ nghỉ hè. seafood (n) đồ biển, hải sản. Ex: Do you like seafood? Bạn có thích hải sản không?

bay (n) vịnh [bei]
Ex: We visit Ha Long Bay. Chúng tôi tham quan vịnh Hạ Long.
build (v) xây dựng [bild]
Ex: We build some sandcastles. Chúng ta xây một vài lâu đài cát.
delicious (adj) ngon [di'liʃəs]
Ex: We had some delicious food. Chúng tôi có một vài đồ ăn ngon.
expensive (adj) đắt [iks'pensiv]
Ex: They stay in an expensive hotel. Họ ở một khách sạn giá cao.
hotel (n) khách sạn [hou'tel]
Ex: They stay at three stars hotel. Họ ở khách sạn 3 sao.
prepare (v) chuẩn bị [pri'per]
Ex: They prepare to travel. Họ chuẩn bị đế đi du lịch.
sandcastle (n) lâu đài cát
Ex: There’s a sandcastle building contest this morning.
Có cuộc thi xây lâu đài cát vào sáng nay.
sea (n) biển [si:]
Ex: The front windows look to the sea. Những cửa sổ phía trước nhìn ra biển.
seafood (n) đồ biển, hải sản [ ’ si: fud]
Ex: Do you like seafood? Bạn có thích hải sản không?
stay (v) ở, ở lại [stei]
Ex: I stay at home on Sunday. Tôi ở nhà vào Chủ nhật.
summer (n) mùa hè [‘sʌmə]
Ex: I go to a summer camp in my school. Tôi đến trại hè ở trường tôi.
summer holidays kì nghỉ hè [‘sʌmə ‘hɔlədi]
Ex: My summer holidays in hometown. Kì nghỉ hè của tôi ở què nhà.
travel (v) đi (du lịch) [‘træveil]
Ex: My father is going to travel by train tomorrow.
Bố của tôi sẽ đi du lịch bằng tàu lửa vào ngày mai.
trip (n) chuyến đi [trip]
Ex: Their trip is very great. Chuyến đi của họ thật tuyệt.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me