Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12

Unit 5 : Higher Education - Giáo Dục Đại Học

Task 1: Below are the admission requirments for tertiary institutions in some countries. Work in groups. Tick (✓) those which are obligatory for vou to be admitted to a university in Vietnam.

SPEAKING

Task 1: Below are the admission requirments for tertiary institutions in some countries. Work in groups. Tick (✓) those which are obligatory for vou to be admitted to a university in Vietnam.

(Dưới đây là những yêu cầu ghi danh cho những cơ sở đại học ở một vài quốc gia. Làm việc từng nhóm. Đánh dấu (✓) những yêu cầu có tính bắt buộc để em được nhận vào một trường đại học ở Việt Nam.)

   _______ an application form

   _______ an identity card

   _______ a reference letter

   _______ a copy of the originals of your school certificate

   _______ a birth certificate

   _______ a copy of the record of your performance at school

   _______ scores of the required entrance examination

Tạm dịch:

________một mẫu đơn xin nhập học

 _______ chứng minh thư  

 _______ một lá thư giới thiệu   

 _______ một bản sao của bản chính giấy chứng nhận của trường   

 _______ giấy khai sinh

 _______ một bản sao của hồ sơ về quá trình học tập của bạn ở trường   

 _______ điểm của kỳ thi tuyển sinh bắt buộc

Hướng dẫn giải:

A. Among the above requirements which ones do you think are obligatory for you to be admitted to a university in Vietnam?

B. Well, first of all, you must have an application form, an identity card and the score of the rerquired entrance examination.

C. Do we need the copy of the GCSE ?

D. Yes. We have to enclose it in the papers for the entrance cxaminaiion.

   ✓... an application form

   ✓... an identity card

   ✓... a reference letter

   ✓...  a copy of the originals of your school certificate

   ✓....a birth certificate

   ✓... a copy of the record of your school performance ai school.

   ✓… scores of the required entrance examinaiion

Tạm dịch:

 A. Trong số những yêu cầu trên bạn nghĩ là bắt buộc phải nhập học tại một trường đại học ở Việt Nam?   

 B. Trước tiên, bạn phải có một mẫu đơn, một giấy chứng minh nhân thân và điểm của kỳ kiểm tra đầu vào yêu cầu.   

 C. Chúng ta có cần bản sao của GCSE?   

 D. Có. Chúng ta phải đặt nó vào giấy tờ cho lối vào cxaminaiion.

Task 2: Work in pairs. Ask and answer the questions about the application process to tertiary study in Vietnam using the following cues.

(Làm  việc từng đôi. Hỏi và trả lời câu hỏi về tiến trình nộp đơn vào cơ sở đại học ở Việt Nam dùng những từ gợi ý sau.)

What to do

When

fill in the application form

in March

send the application form

in March

take the GCSE examination

in May

get the GCSE result

in June

take the entrance examination

in July

get the entrance examination results

in August

get a letter of acceptance from the

late August - early

university

……………………………………

September

……………….

Tạm dịch:

Làm gì 

When

điền vào mẫu đơn xin việc 

tháng 3 

gửi  mẫu đơn xin việc 

tháng 3

tham gia kỳ thi GCSE

tháng 5

nhận kết quả GCSE

tháng 6

tham gia kỳ thi đầu vào 

tháng 7

nhận kết quả kỳ thi đầu vào 

tháng 8

nhận lá thư nhập học từ trường đại học 

cuối tháng 8 đầu tháng 9

 

……………………………………

 

……………….

Hướng dẫn giải:

A: When do you fill in and send the application form to a university?

B: Usually in March.

A: To apply for a university, you must pass the GCSE examination.Right?

B: That's right.

A: When do you take the GCSE examination

B: In May and we have the results in June.

A: When do you take the entrance exam?

B: Early July.

A: When do you have the results of this exam?

B: Usually in mid August.

A: One more question. When do you get the letter of acceptance from the university?

B: Late August or early September.

A: Thanks for your information.

B: My pleasure. 

Tạm dịch:

A: Khi nào bạn điền đơn và gửi mẫu đơn cho một trường đại học?

B: Thông thường vào tháng 3.

A: Để nộp đơn xin học tại một trường đại học, bạn phải vượt qua kỳ thi GCSE. Đúng không?

B: Đúng vậy.

A: Khi nào bạn thi GCSE?

B:
Vào tháng Năm và chúng ta có kết quả vào tháng Sáu.

A: Khi nào bạn dự kỳ thi tuyển sinh?

B: Đầu tháng 7.

A: Khi nào bạn có kết quả của kỳ thi này?

B: Thông thường vào giữa tháng Tám.

A: Một câu hỏi nữa. Khi nào bạn nhận được thư nhập học từ trường đại học?

B: Cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9.

A: Cảm ơn thông tin của bạn.

B: Đó là niềm vinh hạnh của tôi.

Task 3: Work in groups. Discuss the process of applying to a tertiary institution in Vietnam.

(Làm việc từng nhóm. Thảo luận tiến trình nộp đơn vào một cơ sở đại học ở Việt Nam.)

Hướng dẫn giải:

A: Can you tell me the process of applying to a university in Vietnam?

B: Sure. First you must pass the GCSE examination. Then, you must send an application for the entrance examination.

C: Oh. I must pass the entrance examination to be admitted to a tertiary institution, mustn't I?

B: Sure.

A: How long can I get the entrance exam result?

B: About a month.

C: So with the result, I can apply for a seat in a university?

B: No. You must wait for the letter of acceptance from the university.

A: Oh. Rather complicated! Then I can go to the admissions office of the university to do the necessary process for a tertiary study.

C: How long does it take to apply to a university?

B: About two months.

A: Oh! 

Tạm dịch:

A: Bạn có thể cho tôi biết quá trình nộp đơn vào một trường đại học ở Việt Nam được không?

B: Chắc chắn. Trước tiên, bạn phải vượt qua kỳ thi GCSE. Sau đó, bạn phải nộp đơn xin thi tuyển. 

C: Oh. Tôi phải vượt qua kỳ thi tuyển vào trường đại học, phải không?   

B: Chắc chắn.

A: Tôi có thể lấy kết quả thi vào bao lâu?   

B: Khoảng một tháng.

C: Vì vậy với kết quả, tôi có thể nộp đơn xin học tại một trường đại học à?  

B: Không. Bạn phải đợi thư nhập học từ trường đại học.  

A: Ờm. Phức tạp quá! Sau đó, tôi có thể đến văn phòng tuyển sinh của trường đại học thực hiện các quy trình cần thiết để nhập học.

C: Phải mất bao lâu để nộp đơn vào trường đại học? 

B: Khoảng hai tháng.   

A: Oh!


Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me