Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12

Unit 7 : Economic Reforms - Cải Cách Kinh Tế

Work in pairs. Discuss the question: “Do you think drug-taking should be banned? Why/ Why not ?

LISTENING

❖ Before You Listen (Trước khi nghe)

Work in pairs. Discuss the question: “Do you think drug-taking should be banned? Why/ Why not?"

(Làm việc từng đôi. Thảo luận câu hỏi: "Em nghĩ việc sử dụng ma túy phải được cấm không? Tại sao cấm? Tại sao không?)

Hướng dẫn giải:

A: What do you think about drug-taking?

B: Drug-taking? A serious issue worthes being banned.

A: Why do you say so?

B: I think you're joking. Drue-taking is, at present, a very dangerous matter interesting everyone in the world.

A: Is that serious? People in some parts in the world such as Columbia. Afghanistan, Myanmar becomc rich or very rich by trading drug.

B: But don’t you know most people on this planet have been fighting against drug-taking or outlawing trading drug? Personally, people should get rid of drug- taking and impose very heavy sentence on anyone that uses or trades drug.

A: Why?

B: Because drug-taking brings about very bad effects on not only ihe pcrsom himself / herself but also the whole society and family. Anyone that uses or gets addicted to drug becomes lazy and loses all of his / her awareness of responsibility.

A: And they neglect to work. To make it much worse, drug-takur's health gets worse and worse until the day his / her life comes to an end.

B: And it also influences on the country's economy and security.

A: So, in summary, we should definitely make drue-taking illegal and impose a prison sentence or, if possible, put to death those who trade or use drug.

B. I think it's the best solution.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình

Listen and repeat

(Nghe và nhắc lại)

Click tại đây để nghe:

 

Tango

rationally

unfortunately

discourage

ruin

measures

drug-taker

solution

islanders

While You Listen (Trong khi nghe)

You will hear Dr. Brown, a world population expert, talk about the world population. Liten to the interview and do the tasks that follow.

(Em sẽ nghe tiến sĩ Brown, chuyên viên dân số thế giới nói về dân sỗ thế giới. Nghe cuộc đối thoại và làm bài tập kèm theo.)

Task 1: Listen to the passage about the inhabitants of Tango Island and decide whether the statements are true (T) or false (F).

(Nghe đoạn văn về cư dân ở đảo Tango và quyết định những câu nói đúng (T) hay sai (F).)

Click tại đây để nghe:

 

Hướng dẫn giải:

1. F         2. F            3. T              4. T            5. F          

6. F         7. T            8.T               9. F

Tạm dịch: 

1. Đảo Tango nằm ở Nam Đại Tây Dương.

2. Họ tìm thấy một loại thuốc.

3. Thuốc gây khó khăn cho người dân suy nghĩ một cách hợp lý.

4. Toàn bộ dân số ngừng hoạt động vì ma túy.

5. Thủ tướng Chính phủ đã cảnh báo người dân nhiều lần trên đài phát thanh về ma túy.

6. Người dân đảo lấy lời khuyên của Thủ tướng Chính phủ.

7. Chính phủ đưa ra luật để làm cho ma túy bất hợp pháp.

8. Luật pháp không thể có hiệu lực.

9. Chính phủ xuất khẩu thuốc sang một nước khác. 

❖ Tapescript

The inhabitants of Tango, a small island in the Atlantic Ocean, discovered a plant which contained a powerful drug. They grew the plant all over thr island and they look the drug every day. This made it more difficult for them to think rationally - it stopped them worrying about the future and enabled them to forget all their problems. At the same time, it made it much easier for them lo relax and enjoy themselves. And beeause of the drug, the whole populaton of the island slopped working and spent all their time singing and dancing and looking at the sea.

Unfortunately this had very bad eflects on the country’s economy, The workers and farmers became lazy, the children did no want to go to school and the whole population began to run short of food. This, however, did not discourse people from taking the drug. The Prime Minister made speeches on the TV warning them about the drug, but nobody look any notice, and before long the economy of the country was in ruins. This forced the Government to take measures. They introduced a law to make the drug illegal. But that only made the situation worse. The law couldn’t prevent the people from taking drug. On the contrary, the fact that the drug was illegal encouraged people to lake it more. They put the drug-takers into prison. But this did not have any effect, there were not enough prisons for them. Eventuslly, the Government found a solution: they exporled the drug to other countries. This saved the islanders from having to work more than one day a week, and allowed them to spend the rest of their time sitting in the sun without any care in the world.

Tạm dịch:

Những cư dân của Tango, một hòn đảo nhỏ ở Đại Tây Dương, đã khám phá ra một loại cây có chứa một loại thuốc mạnh. Họ trồng cây trên khắp hòn đảo và mỗi ngày họ nhìn thuốc. Điều này khiến họ khó suy nghĩ một cách hợp lý hơn - họ đã ngăn họ lo lắng về tương lai và cho phép họ quên đi tất cả các vấn đề của họ. Đồng thời, nó làm cho nó dễ dàng hơn nhiều cho họ lo thư giãn và tận hưởng bản thân mình. Và bởi vì ma túy, toàn bộ dân cư của hòn đảo này đã lao động và đã dành cả thời gian để hát và nhảy múa và nhìn ra biển.

Thật không may mắn điều này ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế của đất nước.  Người lao động và nông dân trở nên lười biếng, các em không muốn đi học và toàn bộ dân chúng bắt đầu thiếu thức ăn. Tuy nhiên, điều này không thuyết phục người ta uống thuốc. Thủ tướng Chính phủ đã lên tiếng trên truyền hình cảnh báo họ về ma túy, nhưng không ai chú ý đến bất kỳ thông tin nào, và trước đó nền kinh tế của đất nước đã bị tàn phá. Điều này buộc Chính phủ phải có biện pháp. Họ đưa ra một đạo luật để làm cho loại thuốc này bất hợp pháp. Nhưng điều đó chỉ làm tình hình tồi tệ hơn. Luật pháp không thể ngăn người dân lấy ma túy. Ngược lại, thực tế là thuốc là bất hợp pháp khuyến khích mọi người để hồ nhiều hơn. Họ đưa những người nghiện ma túy vào tù. Nhưng điều này không có hiệu quả, không có đủ nhà tù cho họ. Eventuslly, Chính phủ tìm ra một giải pháp: họ exporled thuốc cho các nước khác. Điều này giúp người hải đảo không phải làm việc nhiều hơn một ngày trong tuần, và cho phép họ dành phần còn lại của thời gian ngồi dưới ánh mặt trời mà không cần quan tâm trên thế giới.

Task 2: Listen again and answer lhe questions.

(Nghe lại và trả lời câu câu hỏi.)

Click tại đây để nghe:

 

Question

1. What did the people of Tango discover?

2. What did they do with the plant?

3. What negative effects did the drug bring about?

4. How many measures did the Government take and what were they?

5. What did the Government of Tanso decide to do eventually?

Hướng dẫn giải:

1. They discovered a plant which contained a powerful drug.

2. They grew it all over the island.

3. The negative effects the drug brought about were :

-    the workers and farmers became lazy

-    children did not want to go to school

-    and the whole population began to run short of food

4. They took three measures:     

- introducins a law to make it illegal

- putting the drua-takers into prisons

- exporting drug to other countries

5. Eventually the government decided to export the drug to other countries.

Tạm dịch:

1. Con người của Tango đã khám phá ra điều gì?   

=> Họ phát hiện ra một loại cây có chứa một loại thuốc mạnh.  

2. Họ đã làm gì với cây trồng?   

=> Họ đã phát triển nó trên khắp hòn đảo. 

3. Những tác động tiêu cực nào mà thuốc gây ra? 

=>Các tác động tiêu cực của thuốc mang lại:     

- công nhân và nông dân trở nên lười biếng   

- Trẻ em không muốn đi học   

- và toàn bộ dân số bắt đầu thiếu ăn   

4. Chính phủ đã có bao nhiêu biện pháp và họ là gì?    

=> Họ đã có ba biện pháp:       

- giới thiệu một luật để làm cho nó bất hợp pháp    

- đặt các người Do Thái vào tù

- xuất khẩu thuốc sang các nước khác

5. Chính phủ Tanso đã quyết định làm gì?

=> Cuối cùng chính phủ quyết định xuất khẩu thuốc sang các nước khác.

After You Listen (Sau khi nghe)

Work in groups. Discuss the question: "Do you think that the decision of the Government of Tango to export the drug to other countries was a better solution Why/ Why not?"

(Làm việc từng nhóm. Thảo luận câu hỏi: "Em có nghĩ rằng quyết định của Chính phù Tango xuất khẩu ma túy sang những nước khác là giải pháp tốt hơn không” Tại sao tốt / Tại sao không ?”)

Hướng dẫn giải:

A: Do you think the decision of the Government of Tango to export drug to other countries was a better solution?

B: I don't think it’s a better solution.

C: I do have the same idea.

D: Why do you have that opinion? Trading drug is commonly considered the fastest way to make a bit: fortune. And if the people in a country became rich, their country will get powerful.

A: But it also brings about very bad effects, on the contrary. The Government cannot prevent their people from taking drug.

B: And as a result of it, most of their people get addicted to it.

C: And what makes it much worse is exporting drug also brines the same very bad effects to other countries’ population as to Tango islanders : disastrous effects of the drug addict: people’s health and the economy of the country are in ruins.

D: By reason of this, it’s very inhuman to export drug to any other country.

A: All governments should make drug exporting illegal.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình

Tạm dịch:

A: Bạn có nghĩ rằng quyết định của Chính phủ Tango để xuất khẩu thuốc sang các nước khác là một giải pháp tốt hơn?   

B: Tôi không nghĩ rằng đó là một giải pháp tốt hơn.  

C: Tôi cũng có ý tưởng như vậy.  

D: Tại sao bạn có ý kiến đó? Thương mại thuốc thường được coi là cách nhanh nhất để làm cho một chút: tài sản. Và nếu người dân ở một đất nước trở nên giàu có, đất nước của họ sẽ có sức mạnh.   

A: Nhưng nó cũng mang lại hiệu quả rất xấu, ngược lại. Chính phủ không thể ngăn người của họ uống thuốc.

B: Và kết quả của nó, hầu hết mọi người đều nghiện nó.  

C: Và điều tệ hại hơn nữa là việc xuất khẩu ma túy cũng gây ra những ảnh hưởng rất xấu đến dân số của các quốc gia khác như người Tango: ảnh hưởng tai hại của người nghiện ma tuý: sức khoẻ của người dân và nền kinh tế của đất nước đang bị tàn phá.

D: Vì lý do này, thật vô nhân đạo khi xuất khẩu ma túy sang bất kỳ nước nào khác.   

A: Tất cả các chính phủ nên làm cho xuất khẩu thuốc bất hợp pháp.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me