Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12

Unit 4 : School Education System - Hệ thống giáo dục nhà trường

Work in pairs. Ask and answer the questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

LISTENING

❖  Before You Listen (Trước khi nghe)

Work in pairs. Ask and answer the questions.

 

(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

- What school subjects are you good at?

- Which ones do you enjoy most/least in your class? Explain why.

Hướng dẫn giải:

- I'm good at Maths and Physics.

- Certainly I enjoy Maths and Physics most as they are my favourite subjects. I find them interesting because these subjects relate to all things which happen in my life and the nature, for example the rule of expansion of solid substances,...

  The subject I enjoy least is, to tell the truth, political education. At my age I think I cannot understand any concepts or thoughts on it. Therefore I find it very boring. What ideologies or political doctrines mean is nothing to our little mind.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình.

Tạm dịch:

- Bạn học giỏi môn gì ở trường

=> Tôi giỏi toán và vật lý.

- Bạn thích nhất / ít nhất trong lớp học của bạn? Giải thích vì sao.

=> Chắc chắn tôi thích môn Toán và Vật lý vì chúng là môn học yêu thích của tôi. Tôi thấy thú vị vì những chủ đề này liên quan đến tất cả những điều xảy ra trong cuộc sống và bản chất của tôi, ví dụ như quy tắc mở rộng chất rắn, ...  

Môn tôi thích ít hơn, nói thật là , giáo dục chính trị. Ở tuổi của tôi, tôi nghĩ rằng tôi không thể hiểu bất kỳ khái niệm hoặc suy nghĩ về nó. Vì vậy tôi thấy nó rất nhàm chán. Những hệ tư tưởng hoặc học thuyết chính trị nghĩa là không có gì để tâm trí nhỏ bé của chúng tôi.

Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:


tearaway                         methodical               well-behaved

disruptive                        actually                     struggle

Tạm dịch:

người vô trách nhiệm       có phương pháp                 hành xử tốt

gây rối                             thực sự                             đấu tranh

❖   While You Listen (Trong khi nghe)

Task 1: Listen to the conversation between Jenny and Gavin. Pul a tick (✓) to the question to which the answer is “Yes”.

(Lắng nghe bài đổi thoại giữa Jenny và Gavin. Đặt dấu (✓) vào câu hỏi có câu trả lời là “Yes”)

Click tại đây để nghe:

 


❖    Tapescript

Jenny : Look, these are questions about how you got on at school?

Gavin : Yes, let’s.

Jenny : OK, so did you always work very hard?

Gavin : Well, I certainly worked pretty hard at the subjects I enjoyed. Yes, I did. What about you?

Jenny : Yes, I did actually. I think I worked very hard, yeah. Now let’s come to the next question.

Gavin : Did, yeah, did you always listen carefully to your teachers?

Jenny : No, I don't think I did. No, I think I was quite disruptive, actually. What about you?

Gavin : Well, I think I did listen to the teachers certainly when I got to the level where I was doing the subjects that I enjoyed.

Jenny: Yeah, ok, the next question is, did you always behave well?

Gavin : I don’t think I always behaved well. I was a bit, er, a bit of a tearaway.

Jenny : Um. Well, I think I was pretty well-behaved on the whole, so I 'd say yes, yeah.

Gavin : Good for you.! Did you pass your exams easily?

Jenny : No, I can't say I did. No, I, I found them quite a struggle, actually. What about you?

Gavin : I didn't pass them that easily, though I worked hard I found it very difficult to answer all that lone questions in a short time.

Jenny : Yeah, yeah, exactly. What about this one, then? Did you always write slowly and carefully?

Gavin : Quite slowly. Essays took a long time to write and I suppose I took a bit of care, yes.

Jenny : Yes. I agree. I was also. I was very careful and erm, yeah, yeah I was quite methodical.

Gavin: And did you think your school days were the best days of your life?

Jenny : Um, no, no. I can’t say they were. What about you?

Gavin : No, I went away to a boarding school when I was quite young and I didn't like that. No, they weren’t the best days of my life.

Tạm dịch:

Jenny: Nhìn kìa, đây là những câu hỏi về cách bạn tiếp tục học ở trường? 

Gavin: Vâng, chúng ta hãy. 

Jenny: OK, vậy bạn đã làm việc rất chăm chỉ không? 

Gavin: Vâng, tôi chắc chắn đã làm việc khá khó khăn tại các đối tượng tôi thích. Vâng, tôi đã làm. Thế còn bạn?

Jenny: Vâng, tôi đã thực sự. Tôi nghĩ tôi đã làm việc rất chăm chỉ, vâng. Bây giờ chúng ta hãy đến với câu hỏi tiếp theo. 

Gavin: Vâng, vâng, bạn đã luôn luôn lắng nghe cẩn thận với giáo viên của bạn?   

Jenny: Không, tôi không nghĩ là tôi đã làm. Không, tôi nghĩ tôi thực sự là một kẻ phá hoại. Thế còn bạn?   

Gavin: À, tôi nghĩ tôi đã nghe giáo viên chắc chắn khi tôi đạt đến trình độ mà tôi đang làm những môn mà tôi thích.   

Jenny: Vâng, ok, câu hỏi tiếp theo là, bạn có luôn cư xử tốt không?

Gavin: Tôi không nghĩ tôi luôn cư xử tốt. Tôi đã được một chút, er, một chút của tearaway.   

Jenny: Um. Vâng, tôi nghĩ rằng tôi đã được khá tốt cư xử trên toàn bộ, vì vậy tôi muốn nói có, vâng.   

Gavin: Tốt cho bạn.! Bạn đã vượt qua kỳ thi của mình một cách dễ dàng?

Jenny: Không, tôi không thể nói tôi đã làm. Không, tôi, tôi thấy họ thật sự là một cuộc đấu tranh. Thế còn bạn?

Gavin: Tôi đã không vượt qua chúng một cách dễ dàng, mặc dù tôi đã làm việc rất chăm chỉ nhưng tôi thấy rất khó để trả lời tất cả những câu hỏi đơn lẻ đó trong một thời gian ngắn.   

Jenny: Vâng, vâng, chính xác. Còn cái này thì sao? Bạn đã luôn luôn viết chậm và cẩn thận? 

Gavin: Khá chậm. Các bài luận mất nhiều thời gian để viết và tôi cho rằng tôi đã chăm sóc một chút, vâng.

Jenny: Vâng. Tôi đồng ý. Tôi cũng thế. Tôi đã rất cẩn thận và erm, vâng, vâng tôi đã khá có phương pháp. 

Gavin: Và bạn nghĩ những ngày học của bạn là những ngày tốt nhất trong cuộc đời của bạn? 

Jenny: Um, không, không. Tôi không thể nói họ là như vậy. Thế còn bạn?   

Gavin: Không, tôi đã đi học ở trường nội trú khi tôi còn nhỏ và tôi không thích điều đó. Không, đó không phải là những ngày tốt nhất của cuộc đời tôi.

Hướng dẫn giải:

 

Jenny

Gavin

1

Did you always work very hard?

2

Did you always listen carefully to your teacher?

 

 

3

Did vou always behave well?

 

4.

Did you pass your exam easily?

 

 

5.

Did you always write your homework slowly and carefully?

6.

Did you think school days are /were the best days of your life?

 

 

Tạm dịch:

1. Bạn có luôn làm việc rất chăm chỉ không.

2. Bạn đã luôn lắng nghe cẩn thận giáo viên bạn nói không ?

3. Bạn có luôn cư xử đúng mực không?

4. Bạn có vượt qua kỳ thi 1 cách dễ dàng không?

5. Bạn có luôn làm bài về nhà tỷ mỷ và cẩn thận không?

6. Bạn có nghĩ ngày ở trường là ngày vui nhất trong cuộc sống không?

Task 2. Listen again and answer the questions.

(Lắng nghe và trả lời câu hỏi.)

Click tại đây để nghe:

 


1. When did Gavin think he listened to the teacher well?

2. How did Gavin find the exams?

3. Why couldn’t Gavin pass the exams easily?

4. Why did Gavin say he didn't think his school days were the best time of his life?

Tạm dịch:

1. Khi nào Gavin nghĩ rằng anh ấy đã lắng nghe giáo viên tốt? 

2. Gavin đã khám phá ra sao? 

3. Tại sao Gavin không thể vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng?   

4. Tại sao Gavin nói rằng ông không nghĩ rằng những ngày học của ông là thời điểm tốt nhất trong cuộc đời ông?

Hướng dẫn giải:

1. When he enjoyed the subjects.

2. He found them very difficult.

3. Because the long questions were very hard for him to answer in a short time.

4. Because he went to a boarding school far away his home when he was quite young and he didn’t like that. So, he found his schooldays were not the best days of his life.

Tạm dịch:

1. Khi anh ta thích các chủ đề.   

2. Ông thấy họ rất khó khăn.  

3. Bởi vì những câu hỏi dài rất khó cho anh ta trả lời trong một thời gian ngắn.    

4. Bởi vì anh ta đã vào một trường nội trú xa nhà anh khi anh còn trẻ và anh không thích điều đó. Vì vậy, ông đã tìm thấy schooldays của ông không phải là những ngày tốt nhất của cuộc đời ông.

 ❖    After You Listen (Sau khi nghe)

Work ill pairs. Talk about the results of your current exams at school and what you will do to prepare for the next exams.

(Làm việc từng đôi. Nói về các kết quả của những bài thi của em hiện nay ở trường và những gì em sẽ làm để chuẩn bị cho những bài thi kế.)

Hướng dẫn giải:

A: How are the results of your current exams?

B: They’re not very good; actually, except for my major subjects :Maths and Physics, all others are bad.

A: Why do you say so?

B: Because I didn’t really study them well. It’s the obvious result.

A: You mean you didn’t do your exercises or homework carefully?

B: Yes. And I didn't listen t0 my teachers attentively enough.

A:  What will you do for the next exams?

B: Well, I 'II study more carefully and harder. In class I’ll listen to my teachers' explanations more attentively, do many more exercises and much homework.

A: Do you think about the team-study?

B: Oh, yes. My friends and I plan to set up a team-study. I think it’s the best way to make progress.

A: Sure, I think you should. And good luck to you in your next exams.

B: Thanks a lot.

Chú ý:  Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình.

Tạm dịch:

A: Các kết quả của kỳ thi hiện tại của bạn như thế nào?  

B: Họ không tốt lắm; thực sự, ngoại trừ các môn chính của tôi: Toán học và Vật lý, tất cả những điều khác là xấu.   

A: Tại sao bạn lại nói thế?   

B: Bởi vì tôi đã không thực sự nghiên cứu chúng tốt. Đó là kết quả rõ ràng.   

A: Bạn có nghĩa là bạn không tập luyện hoặc làm bài tập ở nhà một cách cẩn thận?

B: Vâng. Và tôi đã không lắng nghe t0 các giáo viên của tôi chăm chú đủ.  

A: Bạn sẽ làm gì cho kỳ thi tiếp theo?  

B: À, tôi đã học cẩn thận và chăm chỉ hơn. Trong lớp học, tôi sẽ lắng nghe lời giải thích của thầy tôi nhiều hơn, tập thêm nhiều bài tập và làm bài tập về nhà nhiều hơn.    

 A: Bạn có nghĩ về nghiên cứu nhóm không?    

 B: Ồ, vâng. Bạn bè của tôi và tôi dự định thiết lập một nhóm nghiên cứu. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để đạt được tiến bộ.   

 A: Chắc chắn, tôi nghĩ bạn nên. Và chúc bạn may mắn trong kỳ thi tiếp theo.

 B: Cảm ơn rất nhiều.Loigiaihay.com:

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me