Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 12

Unit 10 : Endangered Species - Các Chủng Loại Bị Lâm Nguy

Complete the sentences, using may/might with one verb in the box. (Hoàn chính câu, dùng may / might với một động từ trong khung.)

LANGUAGE FOCUS

Pronunciation ( Ngữ âm)

Click tại đây để nghe:

 

Practise reading the following sentences, paying attention to the stressed syllables.

(Thực hành đọc các câu sau, chú ý đến các âm tiết được nhấn mạnh.)

1. Tell me the time.

2. Show me the way.

3. He bought some carrots and cabbages.

4. Come for a swim.

5. Look at the clock on the mantelpiece.

6. I think he wants to go tomorrow.

7. It's not the one 1 want.

8. Most of them have arrived on the bus.

9. Walk down the path to the end of the canal.

10. I’m going home today for Christmas.

11. A bird in the hand is worth two in the bush.

12. If you don't have the best, make the best of what you have.

Tạm dịch:

1. Cho tôi biết thời gian.

2. Cho tôi thấy con đường.

3. Anh ấy mua một ít cà rốt và cải bắp.

4. Đi bơi.

5. Nhìn vào đồng hồ trên mantelpiece.

6. Tôi nghĩ anh ấy muốn đi vào ngày mai.

7. Đó không phải là 1 người muốn.

8. Hầu hết trong số họ đã đến trên xe buýt. 9. Đi bộ xuống con đường đến cuối kênh.

10. Hôm nay tôi về nhà hôm nay.

11. Một con chim trong tay có giá trị hai trong bụi rậm.

12. Nếu bạn không có những gì tốt nhất, hãy tận dụng hết những gì bạn có.

❖   Grammar ( Ngữ pháp)

Exercise 1: Complete the sentences, using may/might with one verb in the box.

(Hoàn chính câu, dùng may / might với một động từ trong khung.)

bite      break         need       rain      slip        wake

1. Take an umbrella with you when you go out. It might rain later.

2. Don’t make too much noise. You …………….the baby up.

3. Be careful of that dog. It………….you.

4. I don’t think we should throw that letter away. We ………….it later.

5. Be careful. The footpath is very icy. You …………………..

6. I don’t want the children to play in this room. They ……………..something.

Hướng dẫn giải:

 2. may / might wake          3. may / might bite            

4. may / might need

5. may / might slip             6. may / might break

Tạm dịch:

cắn              vỡ          cần             mưa                trượt chân            thức dậy

1. Mang theo ô với bạn khi bạn đi ra ngoài. Có thể mưa.

2. Không gây tiếng ồn quá nhiều. Bạn đánh thức đứa bé.

3. Hãy cẩn thận với con chó đó. Nó có thể cắn bạn.

4. Tôi không nghĩ chúng ta nên vứt bỏ lá thư đó. Chúng ta có thể cần nó sau đó.

5. Hãy cẩn thận. Đường đi rất băng giá. Bạn có thể bị trượt.

6. Tôi không muốn các em chơi trong phòng này. Họ có thể làm vỡ cái gì đó.

Exercise 2: Complete the sentences, using needn't, with one of the verbs in the box.

(Hoàn chỉnh câu, dùng needn't với một trong những động từ trung khung.)

   ask     come      explain         leave     tell        walk

1. We’ve got plenty of time. We needn’t leave yet.

2. I can manage the shopping alone. You …………with me.

3. We ……….all the way home. We can get a taxi.

4. Just help yourself if you’d like something to eat. You………….first.

5. We can keep this a secret between ourselves. We …………anybody else.

6. I understand the situation perfectly. You …………….further.

Hướng dẫn giải:

2. needn’t come                 3. needn't walk

4. needn’t ask

5. needn't tell                     6. needn’t explain

Tạm dịch:

hỏi           đi              giải thích                  để lại           nói              đi bộ

1. Chúng ta có nhiều thời gian. Chúng ta chưa cần phải rời đi.

2. Tôi có thể đi mua sắm một mình. Bạn không cần đi với tôi.

3. Chúng ta không cần đi bộ về nhà. Chúng ta có thể đi taxi.

4. Cứ tự nhiên nếu bạn muốn ăn gì. Bạn không cần xin phép trước đâu.

5. Chúng ta có thể giữ bí mật này giữa chúng mình. Chúng ta không cần nói với ai khác.

6. Tôi hiểu hết tình hình rồi. Bạn không cần giải thích thêm nữa.

Exercise 3: Complete the sentences with must, mustn’t or needn't.

(Điền câu với must, mustn’t hoặc needn’t.)

1. We haven't got much time. We must hurry.

2. We’ve got plenty of time. We neednt hum'.

3. We have enough food at home so we………….go shopping today.

4. Jim gave me a letter to post. I……………..remember to post it.

5. Jim gave me a letter to post. I…………….forget to post it.

6. There’s plenty of time for you to make up your mind. You ……….decide now.

7. You………..wash those tomatoes. They’ve already been washed.

8. This is a valuable book. You……..…look after it carefully and you …..…lose it.

Hướng dẫn giải:

3. needn't               4. must                  5. mustn't   

 6. needn't              7. needn’t               8. must, mustn't

Tạm dịch:

1. Chúng ta không có nhiều thời gian. Chúng ta phải nhanh lên.

2. Chúng ta có nhiều thời gian. Chúng ta không cần phải vội vã.

3. Chúng ta có đủ thức ăn ở nhà nên chúng ta không cần mua sắm ngày hôm nay.

4. Jim đưa tôi một lá thư để gửi. Tôi phải nhớ để gửi nó.

5. Jim đưa tôi một lá thư để gửi. Tôi không được quên gửi nó.

6. Bạn có nhiều thời gian để quyết định. Bạn không cần quyết định bây giờ .

7. Bạn không cần rửa những trái cà chua đó. Chúng đã được rửa sạch.

8. Đây là một cuốn sách có giá trị. Bạn phải giữ gìn nó cẩn thận và bạn không được làm mất nó.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me