Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Lịch sử 9

Giải câu 1, câu 2, bài tập lí thuyết trang 80 Lịch sử 9. Câu 2. Đường lối lãnh đạo của Đảng và hình thức đấu tranh trong giai đoạn 1936 - 1939 có gì khác so với giai đoạn 1930 - 1931 ?

Hãy cho biết những sự kiện tiêu biểu trong cao trào dân chủ 1936 -1939.

Trả lời:

- Giữa năm 1936, Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp cử một phái đoàn sang Đông Dương điều tra tình hình. Đảng ta nắm lấy cơ hội này, phát động quần chúng thành lập các ủy ban hành động, thu thập "dân nguyện", đưa kiến nghị gửi tới phái đoàn. Nội dung đơn thư đề nghị là tố cáo tội ác của bọn thực dân Pháp ở Đông Dương, đòi các quyền tự do dân chủ. đòi cải thiện đời sống, đòi giảm sưu thuế, ân xá tù chính trị... Quy mô của phong trào rộng khắp từ thành thị đến nông thôn. Cuối cùng, thực dân Pháp phải nhân nhượng một số yêu sách...
-Đầu năm 1937, nhân dịp đón phái viên Chính phủ Pháp và Toàn quyền mới xứ Đông Dương, nhiều cuộc mít tinh, biểu tình, đưa dân nguyện diễn ra sôi nổi, trong đó, công nhân và nông dân là lực lượng hăng hái nhất (tiêu biểu là cuộc bãi công của công nhân nhà máy xe lửa Trường Thi (Vinh, tháng 7-1937).
Ngày 1-5-1938, cuộc mít tinh khổng lồ của 2,5 vạn người ở khu Đấu xảo (Hà Nội) đòi thi hành triệt để luật lao động, đòi giảm thuế, chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc...
- Phong trào báo chí công khai cũng phát triển mạnh.
- Cuối năm 1938, bọn phản động Pháp ngóc đầu dậy phản công lại Mặt trận Dân chủ Đông Dương, cấm các hoạt động cách mạng và khủng bố những người tham gia phong trào. Phong trào thu hẹp dần và chấm dứt khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (9-1939).


Tình tình thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam như thế nào trong những năm 1936 - 1939 ?

Trả lời:

Tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi. Chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền ở một số nước : Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản cùng với tay sai ở một số nước (Pháp, Tây Ban Nha...) trở thành mối nguy cơ dẫn tới một cuộc chiến tranh mới.
- Mặt trận Nhân dân Pháp được thành lập năm 1936 do Đảng Cộng sản Pháp làm nòng cốt đã thắng cử lên cầm quyền. Chính phủ Mặt trận Nhân dân Pháp đã áp dụng một số chính sách tự do, dân chủ đối với các thuộc địa.
-Hậu quả kéo dài của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 và chính sách bóc lột, khủng bố, đàn áp của Pháp làm cho đời sống nhân dân ta vô cùng ngột ngạt, dẫn đến yêu cầu phải cải thiện đời sống và thực hiện các quyền tự do dân chủ.
- Một số tù chính trị ở Việt Nam được thả ra đã nhanh chóng hoạt động trở lại.


Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 đã ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng nước ta như thế nào?

Trả lời:

Tổ chức của Đảng được củng cố và phát triển.
- Tập hợp, xây dựng, giáo dục được đội quân chính trị của quần chúng gồm hàng triệu người từ thành thị đến nông thôn.
- Bồi dưỡng được một đội ngũ cán bộ cách mạng đông đảo, dày dặn trong đấu tranh, có nhiều kinh nghiệm


Cao trào dân chủ 1936 - 1939 đã chuẩn bị những gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945 ?

Trả lời:

- Qua cao trào quần chúng nhân dân được tập dượt đấu tranh.

- Chủ nghĩa Mác-Lê-nin được  tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng.

- Đội quân chính trị hùng hậu được hình thành qua tổ chức Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

- Là cuộc diễn tập thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.


Đường lối lãnh đạo của Đảng và hình thức đấu tranh trong giai đoạn 1936 - 1939 có gì khác so với giai đoạn 1930 - 1931 ?

Trả lời:

Giai đoạn 1930-1931:

-Kẻ thù: đế quốc Pháp, phong kiến.

-Nhiệm vụ: chống đế quốc giành độc lập dân tộc, chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày.

-Hình thức: bí mật, bất hợp pháp.

-Phương thức đấu tranh: bạo động, vũ trang.

Giai đoạn 1936-1939:

-Kẻ thù: phản động Pháp cùng bè lũ tay sai.

-Nhiệm vụ: trước mắt chống phong kiến, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, tay sai, đòi tự do dân chủ.

-Hình thức: thành lập mặt trận dân chủ Đông Dương tập hợp mọi lực lượng đấu tranh chống phát xít.

-Phương pháp đấu tranh: hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác