Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12

Unit 6 : Future Jobs - Việc Làm Tương Lai

Pronunciation: Weak and strong forms of some conjunctions and prepositions

LANGUAGE FOCUS

❖ Pronunciation: (Ngữ âm)

Listen and repeat

(Nghe và nhắc lại)

Click tại đây để nghe:

 


Practise reading these sentences.

(Luyện tập đọc những câu sau)

 

Click tại đây để nghe:


1. What are you looking at?

2. I want to go but I don't know when.

3. She bought a book and two pens.

4. Thanks for coming.

5. Where is it from?

6. I’m from Hanoi.

7. She's the one I’m fond of.

8. First of all, I want to thank you for coming.

9. The letter was to him, not from him.

10. I want to ask you a question.

Tạm dịch:

1. Bạn đang nhìn gì đó?

2. Tôi muốn đi nhưng tôi không biết khi nào.

3. Cô mua một cuốn sách và hai cây viết.

4. Cảm ơn vì đã đến.

5. Nó từ đâu đến?

6. Tôi đến từ Hà Nội.

7. Cô ấy là người mà tôi yêu thích.

8. Trước hết, tôi muốn cảm ơn bạn đã đến.

9. Bức thư gửi cho anh ta, không phải từ anh ta.

10. Tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi.

Grammar (Ngữ pháp)

Exercise 1: Add who, whoever, whose, whom or which to complete the following sentences.

(Thêm who, whoever, whose, whom hoặc which để hoàn chỉnh các câu sau.)

1. There is one person to………………I owe more than I can say.

2. It was the kind of accident for……………..nobody was really to blame.

3. ……………..leaves last should turn off the lights.

4. Mary was late yesterday,………………was unusual for her.

5. At 6.00 pm,……………….was an hour before the plane was due, thick fog descended.

6. I don’t know………………told you that, but they were wrong.

7. Mrs Brown was the first owner……………..dog won three prizes in the same show.

8. I’ve just spoken to Sally,……………..sends you her love.

9. On Sunday,……………….was my birthday, we went out for a meal.

10. The success of a shared holiday depends on …………………… you share it with.

Hướng dẫn giải:

1. whom       2. which        3. Whoever     

4. which        5. which        6. Who

7. whose       8. Who         9. which         10. whom

Tạm dịch:

1. Có một người mà tôi chịu ơn nhiều hơn tôi có thể nói.   

2. Đó là một loại tai nạn mà không ai có thể đổ lỗi. 

3. Người rời khỏi cuối cùng nên tắt đèn.   

4. Hôm qua Mary đã trễ, đó là điều bất thường đối với cô ấy. 

5. Lúc 6 giờ chiều,  là một giờ trước khi máy bay hạ cánh, sương mù dày đặc.    

6. Tôi không biết ai nói với bạn điều đó, nhưng họ đã sai.    

7. Bà Brown  là chủ sở hữu đầu tiên mà con chó  của bà đã giành được ba giải trong cùng chương trình.   

8. Tôi đã nói chuyện với Sally, người mà dành tình yêu của cô ấy cho bạn.

9. Vào ngày Chủ nhật, đó là sinh nhật của tôi, chúng tôi đã đi ra ngoài để ăn.   

10. Sự thành công của một kỳ nghỉ chia sẻ phụ thuộc vào bạn đi cùng với ai.

Exercise 2: Join the following sentences in two ways.

(Kết hợp những câu sau theo hai cách.)

1. I read a book. It was written by a friend of mine.

2. A man got on the bus. He was carrying a lot of money in a box.

3. In the street there were several people. They were waiting for the shop to open.

4. Britain imports many cars. They were made in Japan.

5. There are a lot of people in your office. They want to talk to you.

6. The cowboy fell off his horse. He had been wounded by an arrow.

7. Most of the people recovered quickly. They were injured in the crash.

8. John looked anxiously at his watch. He wished he hadn’t come to the party.

9. The children were playing football in the schoolyard. They were my students.

10. Vietnam exports a lot of rice. It is grown mainly in the south of the country.

Hướng dẫn giải:

1. a. I read a book that was written by a friend of mine.

    b. I read a book written by a friend of mine.

2. a. A man who was carrying a lot of money in a box got on the bus.

    b. A man carrying a lot of money in a box got on the bus.

3. a. In the street there were several people who were waiting for the shop to open.

    b. In the street, there were several people waiting for the shop to open.

4. a. Britain imports many cars which were made in Japan,

    b. British imports many cars made in Japan.

5. a. In your office there are a lot of people who want to talk to you.

    b. In your office there are a lot of people wanting to talk to you.

6. a. The cowboy who had been wounded by an arrow fell off his horse,

    b. The cowboy wounded by an arrow fell of his horse.

7. a. Most of the people who were injured in the crash recovered quickly,

    b. Most of the people injured in the crash recovered quickly.

8. a. John, who wished he hadn’t come to the party, looked anxiously to his watch,

    b. John, wishing he hadn’t come to the party, looked anxiously to his watch.

9. a. The children who were plavina foootball in the schoolyard were my students,

    b. The children playing football in the schoolyard were my students.

10. a. Vietnam exports a lot of rice which is grown mainly in the south of the country,

      b. Vietnam exports a lot of rice grown mainly in the south of the country.

Tạm dịch:

1. a. Tôi đọc cuốn sách do một người bạn viết.

    b. Tôi đọc một quyển sách do một người bạn viết.

2. a. Một người mang rất nhiều tiền trong một chiếc hộp đã lên xe buýt.

    b. Một người đàn ông mang rất nhiều tiền trong một hộp đã lên xe buýt.

3. a. Trên phố có nhiều người đang đợi cửa hàng mở.

    b. Trên đường phố, đã có một vài người chờ đợi cửa hàng để mở.

4. a. Anh nhập khẩu nhiều loại xe được sản xuất tại Nhật Bản,

    b. Anh nhập khẩu nhiều xe hơi sản xuất tại Nhật Bản.

5. a. Trong văn phòng của bạn có rất nhiều người muốn nói chuyện với bạn.

    b. Trong văn phòng của bạn có rất nhiều người muốn nói chuyện với bạn.

6. a. Người cao bồi bị thương do một mũi tên rơi xuống ngựa.

    b. Người cao bồi bị thương bởi một mũi tên rơi xuống ngựa của mình.

7. a. Hầu hết những người bị thương trong vụ tai nạn đã hồi phục nhanh chóng.

    b. Hầu hết những người bị thương trong vụ tai nạn đã hồi phục nhanh chóng.

8. a. John, người muốn anh không đến dự bữa tiệc, nhìn lo lắng cho đồng hồ.

    b. John, ước gì anh không đến dự bữa tiệc, trông rất lo lắng cho chiếc đồng hồ của anh.

9. a. Những đứa trẻ đã được plavina foootball trong trường học là sinh viên của tôi.

    b. Những đứa trẻ chơi bóng đá trong sân trường là những học sinh của tôi.

10. a. Việt Nam xuất khẩu rất nhiều gạo được trồng chủ yếu ở miền Nam.

  b. Việt Nam xuất khẩu rất nhiều gạo chủ yếu ở miền Nam.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me