Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 2 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 10

Unit 3: People's Background - Lý lịch con người

Task 1: Work in pairs. Decide which of the items below can tell you about me body’s background

B. SPEAKING (Nói)

Task 1: Work in pairs. Decide which of the items below can tell you about me body’s background.

(Làm việc từng đôi. Quyết định chủ đề nào trong những chủ đề dưới đây có thể nói cho em về lý lịch của một người.)

- family

- hobbies

- education

- dislikes

- appearance

- experience

And then discuss what questions you can ask when you want to know about somebody's background.

(Và sau đó thảo luận những câu hỏi gì em có thể hỏi khi em muốn biết về lai lịch của ai đó.)

Hướng dẫn giải:

- How many people are there in your family?

- What do your parents do? (What’re your parents’ jobs?)

- Where do they work?

- What high school did you go to?

- What subject did you like best? (What was your favourite subject at school?)

- What subject did you like least?

- When did you complete your high school education?

- Did you go to university or college?

- What subject did you major in?

- Did you have any difficulties when you were at school?

- What aspect did you find difficult in learning English?

- Can you tell me how you use in your study?

Tạm dịch:

- Có bao nhiêu người trong gia đình bạn?

- Bố mẹ bạn làm gì? (Công việc của bố mẹ bạn là gì?)

- Họ làm việc ở đâu?

- Bạn học trường trung học nào?

- Bạn thích môn nào nhất? (Môn học yêu thích của bạn ở trường là gì?)

- Bạn ít thích môn nào nhất?

- Khi nào bạn hoàn thành chương trình giáo dục trung học?

- Bạn đi học đại học hay cao đẳng?

- Bạn học chuyên ngành gì?

- Bạn có gặp khó khăn gì khi ở trường không?

- Bạn thấy khó khăn gì khi học tiếng Anh?

- Bạn có thể cho tôi biết cách bạn sử dụng trong học tập không?

Task 2: Imagine you are a journalist. Use the cues below to interview a classmate about her/his background or that of a person he/she knows well. Change the roles when you have finsished.

(Tưởng tượng em là một ký giả. Dùng những từ gợi ý dưới đây để phỏng vấn một bạn cùng lớp về lý lịch của anh/chị ấy hay lý lịch của một người bạn ấy biết rõ. Đổi vai khi các em thực hành xong). 

* greeting

* date of birth

* place of birth

* home

* parents

* brother(s)

* sister(s)

* primary school

* secondary school

* schoolwork

* favourite subject(s)

* experience

* thanking

Hướng dẫn giải:

A: Viet, do you know a young or teenage genius our history?

Viet: Oh, yes. I know the one very well. That's Le Quy Don.

A: When and where was he born?

Viet: He was born in Phu Hieu village, Hung Ha district, Thai Binh province in 1726.

A: Was he very intelligent when he was still a little boy?

Viet: Yes. When he was 5, he could write poems and essays, and read the "Kinh Thi”.

A: Did he get any degrees ?

Viet: Oh, he was very brilliant. At the age of 18, he came top in the “Huong” exam. In 1752, he went on to come top in the “Hoi" exam (dociorate degree). And he went to China as an embassador in 1760.

A: Did he write any books?

Viet: Yes. He wrote a lot of books, such as "Thanh mô hien pham", "Quan thu khao bien”, and specially two books “Van dai loai ngu" and "Kien van tieu luc”, which are still very famous nowadays.

A: What do these two books tell about?

Viet: They tell about philosophy, geography, astronomy, history, agriculture, literature, law, ways and customs, peoples and religions, etc.

A: At his days, he could write about these topics. Indeed Le Quy Don is a real genius of our nation. When did he die?

Viet: He died in 1784.

Tạm dịch:

A: Việt, bạn có biết một thiên tài trẻ tuổi hay thiếu niên trong lịch sử của chúng ta không?

Việt: Ồ, có. Tôi biết rất rõ. Đó là Lê Quý Đôn.

A: Ông sinh ra khi nào và ở đâu?

Việt: Ông sinh ra tại làng Phú Hiếu, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình năm 1726.

A: Ông rất thông minh khi còn là một cậu bé?

Việt: Đúng. Khi lên 5, ông có thể viết thơ và tiểu luận và đọc "Kinh Thi".

A: Ông có được bằng cấp nào không?

Việt: Ồ, ông rất thông minh. Ở tuổi 18, ông đứng đầu trong kỳ thi “Hương”. Năm 1752, ông tiếp tục đứng đầu trong kỳ thi "Hội" (bằng cấp độ) và ông đến Trung Quốc làm đại sứ năm 1760.

A: Ông có viết bất kỳ cuốn sách nào không?

Việt: Có. Ông đã viết rất nhiều sách, chẳng hạn như "Thanh mô hien pham", "Quan thu khao bien", và đặc biệt hai cuốn sách "Văn dai lo ngu ngu" và "Kien van tieu luc", nay vẫn còn rất nổi tiếng.

A: Hai cuốn sách này nói về cái gì?

Việt: Chúng nói về triết học, địa lý, thiên văn học, lịch sử, nông nghiệp, văn học, pháp luật, cách thức và phong tục, dân tộc và tôn giáo,v.v

A: Vào những ngày đó, ông có thể viết về những chủ đề này. Thật vậy, Lê Quý Đôn là một thiên tài thực sự của đất nước chúng ta. Ông ấy đã mất khi nào?

Việt: Ông mất năm 1784.

Task 3: Work in groups. Talk about the person you have known through the interview.

(Làm việc theo nhóm. Nói về nguời em biết qua cuộc phỏng vấn.)

Hướng dẫn giải:

Le Quy Don is a Vietnamese genius. He was born in Phu Hieu village, Hung Ha district, Thai Binh province. He was very brilliant. When he was a little boy, he could write poems, essays and read the “Kinh Thi”. And when he was 18, he came top in the “Huong” exam. And he went on to come top in the “Hoi” exam in 1752. He went to China as an embassador. He wrote many books about various subjects, such as astronomy, history, geography, law, philosophy, etc. Le Quy Don is really a genius in the Vietnamese scholarship.

Tạm dịch:

Lê Quý Đôn là một thiên tài Việt Nam. Ông sinh ra ở ở làng Phú Hiếu, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông rất thông minh. Khi còn là một cậu bé, ông có thể viết những bài thơ, tiểu luận và đọc “Kinh Thi”. Và khi ông 18 tuổi, ông đứng đầu trong kỳ thi “Hương”. Và ông tiếp tục đứng đầu trong kỳ thi “Hội” vào năm 1752. Ông đến Trung Quốc làm đại sứ. Ông đã viết nhiều cuốn sách về các chủ đề khác nhau, như thiên văn học, lịch sử, địa lý, luật, triết học, vv Lê Quý Đôn thực sự là một thiên tài của Việt Nam.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác