Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 4 - Thí điểm

Review 4 Tiếng Anh 4 Mới

Dựa vào câu chuyện để hoàn thành các bài tập.

1. Read and listen to the story. Then correct the words in red.

Click tại đây để nghe:

Đọc và nghe câu chuyện. Sau đó sửa lại cho đúng những chữ màu đỏ.

tigers —> lions quiet —► friendly Where —► How a doll -> a T-shirt sixty thousand -> seventy thousand

2. Work in pairs. Put the words in the correct order. Then practise the conversation.

Làm việc theo cặp. Đặt các từ theo đúng thứ tự. Sau đó thực hành hội thoại.

A: What animal do you want to see? Bạn muốn xem động vật nào?
B: I want to see tigers. Tôi muốn xem những con hổ.
A: Why do you want to see them? Tại sao bạn muốn xem chúng?
B: Because they're scary. Bởi vì chúng đáng sợ.
A: They aren't scary. They're friendly.
Chúng không đáng sợ. Chúng thân thiện.

3. Correct the wrong sentences. ( Two are correct.)

Sửa lại những câu sai ( hai câu đúng)

1. Correct (Đúng)
2. scary -> friendly. Mary likes elephants because they're friendly.
3. can't -> can. The elephant in the zoo can speak.
4. Correct (Đúng)

4. Unscramble these words from the story.

Sắp xếp lại những từ câu chuyện.

1. friendly 2. elephant 3. animals
4. really 5. goodbye 6. Lions

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác