Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12 - Thí điểm

Review 2 (Units 4 - 5)

Tổng hợp các bài tập trong phần Skills (Kỹ năng) - trang 72 Review 2 (Units 4 - 5) SGK tiếng anh 12 Thí điểm

SKILLS (Kỹ năng)

READING (Đọc)

1   Read the text about advertising and the media.

(Đọc bài viết về quảng cáo và truyền thông.)

Advertising and the mass media

Having the power to deliver information to large audiences at the same time, the mass media have naturally become ideal tools for advertising. This huge industry has reached and dominated almost all types of the mass media. Advertisements are everywhere, from broadcast media (the radio, television and films), Internet media (email, websites and blogs), print media (newspapers, magazines, books and comics), outdoor media (billboards, signs and placards) to digital media, which include Internet and mobile devices.

Advertising is beneficial to the mass media too. Companies and businesses are willing to spend millions, even billions of dollars, to influence customers' attitudes towards their ideas, services and products. Their advanced advertising methods and techniques are successful in persuading customers of all ages and genders, and turning luxuries into necessities. Because of the easy access to all forms of the media, information  can reach every corner of the world instantly and cost-effectively. In addition, all media channels receive huge sums of money from advertisers, which allows them to make better and more interesting programmes and services for a large number of people worldwide.

Tạm dịch:

Quảng cáo và truyền thông xã hội

Có được sức mạnh để cung cấp thông tin cho nhiều người cùng một lúc, các phương tiện thông tin đại chúng đã tự nhiên trở thành công cụ lý tưởng để quảng cáo. Ngành công nghiệp khổng lồ này đã vươn tới và chiếm ưu thế hầu hết các loại phương tiện thông tin đại chúng. Quảng cáo ở khắp mọi nơi, từ các phương tiện truyền thông phát sóng (đài phát thanh, truyền hình và phim ảnh), phương tiện truyền thông Internet (email, trang web và blog), phương tiện truyền thông (báo, tạp chí, sách và truyện tranh), phương tiện truyền thông ngoài trời (bảng, biển báo và biển quảng cáo) , bao gồm Internet và các thiết bị di động.

Quảng cáo cũng mang lại lợi ích cho giới truyền thông. Các công ty và doanh nghiệp sẵn sàng chi hàng triệu đô la, thậm chí hàng tỷ đô la để tác động đến thái độ của khách hàng đối với các ý tưởng, dịch vụ và sản phẩm của họ. Phương pháp quảng cáo tiên tiến và kỹ thuật của họ thành công trong việc thuyết phục khách hàng ở mọi lứa tuổi và giới tính, và biến những thứ xa hoa thành những nhu cầu thiết yếu. Bởi vì sự tiếp cận dễ dàng đến tất cả các hình thức của phương tiện truyền thông, thông tin có thể tiếp cận ngay ở mọi nơi trên thế giới và hiệu quả về chi phí. Ngoài ra, tất cả các kênh truyền thông đều nhận được khoản tiền rất lớn từ các nhà quảng cáo, cho phép họ tạo ra các chương trình và dịch vụ thú vị và thú vị hơn cho một số lượng lớn người trên toàn thế giới.

2    Read the text again and answer the questions.

(Đọc bài lại lần nữa và trả lời các câu hỏi)

 

Hướng dẫn giải:

1. Because they have the power to deliver information to large audiences at the same time.

2. They are broadcast media, Internet media, print media, outdoor media and digital media.

3. They want to influence customers'attitudes towards their ideas, services and products.

4. They use (all forms of media and) advanced advertising methods and techniques.

5. Information can reach every corner of the world instantly and cost-effectively.

6. Huge sums of money from advertisers allow media channels to make better and more interesting programmes and services for a large number of people worldwide.

Tạm dịch: 

1. Tại sao các phương tiện thông tin đại chúng tự nhiên trở thành công cụ lý tưởng để quảng cáo?

Bỏi vì chúng có khả năng cung cấp thông tin cho nhiều người cùng lúc.

2. Một số loạiquảng cáo là gì?

Chúng là phương tiện phát sóng, phương tiện truyền thông Internet, phương tiện truyền thông in ấn, phương tiện truyền thông ngoài trời và phương tiện truyền thông kỹ thuật số.

3. Tại sao các công ty và doanh nghiệp sẵn sàng chi tiền cho quảng cáo?

Họ muốn tác động đến thái độ của khách hàng đối với các ý tưởng , dịch vụ và sản phẩm của họ.

4. Các nhà quảng cáo thuyết phục khách hàng như thế nào?

Họ sử dụng (tất cả  các hình thức truyền thông và) phương pháp quảng cáo và kỹ thuật tiên tiến.

5. Tiếp cận dễ dàng với truyền thông cung cấp quảng cáo là gì?

Là thông tin có thể tiếp cận ngay ở mọi nơi trên thế giới và tiết kiệm chi phí.

6. Lợi ích  của việc quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng như thế nào?

Số tiền lớn từ các nhà quảng cáo cho phép các kênh truyền thông tạo ra những chương trình và dịch vụ thú vị hơn cho một số lượng lớn người trên toàn thế giới.

3 Work with a partner. Choose one idea (or use your own ideas) and make a conversation about social networking in schools.

(Làm việc cùng một người bạn. Chọn một ý tưởng (hoặc sử dụng những ý tưởng của riêng bạn) và thực hiện một cuộc trò chuyện về mạng xã hội trong trường học.)

Hướng dẫn:

Student A: How useful is social networking in schools? What benefits can it bring to teachers and students?
Student B: I think things like class blogs, discussion forums and videos are very useful. Sharing information such as class schedules or social plans helps to connect students with their classmates and teachers and even with parents or former students.
Student A: Yes, I agree. Social networking can provide the tools for efficient communication and collaboration, leading to strong school communities.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với ý kiến của riêng mình. 

Tạm dịch: 

Sinh viên A: Mạng xã hội ở trường học có hữu ích như thế nào? Những lợi ích nào có thể mang lại cho giáo viên và học sinh?
Sinh viên B: Tôi nghĩ những điều như blog lớp, diễn đàn thảo luận và video rất hữu ích. Chia sẻ thông tin như lịch học hoặc kế hoạch xã hội giúp kết nối sinh viên với bạn cùng lớp và giáo viên của họ và thậm chí với cha mẹ hoặc cựu học sinh.
Sinh viên A: Vâng, tôi đồng ý. Mạng xã hội có thể cung cấp các công cụ để giao tiếp hiệu quả và cộng tác, dẫn đến cộng đồng trường học mạnh mẽ.

4   Listen to a talk about how to maintain cultural identity abroad. Decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG).

(Nghe một cuộc nói chuyện về làm thế nào để duy trì bản sắc văn hóa nước ngoài. Quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG).)

Click tại đây để nghe:


 

Hướng dẫn giải:

1. T                2. F                    3. T                   4. F                    5. NG

Audio Script

Now, I'd like to give you some advice on how to maintain your cultural identity in a new culture.

Well, first of all, I recommend that you keep in touch with people you know back home. Staying connected with your far . and friends helps you to feel part of your native culture. If you have children, you should let them talk regularly to their cousins, aunts, uncles, and grandparents too. Today, modern technology like the Internet and instant messaging has made long-distance communication faster and more convenient than ever before.

Secondly, it's a good idea that you try to cook traditional food frequently. The taste and smell of your favourite dishes from your home country can bring back good memories from your childhood or the past. You should also remember to make mealtimes special and important occasions. If you're a parent, you can involve your children in cooking. They may find the cuisine of your country of origin fascinating. Shopping for traditional food, cooking and sharing recipes can also help to connect the different generations.

Dịch Script:

Bây giờ, tôi muốn cung cấp cho bạn một số lời khuyên về cách duy trì bản sắc văn hoá của bạn trong một nền văn hóa mới.
Vâng, trước tiên, tôi khuyên bạn nên giữ liên lạc với những người bạn biết về nhà. Kết nối với gia đình bạn và bạn bè giúp bạn cảm thấy một phần văn hoá bản xứ của bạn. Nếu bạn có con, bạn nên để chúng nói chuyện thường xuyên với anh em họ hàng,chú, dì và ông bà của chúng nữa. Ngày nay, công nghệ hiện đại như Internet và tin nhắn nhanh đã làm cho giao tiếp đường dài nhanh hơn và thuận tiện hơn bao giờ hết.

Thứ hai, một ý tưởng tốt là bạn cố gắng nấu ăn truyền thống thường xuyên. Hương vị và mùi của các món ăn yêu thích của bạn từ quê nhà có thể mang lại những kỷ niệm đẹp từ thời thơ ấu của bạn hoặc quá khứ. Bạn cũng nên nhớ để làm cho bữa ăn những dịp đặc biệt và quan trọng. Nếu bạn là cha mẹ, bạn có thể gắn kết những đứa trẻ của bạn trong nấu ăn. Chúng có thể tìm thấy các món ăn của đất nước bạn có nguồn gốc hấp dẫn. Mua sắm các món ăn truyền thống, nấu ăn và chia sẻ công thức nấu ăn cũng có thể giúp kết nối các thế hệ khác nhau.

5   Write an essay of 180-250 words about maintaining cultural identity in the globalised world. Use the suggestions in the box or your own information and ideas.

(Viết một bài luận trong 180-250 từ về việc duy trì bản sắc văn hóa trong thế giới toàn cầu hóa. Sử dụng những gợi ý trong hộp hoặc các thông tin và ý tưởng của riêng bạn.)

Hướng dẫn viết:

There is no doubt that the world today has become one global village. Differences between cultures are becoming less evident. People worldwide watch the same TV channels and films, listen to the same music, eat the same food and follow the same fashion trends. That is why, in a globalised world, it is essential that people maintain their cultural identity.

The development of a strong cultural identity is essential to people's sense of belonging. It helps to define an ethnic group or community that shares unique and distinctive features. Cultural identity is also important as it connects people, reminds them of their shared history and strengthens the solidarity between them. The power of cultural identity can encourage and motivate people to unite against a common danger. A strong sense of cultural identity can also nurture their love and respect for their country, community and heritage.

However, in a globalised world cultural diversity is gradually disappearing. In an environment where everyone speaks only English and wears almost the same clothes, an individual's cultural identity is at risk of dying out. Maintaining cultural identity is vital for preserving the different languages, festivals, types of traditional music, dance and food, beliefs and other activities that make the world a fascinating place to live.

Globalisation is inevitable; however, it is essential for people to maintain their cultural identity. Preserving cultural identity can guarantee the prosperity of a country or community, and the world's cultural diversity.

Tạm dịch:

Chắc chắn rằng thế giới ngày nay đã trở thành một ngôi làng toàn cầu. Sự khác nhau giữa các nền văn hoá đang trở nên ít rõ ràng hơn. Mọi người trên thế giới xem các kênh truyền hình và phim cùng một lúc, cùng nghe nhạc, cùng ăn và theo cùng xu hướng thời trang. Đó là lý do tại sao, trong một thế giới toàn cầu hóa, điều cốt yếu là mọi người phải duy trì bản sắc văn hoá của họ.
Sự phát triển của một bản sắc văn hoá mạnh mẽ là cần thiết cho cảm giác thuộc về người dân. Nó giúp xác định một nhóm sắc tộc hoặc cộng đồng chia sẻ các tính năng độc đáo và đặc biệt. Nhận dạng văn hoá cũng quan trọng vì nó kết nối mọi người, nhắc nhở họ về lịch sử chung của họ và củng cố sự đoàn kết giữa họ. Sức mạnh của bản sắc văn hoá có thể khuyến khích và động viên mọi người đoàn kết chống lại mối nguy hiểm chung. Ý thức mạnh mẽ về bản sắc văn hoá cũng có thể nuôi dưỡng tình yêu và sự tôn trọng đất nước, cộng đồng và di sản của đất nước họ.

Tuy nhiên, trong một thế giới toàn cầu hóa sự đa dạng văn hoá đang dần biến mất. Trong một môi trường mà mọi người chỉ nói tiếng Anh và mặc quần áo gần như nhau, bản sắc văn hoá của một cá nhân có nguy cơ bị chết. Duy trì bản sắc văn hoá là yếu tố sống còn để giữ gìn các ngôn ngữ, lễ hội, các loại nhạc truyền thống, khiêu vũ và thức ăn, niềm tin và các hoạt động khác làm cho thế giới trở thành một nơi thú vị để sinh sống.

Toàn cầu hoá là điều không tránh khỏi; tuy nhiên, nó là điều cần thiết cho người dân để duy trì bản sắc văn hóa của họ. Bảo tồn bản sắc văn hoá có thể đảm bảo sự thịnh vượng của một quốc gia hoặc cộng đồng, và sự đa dạng văn hoá của thế giới.

 

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me