Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12

Unit 3: Ways Of Socialising - Các cách thức giao tiếp xã hội

Last week you met Thuan, a friend you hadn't seen for a long time. Look at the list of things he said to you, then tell another friend what he said.

LANGUAGE FOCUS

Pronunciation : Stress in two-syllable words.

Grammar: Reported Speech

Tạm dịch: 

Phát âm: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Ngữ pháp: Câu tường thuật

  • Pronunciation 

Listen and repeat

(Nghe và nhắc lại)

Click tại đây để nghe:

 

attract        waving            signal                   polite

discuss       walking           instance                police

suppose     pointing           student                 between

Practise reading these sentences.

(Thực hành đọc những câu sau)

Click tại đây để nghe:

 

Linda Cupple is a social worker in my village.

William Makepeace Thackeray was a famous British writer.

David Warren is Linda’s teacher’s doctor.

Janet is having a number of problems.

Michael is sailing across the river.

Jenny is waiting for Michael to return.

Tạm dịch:

Linda Cupple là một nhân viên xã hội trong làng của tôi.

William Makepeace Thackeray là một nhà văn Anh nổi tiếng.

David Warren là bác sĩ của giáo viên Linda.

Janet đang gặp một số vấn đề.

Michael đang đi thuyền qua sông. Jenny đang đợi Michael trở lại.

  • Grammar 

Exercise 1 : Last week you met Thuan, a friend you hadn't seen for a long time. Look at the list of things he said to you, then tell another friend what he said. Use reported speech.

(Tuần rồi em gặp Thuận, một người bạn từ lâu em không gặp. Nhìn vào danh sách những việc anh ấy nói với em, sau đó kể cho một người bạn khác những gì anh ấy nói. Dùng lời tường thuật.)

1. I’m going to work in Ho Chi Minh City next July.

2. I work for a big company.

3. I’m their marketing manager.

4. The company has opened an office in Ho Chi Minh City.

5. It has been very successful.

6. I have been chosen to run an office in District 5.

7. How long have you been learning English?

8 . I don’t have much time to enjoy myself.

9. I hope you will come and visit me in Ho Chi Minh City.

10. I hope I will be successful in Ho Chi Minh City.

Hướng dẫn giải:

Tell your friend what Thuan said:

1. Thuan said he was going to work in Ho Chi Minh City the next July.

2. Thuan said he worked for a big company.

2. Thuan said he was their marketing manager.

3. Thuan said the company had opened an office in Ho Chi Minh City.

4. Thuan said it had been very successful.

5. Thuan said he had been chosen to run an office in District 5.

6. Thuan asked me how long I had been learning English.

7. Thuan said he didn’t have much time to enjoy himself.

8. Thuan hoped I would come and visit him in Ho Chi Minh City.

9. Thuan hoped he would be successful in Ho Chi Minh City.

Tạm dịch:

1. Tôi sẽ làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 7 năm sau.   

 => Thuận nói bạn ấy sẽ làm việc tại thành phồ Hồ Chí Minh vào tháng 7 năm sau. 

2. Tôi làm việc cho một công ty lớn. 

=> Thuận nói bạn ấy làm việc cho một công ty lớn.  

3. Tôi là người quản lý tiếp thị của họ.  

=> Thuận nói bạn ấy là người quản lý tiếp thị của họ. 

4. Công ty đã mở văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh.    

=> Thuận nói công ty đã mở văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh.   

5. Nó đã rất thành công.

=> Thuận nói rằng nó đã rất thành công.

6. Tôi đã được chọn để điều hành văn phòng tại Quận 5.   

=> Thuận nói rằng bạn ấy đã được chọn để điều hành văn phòng tại Quận 5. 

7. Bạn học tiếng Anh trong bao lâu?   

=>  Thuần hỏi tôi rằng tôi đã học tiếng Anh bao lâu rồi.

8. Tôi không có nhiều thời gian để vui chơi.    

=> Thuận nói bạn ấy không có nhiều thời gian để vui chơi.  

9. Tôi hy vọng bạn sẽ đến và thăm tôi ở thành phố Hồ Chí Minh.    

=> Thuận hy vọng tôi sẽ đến thăm bạn ấy ở thành phố Hồ Chí Minh.  

10. Tôi hy vọng tôi sẽ thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh.

=> Thuận hy vọng sẽ thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Exercise 2: Lan was angry with Tung. Tuan tried 10 help them get back together, and talked to Lan for Tung. Read the dialogue and complete the conversation Tuan had with Tung.

(Lan giận Tung. Tuan cố gắng giúp họ  trở lại vối nhau, và nói với Lan thay cho Tung. Đọc bài dối thoại và điền bài nói chuyện của Tuan với Tung.)

Tuan and Lan:

Tuan: Lan. Tung asked me to talk to you.

Lan: I don’t want to speak to him any more.

Tuan: Look, Lan, Tung is really upset.

Lan: I’m upset, too.

Tuan: Will you just let me tell you his side of the story?

Lan: I’m not interested. He promised to go to the cinema but he didn't turn up. I don't want to see him again.

Tuan: But Lan, his motorbike broke down.

Lan: He has got a phone, hasn't he?

Tuan: But that’s the point. He tried to phone you many times but he couldn’t get through.

Lan: I don’t believe he did.

Tuan: Yes, he did. He came to my house. Do you believe me?

Lan: OK. I’ll talk to him later. I must be going now otherwise I’ll be late for school.

Tuan: Thanks, Lan. Tung will be really happy to know you forgive him.

Tạm dịch:

Tuấn: Lan. Tùng bảo tôi nói chuyện với bạn.

Lan: Tôi không muốn nói chuyện với anh ta nữa.  

Tuấn: Xem nào, Lan, Tùng thực sự rất buồn.  

Lan: Tôi cũng rất buồn.   

Tuấn: Bạn sẽ chỉ để tôi nói cho bạn biết câu chuyện của ông ấy?  

Lan: Tôi không quan tâm. Anh hứa sẽ đến rạp chiếu phim nhưng anh không quay lại. Tôi không muốn gặp anh ấy nữa.    

Tuấn: Nhưng Lan, chiếc xe máy của anh ấy bị hỏng.  

Lan: Anh ấy đã có điện thoại, đúng không?    

Tuấn: Nhưng đó là điểm. Cậu đã cố gọi cho bạn nhiều lần nhưng cậu ấy không thể vượt qua.  

Lan: Tôi không tin anh ấy đã làm.  

Tuấn: Vâng, anh ấy đã làm. Anh ta đến nhà tôi. Bạn có tin tôi?   

Lan: OK. Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy sau. Tôi phải đi ngay bây giờ nếu không thì tôi sẽ trễ học.   

Tuấn: Cảm ơn, Lan. Tung sẽ rất vui khi biết bạn tha thứ cho anh ta.

Tuan and Tung:

Tung: What did she say?

Tuan: She said (1) she didn’t want to talk to vou.

Tung: Well, what did she say when you told her I was really upset?

Tuan: She said she (2)………….too, so I asked her to let me tell her your side of the story, she said she (3)……………..because you (4)………but you (5) …………. She said she (6)………….again.

Tung: Did you explain about my motorbike?

Tuan: Yes, and she was very sarcastic. She said she didn't believe you had phoned her. Then I told her you had tried many times but you couldn’t get through, but she said (7)……….. Then I told her you had come to my house and asked if she believed me. She said ‘OK’ and she said (8)………. Then she said (9)………….

Tung: Thanks, Tuan. I really owe you one.

Tuan: That's all right.

Hướng dẫn giải:

2. was upset

3. was not interested

4. had promised to go to the cinema

5. hadn't turned up

6. didn’t want to see you

7. didn’t believe you had tried

8. she would talk to you later

9. she had to go otherwise she would be late for school.

Tạm dịch:

Tùng: Cô ấy đã nói gì?  

Tuấn: Cô ấy nói cô ấy không muốn nói chuyện với bạn.  

Tùng: Vâng, cô ấy đã nói gì khi bạn nói với cô ấy tôi thực sự thất vọng?    

Tuấn: Cô ấy nói cô ấy rất buồn vì vậy tôi đã bảo cô ấy để tôi nói với cô ấy về câu chuyện của bạn, cô ấy nói cô ấy không quan tâm đến bởi vì bạn đã hứa sẽ đi đến rạp chiếu phim  nhưng bạn  đã không xuất hiện. Cô ấy nói cô ấy không muốn gặp bạn nữa.

Tùng: Anh đã giải thích về xe máy của tôi chưa?

Tuấn: Có, và cô ấy tỏ ra mỉa mai. Cô ấy nói cô ấy không tin rằng bạn đã gọi cho cô ấy. Sau đó, tôi nói với cô ấy rằng bạn đã cố gắng nhiều lần nhưng bạn không thể liên lạc được, nhưng cô ấy nói  không tin bạn đã cố gắng. Sau đó, tôi đã nói với cô ấy rằng bạn đã đến nhà tôi và hỏi nếu cô ấy tin tôi. Cô ấy nói 'OK' và cô ấy nói  cô ấy sẽ nói chuyện với bạn sau. Sau đó, cô ấy nói  cô ấy phải đi nếu không cô ấy sẽ được muộn học.

Tùng: Cảm ơn, Tuấn. Tôi thực sự nợ bạn một ân huệ rồi.

Tuấn: Không sao đâu.


Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me