Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12

Unit 2: Cultural Diversity - Tính đa dạng văn hóa

Exercise 1. Complete the following conversations with the coưect form of the verbs in the box.

LANGUAGE FOCUS

Pronunciation (Ngữ âm)

Listen and repeat 

(Nghe và nhắc lại)

Click tại đây để nghe:

 

/ t / / d / / id /
walked explained wanted
knocked phoned arrested
jumped rained started
helped arrived mended
missed involved decided
 

Practise reading these sentences.

(Thực hành đọc các câu sau)

Click tại đây để nghe:

 

1. She walked to the window and looked outside.
2. The driver stopped his car at the crossing where a woman was knocked down.
3. Jane phoned for an ambulance and the police, but they arrived late.
4. The police arrested the thief yesterday.
5. He decided to give up smoking.

Tạm dịch:

1. Cô ấy bước đến cửa sổ và nhìn ra ngoài.

2. Người lái xe dừng lại xe của mình ở đường băng nơi một người đàn bà bị đánh ngã.

3. Jane gọi cho xe cứu thương và cảnh sát, nhưng họ đến muộn.

4. Cảnh sát đã bắt giữ kẻ trộm ngày hôm qua.

5. Anh ta đã quyết định từ bỏ hút thuốc lá.

Grammar (Ngữ pháp)

Exercise 1. Complete the following conversations with the correct form of the verbs in the box.

(Hoàn thành các cuộc hội thoại sau với đúng hình thức động từ trong khung.)

see      drink     write     cook

1. A:______ you______ The Titanic yet?

   B: Yes, I have. I______ it last night. Why?

   A: I______ it next Friday.

2. A: Who______ all the soda?

    B: Not me. I______ any soda at all since last week. I______ water all week. It’s much healthier.

3. A: Susan______ a lot of books lately.

   B:______ she______ Wildest Dreams?

   A: Yes, she did. She______ that one about five years aso.

4. A: You______for hours. When are we eating dinner?

   B: I’ve just finished. I______ something special for you. It’s called “Ants on a tree’’.

   A: Gross!

   B: Actually, I______ it for you many times before. It’s just meatballs with rice noodles.

Hướng dẫn giải:

1. Have - see ; saw : am going to see

2. drank ; have not drunk; drank

3. has written ; Did - write : wrote

4. have been cooking ; have cooked ; have cooked 

Tạm dịch:

1. A: Bạn đã xem phim Titanic chưa?

   B: Vâng, tôi có. Tôi vừa xem đêm qua. Có gì à?  

   A: Tôi định xem vào thứ sáu tuần tới.

2. A: Ai đã uống hết các chai soda?     

   B: Không phải tôi. Tôi không uống bất kỳ soda nào kể từ tuần trước. Tôi uống nước cả tuần. Nó tốt cho sức khỏe hơn nhiều.

3. A: Gần đây Susan đã viết rất nhiều sách.

   B: Có phải cô ấy đa viết cuốn giấc mơ hoang dã nhất?   

   A: Vâng, cô ấy đã làm. Cô ấy nói rằng khoảng một năm năm.

4. A: Bạn đã nấu ăn trong nhiều giờ. Khi nào chúng ta ăn bữa tối?  

  B: Tôi vừa mới xong. Tôi nấu cái gì đó đặc biệt cho bạn.      

  Nó được gọi là "Kiến trên cây".    

A: Béo phì mất!  

  B: Thật ra, tôi đã nấu cho bạn nhiều lần trước. Nó chỉ là thịt viên với bún.

Exercise 2. Circle the letter (A, B, c or D) to complete the passage.

(Khoanh tròn chữ cái (A, B, c hoặc D) để hoàn thành đoạn văn.)

Rosemary Dare is a wildlife photographer. She (1) ______ in Uganda for many years. She (2)______ elephants for twenty years.

She (3)______ thousands of pictures since the 1980s. Last year, she (4)______  an international prize for nature photography. She (5)______ many prizes over the years. Recently, Ms Dare (6)______ interested in rhinos. She (7)______ them for the last few months. I am sure we (8)______ some interesting photos soon. 

1. A. lives B. will live
 

C. has been living

D. doesn’t live

2.

A. has been photographing

B. photographs

  C. is photographing D. was photographing

3.

A. is taking

B. will take

 

C. has taken

D. takes

4.

A. won

B. is winning

 

C. has won

D. has been winning

5

A. won

B. is winning

 

C. has won

D. wins

6.

A. has become

B. becomes

 

C. will become

D. become

7.

A. tracks

B. will track

 

C. has been tracking

D. tracking

8.

A. will see

B. saw

 

C. have been seeing

D. have seen

Hướng dẫn giải:

1. C         2. A          3. C          4. A     

5.C          6. A          7. C          8. A

Tạm dịch

Rosemary Dare là một nhiếp ảnh gia về động vật hoang dã. Cô ấy sống ở Uganda trong nhiều năm. Cô ấy chụp ảnh những chú voi trong hai mươi năm. Cô ấy chụp hàng nghìn hình ảnh từ những năm 1980. Năm ngoái, cô ấy nhận một giải thưởng quốc tế về nhiếp ảnh thiên nhiên. Cô ấy chiến thắng nhiều giải thưởng qua nhiều năm. Gần đây, Dare trở nên quan tâm đến tê giác. chúng trong vài tháng qua. Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ nhìn thấy một số hình ảnh thú vị sớm.

Exercise 3. Complete the following letter with the correct form of the verbs in brackets.

(Hoàn thành lá thư sau với đạng đúng của động từ trong chỗ trống)

Dear Mr Jone,

I am writing this letter to complain about the noise from Apartment 3C. I ( 1.move)…………. into Apartment 2C on November 1. Since I (2.move)…………in, my upstairs neighbours have their stereo loudly every night. I (3.ask) …………them to  turn it down several times. But they (4.not stop) …….. the noise yet. I am a student, and I (5.study)………. every night. I (6.fail)………my final exams next month unless this noise stops. I would be grateful if you (7.can talk) …………to my neighbours and ask them to turn down their stereo after 10.00 p.m.

Sincerely

Jony

Hướng dẫn giải:

1. moved                    2. Moved

3. haved asked           4. have not stopped

5. study                      6. will fail              7. could talk

Tạm dịch:

Kính thưa ông Jone,

Tôi viết thư này để khiếu nại về tiếng ồn từ căn hộ 3C.Tôi đã chuyển tới  căn hộ 2C vào ngày 1 tháng 11. Kể từ khi tôi chuyển đến, những người hàng xóm ở tầng trên bật máy phát thanh ồn ào mỗi đêm.Tôi đã nhiều lần yêu cầu họ vặn nhỏ xuống. Nhưng họ vẫn không dừng lại tiếng ồn. Tôi là học sinh và tôi học vào mỗi tối. Tôi sẽ trượt kỳ thi cuối kỳ vào tháng tới nếu tiếng ồn đó không dừng lại. Tôi sẽ rất biết ơn nếu ông có thể nói chuyện với những người hàng xóm của tôi và yêu cầu họ vặn nhỏ đài phát thanh  sau 10.00.

Trân trọng


Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me