Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12 - Thí điểm

Unit 2: Urbanisation

Tổng hợp các bài tập trong phần Communication and Culture - trang 27 Unit 2 SGK tiếng anh 12 Thí điểm

Communication (Giao tiếp)

The urban world in 2050 (Thế giới đô thị năm 2050)

1   Listen to a talk about predictions for life in cities in 2050 and choose the correct option in each of the following sentences.

(Nghe cuộc nói chuyện về những dự đoán cho cuộc sống ở các thành phố trong năm 2050 và chọn tùy chọn đúng trong mỗi câu sau đây.)


Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải:

1. 70

2. oil

3. natural resources

4. close to

5. really big cities

6. smaller cities

Tạm dịch:

1. Đến năm 2050, 70 phần trăm dân số thế giới sẽ sống ở các thành phố.

2. Năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ, sẽ rất tốn kém.

3. Tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt do khai thác quá mức.

4. Nhiều người có thể sẽ có những nơi làm việc gần nơi họ sinh sống.

5. Nó sẽ rất khó khăn để cung cấp đủ nước, gas và điện cho các thành phố lớn.

6. Nhiều người từ nông thôn sẽ di chuyển đến các thành phố nhỏ hơn.

2    Work in groups. Which of the predictions in 1 are likely to come true to the city you live in, or a city in Viet Nam that you know most about? Make some more predictions about that city in 2050.

(Làm việc theo nhóm. Dự đoán nào trong phần 1 có khả năng trở thành sự thật với thành phố bạn đang sống, hoặc một thành phố ở VN mà bạn biết rõ nhất? Viết một số dự đoán về thành phố đó vào năm 2050.)

Hướng dẫn giải:

We now live in a small town in Bac Giang. We all think that in 2050, our small town will grow into a small city. More and more people from the nearby villages will come and settle down here. There will be more entertainment centres and better facilities. Several factories will be built in the area, so more jobs will be created for local people. But things will become more expensive, especially oil and electricity. Also, the environment may have to suffer. Air and water will be polluted due to the smoke from factory chimneys and not properly treated drainage system. It is important that the government and local authorities work closely to support a sustainable development.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình.

Tạm dịch: 

Bây giờ chúng tôi đang số ở một thị trấn nhỏ ở Bắc Giang. Tất cả chúng tôi nghĩ rằng vào năm 2050, thị trấn nhỏ của chúng tôi sẽ phát triển thành một thành phố nhỏ. Ngày càng nhiều người từ các ngôi làng gần đó sẽ đến và định cư ở đây. Sẽ có nhiều trung tâm giải trí và tiện nghi tốt hơn. Một số nhà máy sẽ được xây dựng trong khu vực, vì vậy sẽ tạo ra thêm nhiều việc làm cho người dân địa phương. Nhưng mọi thứ sẽ trở nên đắt hơn, đặc biệt là dầu và điện. Ngoài ra, môi trường có thể phải khó khăn. Không khí và nước sẽ bị ô nhiễm do khói từ các ống khói nhà máy và không được xử lý đúng cách theo hệ thống thoát nước. Điều quan trọng là chính phủ và chính quyền địa phương làm việc chặt chẽ để hỗ trợ phát triển bền vững.

Culture (Văn hóa)

Urbanised Bangkok (Đô thị hóa Bangkok)

1   Look at the two photos of Bangkok, Thailand. What aspects of city life do they show?

(Xem hai bức ảnh của Bangkok, Thái Lan. Những khía cạnh nào của cuộc sống thành phố được thể hiện?)

Hướng dẫn giải:

It is a fast-growing city. The first photo shows modern Bangkok with its improved infrastructure and high-rise buildings. The second one shows the other side of urbanisation, such as the growth of slums and urban poverty.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình.

Tạm dịch:

Nó là một thành phố đang phát triển nhanh. Những hình ảnh đầu tiên cho thấy Bangkok hiện đại với cơ sở hạ tầng và các toà nhà cao tầng. Bức tranh thứ hai cho thấy mặt khác của đô thị hóa, chẳng hạn như sự gia tăng của các khu ổ chuột và đô thị nghèo.

2  Read the text about urbanisation in Bangkok. Answer the questions that follow.

(Đọc văn bản về đô thị hóa ở Bangkok. Trả lời các câu hỏi phía dưới)

As the capital city of Thailand for over 200 years, Bangkok has an important role to play. Its growth is the world's window on the growth of Thailand. Its urbanisation rate has increased gradually over the past 50 years, bringing apparent and wide-ranging benefits to the country. These include economic, social and cultural ones. In terms of economic benefits, the national income statistics have shown that Bangkok and the surrounding areas usually generate more than 50% of the gross domestic product. Regarding the social benefits, Bangkok's inhabitants have access to better services and facilities compared to any other area of the country. Moreover, as a national centre of art and culture, Bangkok provides many opportunities and facilities for leisure and sport activities, and entertainment.

However, urbanisation has also resulted in massive problems. For example, thousands of migrants live in the modern slums surrounded by poverty, crime and drugs, and with no hope of getting a job. Traffic congestion is another big problem in the city whose road system is unable to cope with the increased number of cars.The traffic congestion combined with the large concentration of factories has severely affected the air and water quality. Despite the problems, Bangkok still continues to attract more and more migrants every year. The problems of traffic congestion, pollution and urban slums will continue to grow worse if the government does not take any measures to reduce the negative effects of urbanisation.

1. What is the role of Bangkok in Thailand?

2. What benefits has urbanisation brought about?

3. What problems has urbanisation caused?

Hướng dẫn giải:

1. Bangkok plays an important role inThailand. It has been a capital city for over 200 years. The growth of Bangkok is the world's window on the growth of Thailand.  

2. It has brought about economic, social and cultural benefits.  

3. The drawbacks include the growth of slums, social issues such as drugs and crime, traffic congestion, and environmental pollution. 

Tạm dịch:

Là thủ đô của Thái Lan hơn 200 năm, Băng Cốc có một vai trò quan trọng. Tỷ lệ tăng trưởng của nó là cửa sổ của thế giới trên đà phát triển của Thái Lan. Tỷ lệ đô thị hóa tăng dần trong 50 năm qua, mang lại nhiều lợi ích rõ rệt và trải rộng khắp đất nước. Bao gồm các vấn đề về kinh tế, xã hội và văn hóa. Về lợi ích kinh tế, thống kê thu nhập quốc gia cho thấy Băng Cốc và các khu vực xung quanh thường tạo ra hơn 50% tổng sản phẩm quốc nội. Liên quan đến các lợi ích xã hội, người dân Băng Cốc có thể tiếp cận các dịch vụ và phương tiện tốt hơn so với bất kỳ khu vực nào khác của đất nước. Hơn nữa, là một trung tâm nghệ thuật và văn hóa quốc gia, Băng Cốc cung cấp nhiều cơ hội và tiện nghi cho các hoạt động giải trí và thể thao.

Tuy nhiên, đô thị hóa cũng dẫn đến những vấn đề lớn. Ví dụ, hàng ngàn người di cư sống trong khu ổ chuột hiện đại bao quanh, bởi nghèo đói, tội phạm và ma túy và không có hy vọng kiếm được việc làm. Tắc nghẽn giao thông là một vấn đề lớn ở thành phố mà hệ thống đường phố không thể đáp ứng được sự gia tăng số lượng xe ô tô. Tắc nghẽn giao thông kết hợp với các nhà máy tập trung lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng không khí và nước. Mặc dù có vấn đề này, nhưng Băng Cốc vẫn tiếp tục thu hút nhiều người di cư hơn hàng năm. Các vấn đề tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường và các khu ổ chuột tại khu vực thành thị sẽ tiếp tục tồi tệ hơn nếu chính phủ không thực hiện bất kỳ biện pháp nào để giảm các tác động tiêu cực của quá trình đô thị hóa.

1. Vai trò của Băng Cốc ở Thái Lan là gì?

Bangkok đóng một vai trò quan trọng ở Thái Lan. Nó là thủ đô trong hơn 200 năm. Sự tăng trưởng của Bangkok là cửa sổ của thế giới về sự phát triển của Thái Lan.

2. Đô thị hóa mang lại những lợi ích gì?

Nó đã mang lại lợi ích kinh tế, xã hội và văn hóa.

3. Đô thị hóa gây ra những vấn đề gì?

Những nhược điểm bao gồm sự phát triển của các khu ổ chuột, các vấn đề xã hội như ma túy và tội phạm, tình trạng tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm môi trường.

3   Discuss the question below.

What are the similarities and differences between the urbanisation in Bangkok and that in Ha Noi?

(Thảo luận về câu hỏi dưới đây.

Những điểm tương đồng và khác biệt giữa đô thị hóa ở Bangkok và tại Hà Nội là gì?)

Hướng dẫn giải:

- The similarities between the urbanisation in BangKok and that in Ha Noi are: play an important role in country, have brought about economics, social and cultural benefits; the drawbacks include the growth of slums, social issues such as drugs and crime, traffic congestion, and environmental pollution.


Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình.

Tạm dịch:

Điểm tương đồng giữa đô thị hóa ở Băng Cốc và ở Hà Nội là: đóng một vai trò quan trọng ở quốc gia, mang lại lợi ích kinh tế, xã hội và văn hóa; những nhược điểm bao gồm sự phát triển của các khu ổ chuột, các vấn đề xã hội như ma túy và tội phạm, tình trạng tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm môi trường.


Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me