Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4 trên 27 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 4

CHƯƠNG IV: PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ GIỚI THIỆU HÌNH THOI

Giải bài tập trang 130 bài phép trừ phân số (tiếp theo) SGK Toán 4. Câu 1: Tính...

Kiến thức cần nhớ

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số của hai phân số, rồi trừ hai phân số đó.

Giải bài tập

Bài 1: Tính: 

a) \(\frac{4}{5}-\frac{1}{3}\);                   b) \(\frac{5}{6}-\frac{3}{8}\)                  

c) \({8 \over 7} - {2 \over 3}\)                    d) \(\frac{5}{3}-\frac{3}{5}\)

Giải

a) \(\frac{4}{5}-\frac{1}{3}\);       

+ Quy đồng mẫu số: \(\frac{4}{5}= \frac{4×3}{5×3}=\frac{12}{15}\); \(\frac{1}{3}= \frac{1×5}{3×5}=\frac{5}{15}\)

+ Trừ hai phân số: \(\frac{4}{5}-\frac{1}{3}\) = \(\frac{12}{15}-\frac{5}{15}= \frac{12-5}{15}= \frac{7}{5}\)

b) \(\frac{5}{6}-\frac{3}{8}\)

+ Quy đồng mẫu số: \(\frac{5}{6}= \frac{5×8}{6×8}=\frac{40}{48}\);  \(\frac{3}{8}= \frac{3×6}{8×6}=\frac{18}{48}\)

+ Trừ hai phân số: \(\frac{5}{6}-\frac{3}{8}\) = \(\frac{40}{48}- \frac{18}{48}= \frac{40-18}{48}= \frac{22}{48}\)

c) \({8 \over 7} - {2 \over 3}\) 

+ Quy dồng phân số: \({8 \over 7} = {{8.3} \over {7.3}} = {{24} \over {21}}\);   \({2 \over 3} = {{2.7} \over {3.7}} = {{14} \over {21}}\)

+ Trừ hai phân số: \({8 \over 7} - {2 \over 3} = {{24} \over {21}} - {{14} \over {21}} = {{10} \over {21}}\)

d) \(\frac{5}{3}-\frac{3}{5}\)

+ Quy đồng mẫu số:\(\frac{5}{3}= \frac{5×5}{3×5}= \frac{25}{15}\);           \(\frac{3}{5}= \frac{3×3}{5×3}= \frac{9}{15}\)

+ Trừ hai phân số: \(\frac{5}{3}-\frac{3}{5}\) = \(\frac{25}{15}- \frac{9}{15}= \frac{25-9}{15}= \frac{16}{15}\)

Bài 2. Rút gọn rồi tính

a) \(\frac{20}{16}- \frac{3}{4}\);  b) \(\frac{30}{45}- \frac{2}{5}\)    c) \(\frac{10}{12}- \frac{3}{4}\) ;  d) \(\frac{12}{9}- \frac{1}{4}\)

Giải

a) \(\frac{20}{16}- \frac{3}{4}= \frac{20:4}{16:4}-\frac{3}{4}= \frac{5}{4}- \frac{3}{4}= \frac{5-3}{4}=\frac{2}{}4\)

b) \(\frac{30}{45}- \frac{2}{5}=\frac{30:15}{45:15}- \frac{2}{5}= \frac{2}{3}- \frac{2}{5}= \frac{10}{15}-\frac{6}{5}=\frac{4}{15}\)

c) \(\frac{10}{12}- \frac{3}{4}= \frac{10:2}{12:2}- \frac{3}{4}= \frac{5}{6}- \frac{3}{4}= \frac{20}{24}- \frac{18}{24}= \frac{2}{24}\)

d) \(\frac{12}{9}- \frac{1}{4}= \frac{12:3}{9:3}- \frac{1}{4}= \frac{4}{3}- \frac{1}{4}= \frac{16}{12}-\frac{3}{12}=\frac{13}{12}\)

Bài 3: Trong một công viên có \(\frac{6}{7}\) diện tích đã trồng hoa và cây xạnh, trong đó \(\frac{2}{5}\) diện tích của công viên đã trồng hoa. Hỏi diện tích để trồng cây xanh là bao nhiêu phần diện tích của công viên?

Giải

Diện tích trồng cây xanh bằng:

\(\frac{6}{7}- \frac{2}{5}= \frac{30}{35}-\frac{14}{35}= \frac{16}{35}\) (diện tích công viên)

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác