Trang chủ
Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN. HÌNH HỌC

Giải bài tập trang 61 bài nhân số 10, 100, 1000,.. chia cho số 10, 100, 1000,... Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1. Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm...

1. Tính nhẩm:

a)

\(\eqalign{
& 27 \times 10 = \ldots \cr 
& 86 \times 10 = \ldots \cr 
& 358 \times 10 = \ldots\cr} \)
\(\eqalign{
& 72 \times 10 = \ldots\cr 
& 103 \times 10 = \ldots\cr 
& 1977 \times 100 =\ldots \cr}\)
\(\eqalign{
& 14 \times 1000 = \ldots \cr 
& 452 \times 1000 = \ldots\cr 
& 300 \times 1000 = \ldots\cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 80:10 = \ldots\cr
& 300:10 = \ldots\cr
& 2000:10 = \ldots\cr} \)

\(\eqalign{
& 400:100 = \ldots \cr
& 4000:100 = \ldots \cr
& 40000:100 = \ldots \cr} \)

\(\eqalign{
& 6000:1000 = \ldots \cr
& 60000:1000 = \ldots \cr
& 600000:1000 = \ldots \cr} \)

c)

\(\eqalign{
& 64 \times 10 = \ldots \cr
& 640:10 = \ldots \cr} \)

\(\eqalign{
& 32 \times 100 = \ldots \cr
& 3200:100 = \ldots \cr} \)

\(\eqalign{
& 95 \times 1000 = \ldots \cr
& 95000:1000 = \ldots \cr} \)

2. Tính:

a)

\(\eqalign{
& 63 \times 100:10 = \ldots \ldots \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \ldots \ldots \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 960 \times 1000:100 = \ldots \ldots \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \ldots \ldots \cr} \)

c)

\(\eqalign{
& 79 \times 100:10 = \ldots \ldots \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \ldots \ldots \cr} \)

d)

\(\eqalign{
& 90000:1000 \times 10 = \ldots \ldots \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \ldots \ldots \cr} \)

3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 160 = 16 × ……

   4500 = …… × 100

   9000 = 9 × ……

c) 70000 = …… × 1000

    70000 = …… × 100

    70000 = …… × 10 

b) 8000 = …… × 1000

      800 = …… × 100

        80 = …… × 10

d) 2020000 = … × 10000

    2020000 = 2020 × ……

    2020000 = …… × 10

Bài giải:

1. 

a)

\(\eqalign{
& 27 \times 10 = 270; \cr
& 86 \times 10 = 860; \cr
& 358 \times 10 = 3580; \cr} \)

\(\eqalign{
& 72 \times 10 = 720; \cr
& 103 \times 10 = 10300; \cr
& 1977 \times 100 = 197700; \cr} \)

\(\eqalign{
& 14 \times 1000 = 14000 \cr
& 452 \times 1000 = 452000 \cr
& 300 \times 1000 = 300000 \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 80:10 = 8; \cr
& 300:10 = 30; \cr
& 2000:10 = 200; \cr} \)

\(\eqalign{
& 400:100 = 4 \cr
& 4000:100 = 40 \cr
& 40000:100 = 400 \cr} \)

\(\eqalign{
& 6000:1000 = 6 \cr
& 60000:1000 = 60 \cr
& 600000:1000 = 600 \cr} \)

c)

\(\eqalign{
& 64 \times 10 = 640; \cr
& 640:10 = 64; \cr} \)

\(\eqalign{
& 32 \times 100 = 3200; \cr
& 3200:100 = 32; \cr} \)

\(\eqalign{
& 95 \times 1000 = 95000 \cr
& 95000:1000 = 95 \cr} \)

2.

a) 

\(\eqalign{
& 63 \times 100:10 = 6300:10 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 630 \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 960 \times 1000:100 = 960000:100 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 9600 \cr} \)

c)

\(\eqalign{
& 79 \times 100:10 = 7900:10 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 790 \cr} \)

d)

\(\eqalign{
& 90000:1000 \times 10 = {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} 90 \times 10 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 900 \cr} \)

3. 

a) 160 = 16 × 10

   4500 = 45 × 100

   9000 = 9 × 1000

c) 70000 = …… × 1000

    70000 = …… × 100

    70000 = …… × 10 

b) 8000 = 8 × 1000

      800 = 8 × 100

        80 = 8 × 10

d) 2020000 = 202 × 10000

    2020000 = 2020 × 1000

    2020000 = 202000 × 10

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me