Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Giải vở bài tập Toán 5

CHƯƠNG 2. SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

Giải bài tập trang 80 bài chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,.. Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Tính nhẩm...

Đề bài

1. Tính nhẩm

a) 27,4 : 10 = ..........                   b) 145,3 : 100 = .........

   8,5 : 10 = ............                         90,36 : 100 = ........

c) 6,09 : 10 = .........                     d) 17,35 : 1000 = .......

   0,23 : 10 = ..........                         863,2 : 1000 = ........

2. Tính nhẩm rồi so sánh kết quả (theo mẫu)

Mẫu: \(\underbrace {32,1:10}_{3,21}\)  và  \(\underbrace {32,1 \times 0,1}_{3,21}\)

a)  \(\underbrace {4,9:10}_{........}\) và \(\underbrace {4,9 \times 0,1}_{...........}\)

b)  \(\underbrace {246,8:100}_{.............}\) và  \(\underbrace {246,8 \times 0,01}_{..............}\)

c) \(\underbrace {67,5:100}_{................}\) và  \(\underbrace {67,5 \times 0,01}_{..............}\) 

3. Một kho gạo có 246,7 tấn gạo. Người ta đã chuyển thêm vào kho một số gạo bằng \({1 \over {10}}\) số gạo hiện có trong kho. Hỏi sau khi chuyển trong kho có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

4. Tính

2242,82 : 100 + 37411,8 : 1000 = ........................

Đáp án

1. Tính nhẩm

a) 27,4 : 10 = 2,74                      b) 145,3 : 100 = 1,453

    8,5 : 10 = 0,85                            90,36 : 100 = 0,9036

c) 6,09 : 10 = 0,609                    d) 17,35 : 1000 = 0,01735

    0,23 : 10 = 0,023                        863,2 : 1000 = 0,8632

2. Tính nhẩm rồi so sánh kết quả (theo mẫu)

Mẫu: \(\underbrace {32,1:10}_{3,21}\)   =  \(\underbrace {32,1 \times 0,1}_{3,21}\)

a) \(\underbrace {4,9:10}_{0,49}\) = \(\underbrace {4,9 \times 0,1}_{0,49}\)   

b)  \(\underbrace {246,8:100}_{2,468}\) =  \(\underbrace {246,8 \times 0,01}_{2,468}\)   

c)  \(\underbrace {67,5:100}_{0,675}\) =  \(\underbrace {67,5 \times 0,01}_{0,675}\)       

3. 

Bài giải

Số gạo đã chuyển đến kho là:

\(246,7 \times {1 \over {10}} = 24,67\) (tấn)

Số gạo hiện có trong kho là:

246,7 + 24,67 = 271,37 (tấn) = 271370 (kg)

Đáp số: 271 370 (kg)

4. Tính

2242,82 : 100 + 37411,8 : 1000 = 2242,82 : 100 + 3741, 18 : 100

= (2242,82 + 3741,18) : 100

 = 5984 : 100

= 59,84

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me