Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Unit 19: What animal do you want to see?

- Các từ chỉ tên loài vật và tính từ chỉ tính cách, đặc điểm. beautiful (adj) đẹp, dễ thương. Ex: A little girl is beautiful. Cô gái nhỏ dễ thương.

animal (n) loài vật, động vật [‘æniməl]
Ex: They like the animal. Họ thích động vật.
bear (n) gấu [bea]
Ex: The bear is climbing the tree. Con gấu đang trèo lên cây.
beautiful (adj) đẹp, dễ thương [‘bju:təful]
Ex: A little girl is beautifulỆ Cô gái nhỏ dễ thương.
crocodile (n) con cá sấu [‘krɔkədail]
Ex: That is a crocodile. Đó là cá sấu. 
dangerous (adj) nguy hiểm [‘deindʤrəs]
Ex: I don’t like tigers because they are dangerous.
Tôi không thích những con hổ bởi vì chúng rất nguy hiểm. 
elephant (n) con voi [‘elifənt]
Ex: My friend likes the elephant. Bạn của tồi thích voi.
enormous (adj) to lớn [i'no:mas]
Ex: Elephants are enormous. Những con voi thì to lớn.
fast (adj) nhanh [fast]
Ex: Rabbits run very fast. Những con thỏ chạy rất nhanh.
friendly (adj) thân thiện, thân thiết [’frendli]
Ex: He is friendly. Anh ấy thân thiện. 
funny (adj) buồn cười, vui nhộn [‘fʌni]
Ex: I like monkeys because they’re funnyỀ Tôi thích khỉ vì chúng vui nhộn.
kangaroo (n) con chuột túi [kæɳgə'ru:]
Ex: Trang likes kangaroos because they are fast.
Trang thích những con kangaroo vì chúng thì nhanh.
monkey (n) con khỉ [mʌnki]
Ex: There are some monkeys on the tree. Có một vài con khỉ trển cây.
scary (adj) làm sợ hãi, rùng rợn [‘skeəri]
Ex: I don’t like crocodiles because they are scary.
Tôi không thích những con cả sấu bởi vì chúng làm sợ hãi.

tiger (n) con hổ, con cọp [‘taigə]
Ex: My brother doesn’t like the tigersẾ Anh trai của tôi không thích hổ. 
want(v) muốn [wont]
Ex: She wants some water. Cô ấy muốn một ít nước. 
wonderful (adj) tuyệt vời [‘wʌndəful]
Ex: You’re a wonderful teacher. Cô là cô giáo tuyệt vời. 
zebra (n) ngựa vàn [‘zi:brə]
Ex: They’re zebras. Chúng là những con ngựa vằn. 
zoo (n) sở thú [zu:]
Ex: Mr Linh takes us to the zoo. Ông Linh dẫn chúng tôi đi sở thú.
giraffe (n) hươu cao cổ [dʤi'rɑ:f]
Ex: This is a giraffe. Đây là hươu cao cổ.
stand (V) đứng [staend]
Ex: Stand up, please! Làm Ơ1Ĩ đứng lèn!
move (v) di chuyển, nhấc, làm lay động [mu:v]
Ex: He can’t move his arm. Anh ấy không thể nhấc cảnh tay lên.
around (adv) xung quanh, vòng quanh [ə'raund]
Ex: I travel around. Tôi du lịch vòng quanh.
swing (v) nhún nhẩy [swig]
Ex: Monkeys are swinging on the tree.
Những chú khỉ đang nhún nhảy trên cây.
Climb (V) leo trèo [klaim]
Ex: The cat is climbing the wall. Con meo đang treo lên tường.
circus (n) rạp xiếc ['sə:kəs]
Ex: There are lots of animals in the circus.
Có nhiều dộng vật trong rạp xiếc. 
in front of (pre) ở trước Ex: My house is in front of the school. Nhà của tôi ở trưởc trường.
behind (pre) đằng sau [bi'haind]
Ex: The ball is behind the wall. Quả bóng đằng sau bức tường.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me