Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12

Unit 3: Ways Of Socialising - Các cách thức giao tiếp xã hội

Work with a partner. Study the pictures and answer the questions. (Làm việc với một bạn cùng học. Khảo sát các hình và trả lời các câu hỏi.)

   LISTENING

   ❖   Before You Listen (Trước khi nghe)

Work with a partner. Study the pictures and answer the questions.

(Làm việc với một bạn cùng học. Quan sát các hình và trả lời các câu hỏi.)

1. What are they doing?

2. What do you think each of them would say to greet each other?

3. What do you think they would talk about?

4. How long do you think it would take them to finish their call and why?

Hướng dẫn giải:

1. They're talking on the phone.

2. They would say “Hello" to greet each other.

3. I think they would talk about their usual jobs and things happening to them.

4. It would take them about five minutes to finish their calls because they are on the move in the street.

Chú ý: Phần được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với ý kiến riêng của mình. 

Tạm dịch:

1. Họ đang làm gì?

=> Họ đang nói chuyện qua điện thoại.

2. Bạn nghĩ mỗi người sẽ nói gì để chào nhau?

=> Họ sẽ nói "Xin chào" để chào nhau.

3. Bạn nghĩ họ sẽ nói gì?

=> Tôi nghĩ rằng họ sẽ nói về công việc bình thường của họ và những điều xảy ra với họ.

4. Bạn nghĩ họ mất bao lâu để kết thúc cuộc gọi của họ và tại sao?

=> Sẽ mất khoảng năm phút để kết thúc cuộc gọi của họ vì họ đang di chuyển trên đường phố.

 Listen and repeat

(Nghe và nhắc lại)

Click tại đây để nghe:

 

marvellous

arguments

regulations

absolute

maximum

object

installed

adult

startling

 Tạm dịch:

kỳ diệu                                                  hoàn toàn                                          được lắp đặt 

tranh luận                                              tối đa                                                người lớn

quy tắc                                                  vật thể                                              đáng nhạc nhiên

❖   While You Listen (Trong khi nghe)

Task 1: Linda Cupple, a social worker, advises young people on how to use the telephone in their family. Listen to her talk and decide whether the statements are true (T) or false (F).

(Linda, một cán bộ xã hội, khuyên người trẻ cách dùng điện thoại ở gia đình. Lắng nghe cuộc nói chuyện của cô và quyết định những câu nói đúng (T) hay sai (F).

   Click tại đây để nghe:

1. The telephone often causes arguments between members of the family.

2. A reasonable length of time for a call is the main problem.

3. Ten minutes is a reasonable length of time for a call.

4. Young people should not receive a call at dinner time

5. Young people often call their friends at night.

6. You can’t call your friends at any time even when you have a separate telephone

Hướng dẫn giải:

1. T         2. T          3. T          4.  T             5. T          6. T

Tạm dịch:

1. Điện thoại thường gây tranh luận giữa các thành viên trong gia đình.    

2. Một khoảng thời gian hợp lý cho một cuộc gọi là vấn đề chính.    

3. Mười phút là một khoảng thời gian hợp lý cho một cuộc gọi.   

4. Trẻ em không nên nhận cuộc gọi vào giờ ăn tối

5. Những người trẻ tuổi thường gọi bạn bè của họ vào ban đêm.  

6. Bạn không thể gọi cho bạn bè bất cứ lúc nào ngay cả khi bạn có một chiếc điện thoại riêng

   ❖   Tapescript

   The Telephone - Potential Family Background

   Hello, everyone. In today's talk I'm going to give you some pieces of advice on how to use the telephone in the most decent way so as to avoid unnecessary disagreements between you and members of your family.

   The telephone, as you know, is a marvelous instrument, but it may cause arguments between you and your parents - arguments that could be easily avoided if you would sit down, talk it over and agree to a few simple regulations.

   The most obvious problem, of course, is what everyone considers a reasonable length of time for a call. The exact duration must be worked out with your parents, but ten minutes should be an absolute maximum. That’s certainly long enough to say almost anything in five different ways, and yet it isn’t so long that other members of the family will become apoplectic. Even when your parents are out, the length of your call should be limited, because they, or someone else, may he trying to reach your home for a very important reason.

   Calling hours should be agreed upon. If your parents object to your leaving the dinner table to take calls, tell your friends to avoid calling at that hour, if someone does phone, ask him to call back, or offer to call him when dinner's over.

   A serious calling problem is calling very late at night, or very early on weekend mornings. This particular mistake is made mostly by young people who consider 10 or 11 pm. when a lot of tired adults are happily sleeping, the shank of the evening.

   So please tell your friends not to call after ten o’clock. The shock of waking out of a sound sleep and the fright of that instant thought - “There’s an accident” - are enough to give your parents a heart attack. Weekend morning calls aren’t so startling but it's the one time your parents can sleep late.

  If your mother and father, out of kindness, have installed a separate phone for you, remember that you're still a member of a family. So try to stick to your family’s regulations. That's all for my talk today. Thank you lor listening.

Tạm dịch:

Chào mọi người. Trong bài nói chuyện hôm nay, tôi sẽ cung cấp cho bạn một số lời khuyên về cách sử dụng điện thoại theo cách tốt  nhất để tránh những bất hòa không cần thiết giữa bạn và các thành viên trong gia đình bạn.  

  Điện thoại, như bạn biết, là một công cụ tuyệt vời, nhưng nó có thể gây tranh cãi giữa bạn và bố mẹ - những tranh cãi mà bạn có thể dễ dàng tránh được nếu bạn ngồi xuống, thảo luận và chấp nhận một số quy định đơn giản.  

  Dĩ nhiên, vấn đề hiển nhiên nhất là tất cả mọi người đều nghĩ đến một khoảng thời gian hợp lý cho một cuộc gọi. Thời gian chính xác phải được làm việc với bố mẹ bạn, nhưng tối đa là mười phút. Nó chắc chắn đủ dài để nói bất cứ điều gì theo năm cách khác nhau, và nó không phải là quá lâu mà các thành viên khác trong gia đình sẽ trở nên tức giận. Ngay cả khi cha mẹ bạn ở ngoài, thời lượng cuộc gọi của bạn nên hạn chế, bởi vì họ, hoặc người khác, có thể cố gắng liên lạc với nhà của bạn vì một lý do rất quan trọng.    

Giờ gọi điện cần được thỏa thuận. Nếu cha mẹ bạn phản đối việc bạn rời khỏi bàn ăn để nhận cuộc gọi, hãy nói với bạn bè của bạn để tránh gọi điện vào giờ đó, nếu ai đó gọi điện thoại, yêu cầu họ gọi lại hoặc gọi điện thoại cho bạn khi bữa tối kết thúc. Một vấn đề nghiêm trọng gọi điện thoại là gọi rất muộn vào ban đêm, hoặc rất sớm vào buổi sáng cuối tuần. Sai lầm đặc biệt này được thực hiện chủ yếu bởi những người trẻ tuổi xem 10 hoặc 11 giờ tối. khi những người lớn mệt mỏi đang ngủ ngon giấc, bị đánh thức lúc nửa đêm.   

 Vì vậy, xin vui lòng cho bạn bè của bạn không gọi sau 10 giờ. Cú sốc khi đánh thức giấc ngủ ngon và nỗi sợ hãi của tư tưởng  bất chợt - "Có một tai nạn" - đủ để cho cha mẹ bạn bị đau tim. Các cuộc gọi vào buổi sáng cuối tuần không quá gây sửng sốt nhưng đó là lúc bố mẹ bạn có thể ngủ muộn.

  Nếu mẹ và bố của bạn, trên cả tuyệt vời, đã lắp đặt một chiếc điện thoại riêng cho bạn, hãy nhớ rằng bạn vẫn là thành viên của một gia đình. Vì vậy, hãy cố gắng gắn bó với các quy định của gia đình bạn. Đó là tất cả cho cuộc trò chuyện của tôi ngày hôm nay. Cảm ơn bạn lắng nghe.

Task 2: Listen to part of Ms Linda Cupple’s talk again and write the missing words.

(Nghe lại một phần của cuộc nói chuyện của bà Linda Cupple và viết những từ thiếu.)

Click tại đây để nghe:

 

   Calling hours should be (1) ………upon. If your parents object to your leaving the dinner table to take calls, tell your friends (2)………….calling at that hour; if someone does phone, ask him to call back, or offer to call him when dinner’s over.

     A serious calling problem is calling very late at night, or very early in the morning. This (3)……………….. mistake is made mostly by young people who consider 10 or 11 p.m, when a lot of tired (4)………..are happily sleeping, the shank of the evening. So please tell your friends not to call after ten o’clock. The shock of (5)…………..out of a sound sleep and the fright of that instant thought - “There’s an accident” - are enough to give your parents a (6)………   attack. Weekend morning calls aren’t so startling, but it’s the one time your parents can sleep late.

If your mother and father, out of (7) …………, have installed a separate phone for you remember that you’re still a member of a family. So try (8)………to your family's regulations.

Hướng dẫn giải:

1. agreed            2. to avoid

3. particular         4. adults

5. waking            6. heart

7. kindness          8. to stick

Tạm dịch:

Giờ gọi điện cần được thỏa thuận. Nếu cha mẹ bạn phản đối việc bạn rời khỏi bàn ăn để lấy cuộc gọi, hãy nói với bạn bè của bạn để tránh gọi điện vào giờ đó, nếu ai đó gọi điện thoại, yêu cầu họ gọi lại hoặc gọi điện thoại cho bạn khi bữa tối kết thúc. Một vấn đề nghiêm trọng gọi điện thoại là gọi rất muộn vào ban đêm, hoặc rất sớm vào buổi sáng cuối tuần. Sai lầm đặc biệt này được thực hiện chủ yếu bởi những người trẻ tuổi lúc 10 hoặc 11 giờ tối. khi có rất nhiều người mệt mỏi đang ngủ ngon giấc, chìm vào giấc ngủ say.   

 Vì vậy, xin vui lòng cho bạn bè của bạn không gọi sau 10 giờ. Cú sốc khi đánh thức giấc ngủ ngon và nỗi sợ hãi của tư tưởng bất chợt - "Có một tai nạn" - đủ để cho cha mẹ bạn bị đau tim. Các cuộc gọi vào buổi sáng cuối tuần không quá gây sửng sốt nhưng đó là lúc bố mẹ bạn có thể ngủ muộn.

  Nếu mẹ và bố của bạn, trên cả tuyệt vời,  đã lắp đặt một chiếc điện thoại riêng cho bạn, hãy nhớ rằng bạn vẫn là thành viên của một gia đình. Vì vậy, hãy cố gắng gắn bó với các quy định của gia đình bạn.

   ❖   After You Listen (Sau khi nghe)

Listen again. Summarize Ms Linda Cupple’s talk, beginning with.

(Nghe lại. Tóm tắt bài nói chuyện của Bà Linda Clippie, bắt đầu với).

In this talk. Ms Linda Cupple gives us some pieces of advice on how to use the telephone in the family.The first is to work out a reasonable.................

Hướng dẫn giải:

In this talk. Ms Linda Cupple gives us some pieces of advice on how to use the telephone in the family.

The first is to work out a reasonable length of time for a call after a discussion with our parents, usually ten minuies at most. And it’s the duration of time for receiving or making a call at the usual time. Next, it’s a great problem to make a call very late at night or early in the morning, particularly on weekends, because it’s the time your parents can sleep late. So even you have a separate phone, try to stick to the family's regulations.

Tạm dịch:

Trong bài nói chuyện này. Bà Linda Cupple đưa ra một số lời khuyên về cách sử dụng điện thoại trong gia đình.  Thứ nhất là tìm ra  một khoảng thời gian hợp lý để gọi điện thoại sau khi thảo luận với bố mẹ chúng ta, thường là mười phút tối đa. Và đó là khoảng thời gian để nhận hoặc thực hiện cuộc gọi vào thời điểm bình thường. Tiếp theo, đó là một vấn đề lớn khi gọi điện thoại rất muộn vào ban đêm hoặc sớm vào buổi sáng, đặc biệt vào cuối tuần, bởi vì đây là lúc cha mẹ bạn có thể ngủ muộn. Vì vậy ngay cả khi bạn có một chiếc điện thoại riêng, hãy cố gắng tuân theo các quy định của gia đình.


 

 Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me