Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4 trên 64 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG IV: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ GIỚI THIỆU HÌNH THOI

Giải bài tập trang 128 luyện tập SGK Toán 4. Câu 1: Tính...

Bài 1: Tính

a) \(\frac{2}{3}+\frac{5}{3}\);

b)  \(\frac{6}{5}+\frac{9}{5}\);

c) \(\frac{12}{27}+\frac{7}{27}+\frac{8}{27}\)

Giải

a) \(\frac{2}{3}+\frac{5}{3}= \frac{2+5}{3}=\frac{7}{3}\)  

b) \(\frac{6}{5}+\frac{9}{5}= \frac{6+9}{5}=\frac{15}{5}=3\)

c) \(\frac{12}{27}+\frac{7}{27}+\frac{8}{27}= \frac{12+7+8}{27}= \frac{27}{27}=1\)

Bài 2: Tính

a) \(\frac{3}{4}+\frac{2}7{}\)                      

b) \({5 \over {16}} + {3 \over 8}\)

c) \(\frac{1}{3}+\frac{7}{5}\)

Giải

a) \(\frac{3}{4}+\frac{2}7{}\)

+ Quy đồng mẫu số: \(\frac{3}{4}= \frac{3×7}{4×7}=\frac{21}{28}\);   \(\frac{2}{7}= \frac{2×4}{7×4}=\frac{8}{28}\)

+ Cộng hai phân số: \(\frac{3}{4}+\frac{2}7{}\) = \(\frac{21}{28}+\frac{8}{28}= \frac{29}{28}\)

b) \({5 \over {16}} + {3 \over 8}\)

+ Quy đồng mẫu số: \({5 \over {16}};{3 \over 8} = {{3 \times 2} \over {8 \times 2}} = {6 \over {16}}\)

+ Cộng hai phân số: \({5 \over {16}} + {3 \over 8} = {5 \over {16}} + {6 \over {16}} = {{11} \over {16}}\)

c) \(\frac{1}{3}+\frac{7}{5}\)

+ Quy đồng mẫu số: \(\frac{1}{3}= \frac{1×5}{3×5}=\frac{5}{15}\) ;  \(\frac{7}{5}= \frac{7×3}{5×3}=\frac{21}{15}\)

+ Cộng hai phân số: \(\frac{1}{3}+\frac{7}{5}\) = \(\frac{5}{15}+\frac{21}{15}= \frac{26}{15}\)

Bài 3: Rút gọn rồi tính:

a) \(\frac{3}{15}+\frac{2}{5}\);        b) \(\frac{4}{6}+\frac{18}{27}\)             c) \(\frac{15}{25}+\frac{6}{21}\)

Giải

a) \(\frac{3}{15}+\frac{2}{5}\);      

+ Rút gọn : \(\frac{3}{15}= \frac{3:3}{15:3}=\frac{1}{5}\)

+ Cộng : \(\frac{3}{15}+\frac{2}{5}\) = \(\frac{1}{5}+\frac{2}{5}= \frac{3}{5}\)

b) \(\frac{4}{6}+\frac{18}{27}\)

+ Rút gọn \(\frac{4}{6}= \frac{4:2}{6:2}=\frac{2}{3}\);        \(\frac{18}{27}= \frac{18:9}{27:9}=\frac{2}{3}\)

+ Cộng: \(\frac{4}{6}+\frac{18}{27}\) = \(\frac{2}{3}+\frac{2}{3}= \frac{4}{3}\)

c) \(\frac{15}{25}+\frac{6}{21}\) 

+ Rút gọn: \(\frac{15}{25}=\frac{15:5}{25:5}=\frac{3}{5}\);  \(\frac{6}{21}=\frac{6:3}{21:3}=\frac{2}{7}\)

Quy đồng mẫu số:   \(\frac{3}{5}=\frac{3×7}{5×7}=\frac{21}{35}\); \(\frac{2}{7}=\frac{2×5}{7×5}=\frac{10}{35}\)

+ Cộng : \(\frac{15}{25}+\frac{6}{21}\) = \(\frac{3}{5}+\frac{2}{7}=\frac{21}{35}+\frac{10}{35}= \frac{31}{25}\)

Bài 4. Trong một buổi sinh hoạt, chi đội lớp 4A có \(\frac{3}{7}\) số đội viên tập hát và \(\frac{2}{5}\) số đội viên tham gia đá bóng. Hỏi số đội viên tham gia hoạt động trên bằng bao nhiêu phần đội viên cho đội?

Giải

Tổng số đội viên tham gia tập hát và tham gia bóng đá bằng:

\(\frac{3}{7} +\frac{2}{5}= \frac{15}{35}+\frac{14}{35}= \frac{29}{35}\) ( số đội viên chi đội)

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác