Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12 - Thí điểm

Unit 4: The mass media

Tổng hợp các bài tập trong phần Skills - trang 50 Unit 4 SGK tiếng anh 12 Thí điểm

READING (Đọc)

Mass media forms (Các hình thức truyền thông đại chúng)

1    Work in pairs. Put the words and phrases related to the mass media in three groups: print, television and the Internet. Use a dictionary to look up unfamiliar words. 

(Làm việc theo cặp. Đặt các từ và cụm từ liên quan đến các phương tiện truyền thông đại chúng trong ba nhóm: in, truyền hình và Internet. Sử dụng từ điển để tra các từ lạ.)

Hướng dẫn giải:

Print: books, magazines, leaflets, newspapers

Television: news programmes, dramas, reality shows, documentaries

The Internet: email, websites, instant messaging, data sharing, social networking

Tạm dịch:

In: sách, tạp chí, tờ rơi, báo

Truyền hình: chương trình tin tức, phim truyền hình, chương trình thực tế, phim tài liệu

Internet: email, trang web, nhắn tin nhanh, chia sẻ dữ liệu, mạng xã hội

2  Quickly read the text and choose the best heading.

(Nhanh chóng đọc các văn bản và chọn tiêu đề hay nhất.)

a. The history of print media                   b. Forms of mass media

c. The advent of the Digital Media Age     d. Means of mobile communication

The mass media are means of communication, such as books, newspapers, recordings, radio, movies, television, mobile phones and the Internet, that can reach a large audience.

Although the first printed books had appeared long before in China, the term ‘mass media ’ we use today was coined with the creation of print media, which started in Europe in the Middle Ages. This is also considered the first example of mass media due to the large number of readers then.

Since the mid-twentieth century new technologies have been developed, which helped to diversify mass media and make them an inseparable part of our lives. The role of the mass media is not only to entertain and amuse the masses. Its most important role is to provide information and news about events in different parts of the world as they occur. Educating people about their rights and responsibilities is another function of mass media.

Until recently, mass media forms were classified into six categories according to the sequence of 

their advent: print, recordings, cinema, radio, television and the Internet. Each form has its own characteristic content types, creative artists and business models. In the early 21st century, with the explosion of mobile communication technology, the mobile phone has emerged as a new and unique media channel. Video and computer games have also developed into a mass media form.

The Internet and mobile communication is now the most popular means of receiving information and interacting with people through email, instant messaging, apps, search engines, blogs. sooaJ networks and other services. Most print and broadcast media have a presence on the web by having video adverts or Quick Response Codes (QR Codes) that link to specific websites.

Each form of mass media has had an important impact on society, for example, books have helped people to educate themselves while newspapers have recorded daily events. Magazines were the first visual medium before the advent of television, which together with radio, brought entertainment and news programmes into people's homes. However, all these media had to change and adapt to the advent of the Internet and Digital Media Age. New digital media forms are more personal and social as they allow people to connect with each other, collaborate and share nformation and personalise their experiences.

Hướng dẫn giải:

b. Forms of mass media 

Tạm dịch:

a. Lịch sử các phương tiện truyền thông

b. Các hình thức truyền thông đại chúng

c. Sự ra đời của thời đại truyền thông kỹ thuật số

d. Ý nghĩa của phương tiện liên lạc di động

Các phương tiện thông tin đại chúng là phương tiện truyền thông, như sách, báo, đài phát thanh, phim ảnh, truyền hình, điện thoại di động và Internet, có thể tiếp cận được nhiều đối tượng.

Mặc dù cuốn sách in đầu tiên đã xuất hiện từ lâu ở Trung Quốc, nhưng thuật ngữ 'phương tiện thông tin đại chúng' mà chúng ta sử dụng ngày nay được đặt ra với việc tạo ra các phương tiện in, bắt đầu ở châu Âu vào thời Trung Cổ. Đây cũng là ví dụ đầu tiên của các phương tiện thông tin đại chúng dựa theo số lượng lớn độc giả.

Kể từ giữa thế kỷ XX, công nghệ mới đã được phát triển, giúp đa dạng hóa các phương tiện thông tin đại chúng và biến chúng thành một phần không thể tách rời của cuộc sống chúng ta. Vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng không chỉ là để giải trí và giải trí cho quần chúng. Vai trò quan trọng nhất của nó là cung cấp thông tin và tin tức về các sự kiện ở những nơi khác nhau trên thế giới khi chúng xảy ra. Giáo dục người dân về quyền và trách nhiệm của họ là một chức năng khác của các phương tiện thông tin đại chúng.

Cho đến gần đây, các hình thức truyền thông đại chúng được phân loại thành sáu loại theo trình tự của sự ra đời của chúng: in ấn, ghi âm, rạp chiếu phim, đài phát thanh, truyền hình và Internet. Mỗi hình thức có các loại nội dung đặc trưng riêng, nghệ sĩ sáng tạo và mô hình kinh doanh. Vào đầu thế kỷ 21, với sự bùng nổ của công nghệ truyền thông di động, điện thoại di động đã nổi lên như một kênh truyền thông mới và độc đáo. Trò chơi video và máy tính cũng đã phát triển thành một hình thức truyền thông đại chúng.

Internet và truyền thông di động bây giờ là phương tiện phổ biến nhất để nhận thông tin và tương tác với mọi người thông qua email, nhắn tin tức thời, ứng dụng, công cụ tìm kiếm, blog, mạng xã hội và các dịch vụ khác. Hầu hết các phương tiện truyền thông in ấn và quảng cáo đều có mặt trên web bằng cách quảng cáo video hoặc mã đáp ứng nhanh (QR Codes) liên kết tới các trang web cụ thể.

Mỗi hình thức truyền thông đại chúng đã có tác động quan trọng đến xã hội, ví dụ như sách đã giúp mọi người tự giáo dục bản thân trong khi báo chí ghi lại các sự kiện hàng ngày. Tạp chí là môi trường thị giác đầu tiên trước khi truyền hình, cùng với đài phát thanh, đưa các chương trình giải trí và tin tức vào nhà của người dân. Tuy nhiên, tất cả các phương tiện truyền thông này đã phải thay đổi và thích nghi với sự ra đời của Internet và Thời đại Truyền thông Kỹ thuật số. Các hình thức truyền thông kỹ thuật số mới có tính cách cá nhân và xã hội hơn khi họ cho phép mọi người kết nối với nhau, cộng tác và chia sẻ thông tin cá nhân và cá nhân hoá trải nghiệm của họ.

3  Match each of the following words with its meaning. Use a dictionary if necessary. 

(Nối mỗi từ sau đây với ý nghĩa của nó. Sử dụng  từ điển nếu cần thiết. )

Hướng dẫn giải:

1.c    2. d    3. f    4.b    5. a    6. e

Tạm dịch:

1. khán giả - những người xem hoặc nghe chương trình

2. phát sóng - chiếu các chương trình trên TV hoặc đài

3. quảng cáo - một thông báo, hình ảnh, hoặc phim giới thiệu với mọi người về một sản phẩm, công việc hoặc dịch vụ

4. quần chúng - những người bình thường trong xã hội không phải là những người lãnh đạo hoặc những người được coi là không được giáo dục tốt

5. xuất hiện - xuất hiện, bắt đầu được biết đến hoặc nhìn nhận

6. phát hiện - một thời gian khi cái gì đó bắt đầu được sử dụng rộng rãi

4    Read the text again. Decide if the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box 

(Đọc văn bản một lần nữa. Quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào ô đúng)

Hướng dẫn giải: 

1. F   

2. T    

3. F

4. T   

5. NG

Tạm dịch:

1. Điện thoại di động và Internet là những hình thức duy nhất của các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng là để giải trí, vui chơi, thông tin, giáo dục, và gắn kết mọi người.

3. Điện thoại di động được coi là một phương tiện giao tiếp độc đáo.

4. Mọi người ngày nay thích tin nhắn nhanh và mạng xã hội hơn là thư điện tử.

5. Chỉ có phương tiện truyền thông kỹ thuật số mới có ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và xã hội.

5   Work in pairs. Tell each other about the forms of mass media that you use every day. Explain how you benefit from using them. 

(Làm việc theo cặp. Nói về các hình thức truyền thông đại chúng mà bạn sử dụng hàng ngày. Giải thích cách bạn được hưởng lợi từ việc sử dụng chúng.)

Hướng dẫn viết:

- the forms of mass media that I use everyday: TV, mobile phone, Internet...

- Benefit: to entertain, amuse, inform, educate and unite others.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với ý kiến của riêng mình. 

Tạm dịch:

- Hình thức truyền thông mà tôi sử dụng hàng ngày: TV, điện thoại di động, Internet ...

- Lợi ích: để giải trí, để vui chơi, thông tin, giáo dục , và gắn kết với người khác...

SPEAKING (Nói)

1  Complete the following conversation, using the sentences in the box. Then practise it with a partner. 

(Hoàn thành cuộc trò chuyện sau đây, bằng cách sử dụng câu trong hộp. Sau đó, luyện tập nó với một người bạn.)

Hướng dẫn giải:

1. I closed it already

2. someone hacked it last month

3. I'm busy to prepare for the exam at the end of the school year

4. it's fun to share with our friends our work and feelings sometimes

5. Er... Most of my day

6. I also read others'profiles miles away

Tạm dịch:

Ann: Bạn có tài khoản nào trên Facebook hay Twitter, Ninh?

Ninh: Có. Nhưng tôi đã đóng nó rồi.

Ann: Oh, thật sao? Sao lại vậy?

Ninh: Vâng, ai đó đã tấn công nó vào tháng trước.

Ann: Tại sao bạn không mở một cái mới?

Ninh: Bởi vì tôi bận chuẩn bị cho kì thi cuối năm.

Ann: Oh, tôi hiểu. Tuy nhiên, sẽ rất vui khi thỉnh thoảng chia sẻ với bạn bè của chúng ta công việc và cảm xúc của chúng ta.

Ninh: Tôi biết. Nhưng tôi đã từng bị phân tâm trong công việc của tôi khi tôi lên mạng.

Ann: Bạn đã dùng bao nhiêu giờ trong ngày?

Ninh: ờ, hầu hết thời gian của tôi!

Ann: Bạn đã làm gì sau đó?

Ninh: Tôi đã cập nhật hồ sơ, chia sẻ ảnh và video của tôi với bạn bè, và tôi cũng đọc hồ sơ của người khác..

Ann: Đúng vậy, nó thực sự mất rất nhiều thời gian cho những điều này!

Ninh: Bạn nói đúng. Nhưng không còn nữa. Bây giờ tôi phải tập trung vào kỳ thi sắp tới.

2    Put the following opinions about using social networks in the appropriate box. Add yours if they are different. 

(Đặt những ý kiến sau đây về việc sử dụng các mạng xã hội trong hộp thích hợp. Thêm của bạn nếu chúng khác nhau.)

Hướng dẫn giải:

Positive opinions: 2,4,5

Negative opinions: 1,3,6

Tạm dịch: 

1. Nó khiến bạn làm bài tập về nhà ít hơn và dành ít thời gian với những người bạn và gia đình.

2. Nó giúp bạn giữ liên lạc với những người bạn và gia đình bất cứ lúc nào.

3. Nó lãng phí thời gian của bạn.

4. Nó giúp bạn chia sẻ cảm xúc và công việc với những người bạn của bạn.

5. Nó giúp bạn kết bạn với nhiều người.

6. Nó khiến bạn tò mò về cuộc sống của người khác.

3  Work in pairs. Have a similar conversation as the one in 1, discussing the advantages and disadvantages of using social networks and how you use them. Use the ideas in 2. 

(Làm việc theo cặp. Tạo một cuộc trò chuyện tương tự như phần 1, thảo luận về những lợi thế và bất lợi của việc sử dụng các mạng xã hội và cách bạn sử dụng chúng. Sử dụng ý tưởng trong 2.)

Hướng dẫn viết:

A: Do you have any accounts on Facebook or Twitter, Ninh?

B: Yes. I have accounts on Facebook .

A: Oh, really?

B: Well.

A: What do you think is the advantages of using facebook?

B: I think it help me keep in touch with friends and family any time, make friends with people miles away .

A: Oh, I see. However, it also has disadvantage. What do you think about it? .

B: I know. It makes me do homework less and spending less time with friends and family. And it wastes my time.

A: How many hours a day did you spend on the Net?

B: Err... Most of my day !

A: What did you do then?

B: I updated my profiles, shared my photos and videos with my friends, and so on .

A: Well, it really took a lot of time for these things!

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với ý kiến của riêng mình. 

Tạm dịch:

A: Bạn có tài khoản nào trên Facebook hay Twitter, ______?

B: Vâng. Tôi có tài khoản trên Facebook.

A: Oh, thực sự?

B: Vâng.

A: Bạn nghĩ gì về lợi ích của việc sử dụng facebook?

B: Tôi nghĩ rằng nó giúp tôi giữ liên lạc với bạn bè và gia đình bất cứ lúc nào, kết bạn với những người ở xa.

A: Ồ, tôi hiểu. Tuy nhiên, nó cũng có bất lợi. Bạn nghĩ gì về nó? .

B: Tôi biết. Nó làm cho tôi làm bài tập về nhà ít hơn và dành ít thời gian hơn cho bạn bè và gia đình. Và nó lãng phí thời gian của tôi.

A: Bạn đã dành bao nhiêu giờ trong ngày?

B: Err ... Hầu hết thời gian của tôi!

A: Bạn đã làm gì sau đó?

B: Tôi đã cập nhật hồ sơ, chia sẻ ảnh và video của tôi với bạn bè, v.v ...

A: Vâng, thực sự mất rất nhiều thời gian cho những điều này!

LISTENING (Nghe)

Social media: Language learning apps (Phương tiện truyền thông xã hội: ứng dụng học ngôn ngữ)

1 Read about how three students use social media. Complete the sentences with the words from the box. 

(Đọc về cách ba học sinh sử dụng phương tiện truyền thông xã hội. Hoàn thành câu với các từ trong khung.)

Hướng dẫn giải:

1. app                 2. record     3. GPS

4. interactive       5. connect    6. audio

7. updates

Tạm dịch:

Học sinh A: Bây giờ tôi có thể trò chuyện với bạn bè và người thân của tôi bằng cách sử dụng một ứng dụng trò chuyện video miễn phí trên các phương tiện truyền thông xã hội yêu thích của tôi. Tôi cũng có thể ghi âm video của riêng tôi và gửi chúng cho người khác. Tôi thậm chí có thể sử dụng một ứng dụng định vị GPS để tìm đường của tôi xung quanh ở một nơi mới.

Học sinh B: Tôi đã nhận được điểm A bài kiểm tra tiếng Anh vào tuần trước. Tôi rất tự hào vì tôi đã học tập rất chăm chỉ. Tôi đã tham gia một khóa học tương tác trực tuyến do giảng viên có kinh nghiệm dạy. Tôi cũng đã trở thành một thành viên của cộng đồng ngôn ngữ trực tuyến, nơi tôi có thể kết nối với người bản xứ, đặt câu hỏi và thực hành nói qua âm thanh và trò chuyện video.

Học sinh C: Tôi đã sử dụng các trang web truyền thông xã hội khác nhau trong một năm và chúng đã thực sự thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi có thể kết nối với những người tôi biết và kết bạn mới bất cứ lúc nào. Tôi cũng có thể đăng cập nhật lên môn học của tôi và bắt đầu thảo luận cởi mở với các bạn cùng lớp của tôi.

2   Listen to a conversation between two students talking about language learning applications. Which of the following did they not talk about.

(Nghe một cuộc trò chuyện giữa hai học sinh nói về các ứng dụng học ngôn ngữ. Điều gì sau đây họ lại không nói về?)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

key: 2 và 3

Tạm dịch: 

1. Kết quả kiểm tra tiếng Anh của Lan.

2. Sinh nhật của Nam.

3. Các khóa học ngôn ngữ.

4. Chơi trò chơi trực tuyến.

5. TRò chuyện trực tuyến với người bản xứ.

6. Viết blog.

Audio script:

Nam: Congratulations, Lan! You've got an A on your English test! Lan: Thanks, Nam. I should really thank a few social networking sites that help me to improve my English.

Nam: Sounds interesting! So how did you improve your English? Lan: First, I registered and created an account with my nickname. Then I downloaded some free language learning apps on my smartphone and started revising and learning new vocabulary on the go. I could practise while on the bus on my way to school or while jogging in the park.

Nam: Wow! So you don't play online games anymore?

Lan: Of course I do, but I focus on language games such as Scrabble and crossword puzzles.

Nam: Really? I didn't know you were keen on these games.

Aren't they boring?

Lan: Not if you connect and compete with other online gamers.

You can also make friends and have fun.

Nam: Really? But you still need a tutor to explain things or correct your English if you make a mistake.

Lan: Exactly. Some social networking sites help you to connect with native speakers so you can ask questions or have your writing drafts corrected.

Nam: Sounds good! I saw that you uploaded some vocabulary and grammar flashcards on all your social media sites. How did you create them?

Lan: I used a free programme available on my smartphone.

I also used the recording feature to collect interesting samples from English TV and radio. Have you also seen my photos on my English blog?

Nam: Yes, I have. Great photos!

Lan: Thanks.

Dịch Script:

Nam: Chúc mừng, Lan! Bạn đã có điểm A bài kiểm tra tiếng Anh !

Lan: Cảm ơn, Nam. Tôi thực sự cần phải cảm ơn một vài trang web mạng xã hội giúp tôi cải thiện tiếng Anh của mình.
Nam: Nghe thật thú vị! Vậy bạn đã cải thiện tiếng Anh của bạn như thế nào?

Lan: Trước tiên, tôi đã đăng ký và tạo một tài khoản với biệt danh của mình. Sau đó, tôi đã tải xuống một số ứng dụng học ngôn ngữ miễn phí trên điện thoại thông minh của tôi và bắt đầu sửa đổi và học từ vựng mới khi di chuyển. Tôi có thể luyện tập khi đang trên xe buýt trên đường đi học hoặc khi đang chạy bộ trong công viên.

Nam: Wow! Vì vậy, bạn không chơi trò chơi trực tuyến nữa?

Lan: Tất nhiên có chứ, nhưng tôi tập trung vào các trò chơi ngôn ngữ như Scrabble và câu đố ô chữ.

Nam: Thật sao? Tôi không biết bạn quan tâm đến những trò chơi này. Chúng không phải là nhàm chán sao?

Lan: Không nếu bạn kết nối và cạnh tranh với các game thủ trực tuyến khác. Bạn cũng có thể kết bạn và vui chơi.

Nam: Thật sao? Nhưng bạn vẫn cần một người dạy kèm để giải thích những điều hoặc sửa tiếng Anh của bạn nếu bạn mắc lỗi.

Lan: Chính xác. Một số trang web mạng xã hội giúp bạn kết nối với người bản xứ để bạn có thể đặt câu hỏi hoặc soạn thảo bản thảo của mình.

Nam: Nghe thật thú vị! Tôi thấy rằng bạn đã tải lên một số từ vựng và flashcrards ngữ pháp trên tất cả các trang web truyền thông xã hội của bạn. Bạn đã tạo ra chúng như thế nào?

Lan: Tôi đã sử dụng một chương trình miễn phí có sẵn trên điện thoại thông minh của tôi. Tôi cũng đã sử dụng tính năng ghi âm để thu thập các mẫu thú vị từ đài truyền hình và đài phát thanh tiếng Anh. Bạn đã từng nhìn thấy những bức ảnh của tôi trên blog tiếng Anh của tôi chưa?

Nam: Vâng, tôi nhìn thấy rồi. Hình ảnh tuyệt vời!

Lan: Cảm ơn.

3  Listen again. Give answers to the following questions. 

(Nghe lại. TRả lời các câu hỏi sau)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải: 

1. She downloaded some language learning apps on her smartphone and started learning vocabulary on the go.

2. Because she wants to improve her English.

3. She uses some social networking sites.

4. She used a free programme on her smartphone.

Tạm dịch:

1. Lan học từ vựng mới như thế nào?

Cô ấy đã tải xuống một số ứng dụng học ngôn ngữ trên điện thoại thông minh của cô ấy và bắt đầu học từ vựng khi di chuyển.

2. Tại sao Lan thích chơi trò chơi ngôn ngữ?

Bởi vì cô ấy muốn cải thiện tiếng anh của mình.

3. Lan kết nối với người bản xứ bằng tiếng anh như thế nào?

Cô ấy sử dụng một số trang web mạng xã hội.

4. Làm thế nào cô ấy tạo ra flashcards của cô ấy?

Cô ấy sử dụng một chương trình miễn phí trên điện thoại thông minh của cô ấy.

4    Work in groups of four. Listen again. What do think about Lan's ways of improving her English? What can you learn from her experience?

(Làm việc trong nhóm bốn người. Lắng nghe một lần nữa.Bạn suy nghĩ gì về cách cải thiện tiếng Anh của Lan? bạn có thể học hỏi gì từ kinh nghiệm của cô?)

Hướng dẫn giải:

- I can learn from Lan's experience: download some language learning apps on my smartphone and started learning vocabulary on the go, uses some social networking sites to learn, and play game crossword puzzles.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình. 

Tạm dịch: 

Tôi có thể học từ kinh nghiệm của Lan: tải xuống một số ứng dụng ngôn ngữ cho điện thoại thông minh của tôi và bắt đầu học từ vựng khi di chuyển, sử dụng một số trang web mạng xã hội để học, và chơi trò chơi ô chữ

WRITING (Viết)

Describing a pie chart showing the use of online resources

(Mô tả biểu đồ hình tròn thể hiện việc sử dụng nguồn tài nguyên trực tuyến)

1   Work in pairs. Discuss the difference between a graph and a chart; and how to describe a pie chart. (Làm việc theo cặp. Thảo luận về sự khác biệt giữa một đồ thị và biểu đồ; và làm thế nào để mô tả biểu đồ hình tròn.)

Hướng dẫn viết:

+ Charts and graphs represent a series of data but they are different from each other. Graphs are mainly used to represent variation in values over a period of time. Charts are used to give information about the frequency of different quantities in a single pictorial representation.

+ To describe a pie chart we should specify the information (content) and proportion of each segment, which can be measured in percentages (%) or fractions (e.g. one-third, a quarter).

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình. 

Tạm dịch: 

+ Biểu đồ và đồ thị đại diện cho một loạt dữ liệu nhưng chúng khác với nhau. Đồ thị được sử dụng chủ yếu để biểu diễn biến thể giá trị trong một khoảng thời gian. Các biểu đồ được sử dụng để cung cấp thông tin về tần suất các số lượng khác nhau trong một hình ảnh duy nhất.

+ Để mô tả biểu đồ hình tròn, chúng ta cần chỉ định thông tin (nội dung) và tỷ lệ của mỗi phân khúc, có thể được đo bằng phần trăm (%) hoặc phân số (ví dụ: một phần ba, một phần tư).

2  The pie chart below illustrates the forms of communication used by students in Intel Secondary School. Complete the description with the words in the box.

(Biểu đồ hình tròn dưới đây minh họa các hình thức truyền thông được sử dụng bởi các sinh viên trong trường Trung học Intel. Hoàn thành các mô tả với các từ trong hộp.)

Hướng dẫn giải:

1. preferences 2. recorded 3. majority

4. tied in 5. dominant 6. the least

Tạm dịch:

Biểu đồ tròn cho thấy các hình thức giao tiếp được ưa thích được ghi lại trong một cuộc khảo sát được thực hiện tại Trường Trung học Intel vào tháng 8 năm 2014. Dưới đây là một mô tả ngắn gọn về sở thích của học sinh. Mạng xã hội là được ghi nhận là hình thức giao tiếp được ưa thích nhất với phần lớn là 27%. Điện thoại di động đứng thứ hai ở mức 23%. Gửi email được ràng buộc chặt chẽ với chặt chẽ với tin nhắn tức thời với mức 17% mỗi. Ít nhất là đối mặt với xã hội trực tiếp, nó ít hơn 1% so với gửi email và nhắn tin tức thì.

Để kết luận, phương thức truyền thông chiếm ưu thế với học sinh của Trường Trung học Intel là mạng xã hội. Trong tất cả các hình thức khác - nói chuyện điện thoại di động, gửi email, gặp mặt trực tiếp và tin nhắn tức thì - học sinh sử dụng giao tiếp xã hội trực tiếp là ít nhất.

3 Study the pie chart and write a paragraph of 130-160 words to describe it.

(Nghiên cứu các biểu đồ hình tròn và viết một đoạn 130-160 từ để mô tả nó.)

Hướng dẫn giải:

The pie chart shows students' preferred online resources recorded in a survey carried out at Intel Secondary School Library in 2014. Following is a brief description of the students'preferences.

We can see that a majority of students played interactive games, which rank the first at 30%. Fiction e-books line in the second at 20%, and are at 10% less than interactive games. Online magazines rank the third at 18% while non-fiction e-books account for 15%. Online dictionaries are the fifth library resource at 11%. Only a minority of students, or 6%, used science 

journals, which is the least popular of all resources, and used fivefold less than the most preferred resource, interactive games.

To conclude, the dominant form of online resources used by the students at Intel Secondary School Library is interactive games. Of all the other resources - fiction e-books, online magazines, non-fiction e-books, online dictionaries and science journals - students used science journals the least.

Tạm dịch:

Biểu đồ tròn cho biết các tài nguyên trực tuyến được ưa thích của học sinh được ghi lại trong một cuộc khảo sát được thực hiện tại Thư viện Trường Trung học Intel vào năm 2014. Dưới đây là một mô tả ngắn gọn về các sự thay đổi của học sinh.
Chúng ta có thể thấy rằng đa số học sinh chơi trò chơi tương tác, xếp hạng đầu tiên là 30%. Sách điện tử viễn tưởng là thứ hai ở mức 20%, và thấp hơn 10% so với các trò chơi tương tác. Tạp chí trực tuyến xếp hạng thứ ba là 18% trong khi sách điện tử phi viễn tưởng chiếm 15%. Từ điển trực tuyến là tài nguyên thư viện thứ năm ở mức 11%. Chỉ có một số ít sinh viên, hay 6%, sử dụng khoa học các tạp chí, ít phổ biến nhất trong tất cả các nguồn lực, và được sử dụng ít hơn 5 lần so với các tài nguyên ưa thích nhất - các trò chơi tương tác.

Để kết luận, hình thức xếp hạng đầu của tài nguyên trực tuyến được sử dụng bởi các học sinh tại Thư viện Trường Trung học Intel là trò chơi tương tác. Trong tất cả các tài nguyên khác - sách điện tử viễn tưởng, tạp chí trực tuyến, sách điện tử phi viễn tưởng, từ điển trực tuyến và tạp chí khoa học - học sinh sử dụng tạp chí khoa học ít nhất.

 

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me