Trang chủ
Bình chọn:
3 trên 2 phiếu

Giải vở bài tập Toán 5

CHƯƠNG 2. SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

Giải bài tập trang 91 bài giải toán về tỉ số phần trăm Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu)...

Đề bài

1. Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu)

Mẫu: 1,5127 = 151,27%

a) 0,37 = ..........................

b) 0,2324 = .....................

c) 1,282 = .......................

2. Tính tỉ số phần trăm của hai số

a) 8 và 40

   8 : 40 = .....................

b) 40 và 8

   40 : 8 = .....................

c) 9,25 và 25

   9,25 : 25 = ..................

3. Tính tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu)

Mẫu: 19 : 30 = 0,6333.......... = 63,33%

a) 17 và 18

    17 : 18 = ...............

b) 62 và 17

    62 : 17 = ...............

c) 16 và 24

    16 : 24 = ..............

4. Lớp 5B có 32 học sinh, trong đó có 24 học sinh thích tập bơi. Hỏi số học sinh thích tập bơi chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh lớp 5B?

Đáp án

1. Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu)

Mẫu: 1,5127 = 151,27%

a) 0,37 = 37%

b) 0,2324 = 23,24%

c) 1,282 = 128,2%

2. Tính tỉ số phần trăm của hai số

a) 8 và 40

   8 : 40 = 0,2 = 20%

b) 40 và 8

   40 : 8 = 5 = 500%

c) 9,25 và 25

   9,25 : 25 = 0,37 = 37%

3. Tính tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu)

Mẫu: 19 : 30 = 0,6333.......... = 63,33%

a) 17 và 18

    17 : 18 = 0,9444... = 94,44%

b) 62 và 17

    62 : 17 = 3,647... = 364,7%

c) 16 và 24

    16 : 24 = 0,6666... = 66,66%

4.

Bài giải

Tỉ số phần trăm số học sinh thích tập bơi so với số học sinh lớp 5B là:

24 : 32 = 0,75 = 75%

 Đáp số: 75%

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me