Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 10

Unit 1: A Day in The Life of..- Một ngày trong cuộc sống của...

Task 1: You will hear Mr Lam, a cyclo driver, talk about his morning activities. Listen to his talk and number the pictures in their correct order.

C. LISTENING (Nghe)

BEFORE YOU LISTEN (Trước khi nghe)

Work in pairs. Ask and answer the following questions.

(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

- Have you ever travelled by cyclo?

- When was it?

- Is it interesting to travel by cyclo?

- Which do you prefer, going by bicycle or by cyclo? Give reason(s)?

Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại)

district     routine         office         pedal          purchases

drop     passengers        ride         park          food stall

Hướng dẫn giải:

A. Have you ever travelled by cyclo?

B. Yes, I have.

A. When was it?

B. It was when I went shopping with my sister last month.

A. Is it interesting to travel by cyclo?

B. No. I think it isn’t interesting at all. Instead, I think it’s hard work for cyclo drivers. They must sell their labor for money.

A. Which do you prefer, going by bicycle or by cyclo? Give reason(s)?

B. I prefer going by bicycle, because I can enjoy my time. And moreover, it’s good exercise for health.

Tạm dịch:

A. Bạn đã bao giờ đi du lịch bằng xích lô chưa?

B. Có, tôi từng đi rồi.

A. Khi nào?

B. Đó là khi tôi đi mua sắm với chị tôi tháng trước.

A. Đi du lịch bằng xích lô có thú vị không?

B. Không. Tôi nghĩ nó không thú vị chút nào. Thay vào đó, tôi nghĩ rằng đó là công việc khó khăn cho người lái xe xích lô. Họ phải bán sức lao động để kiếm tiền.

A. Bạn thích đi bằng xe đạp hay xích lô hơn? Đưa ra lý do?

B. Tôi thích đi bằng xe đạp, bởi vì tôi có thể tận hưởng thời gian của tôi. Và hơn nữa, đó là bài tập tốt cho sức khỏe.

WHILE YOU LISTEN (Trong khi nghe)

Task 1: You will hear Mr Lam, a cyclo driver, talk about his morning activities. Listen to his talk and number the pictures in their correct order.

(Em sẽ nghe ông Lâm một người đạp xích lô, nói về những hoạt động buổi sáng của mình. Nghe bài nói chuyện của ông và đánh số các hình đúng thứ tự).

Click tại đây để nghe:


Audioscript:

Hello everyone, my name's Lam. I'm a cyclo driver in Ho Chi Minh City. I usually have a busy working day. I get up at five thirty in the morning. I start work at six. My first passenger is usually an old man. I take him from District 5 to District 1. After I drop him at a cafe near Ho Chi Minh Teachers' Training College. I pedal to Thai Binh Market. My next passenger is a lady who does shopping there every two days. I help her put all her purchases into the cyclo and then take her to her shop in Tran Hung Dao Street. At about ten thirty, I ride off toward Nguven Thi Minh Khai School. There I park my cyclo. chill with some of my fellows and wait for my third passengers. They are two school pupils, a girl and a boy. I take them home. At twelve, I have lunch at a food stall near Ben Thanh Market. After lunch, I park my cyclo under a tree, take a short rest and then continue my afternoon’s work.

Dịch Audioscript:

Xin chào mọi người, tên tôi là Lâm. Tôi là một người đạp xe xích lô ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi thường có một ngày làm việc bận rộn. Tôi thức dậy lúc 5 giờ 30 sáng. Tôi bắt đầu làm việc lúc sáu giờ. Hành khách đầu tiên của tôi thường là một ông lão. Tôi đưa ông ấy từ Quận 5 đến Quận 1. Sau khi tôi thả ông xuống tại một quán cà phê gần trường Cao đẳng Sư phạm Hồ Chí Minh, tôi đạp xe đến chợ Thái Bình. Hành khách tiếp theo của tôi là một phụ nữ mua sắm ở đó cứ hai ngày một lần. Tôi giúp cô ấy đặt tất cả các món hàng của mình vào xích lô và sau đó đưa cô ấy đến cửa hàng của cô ấy ở phố Trần Hưng Đạo. Vào khoảng 13 giờ 30 phút, tôi đi về phía trường Nguyễn Thị Minh Khai. Ở đó tôi đỗ xe xích lô của tôi, nghỉ ngơi với một số người bạn của tôi và chờ đợi hành khách thứ ba của tôi. Họ là hai học sinh, một cô bé và một cậu bé. Tôi đưa chúng về nhà. Lúc mười hai giờ, tôi ăn trưa tại một quán ăn gần chợ Bến Thành. Sau bữa trưa, tôi đỗ xe xích lô dưới gốc cây, nghỉ ngơi  và sau đó tiếp tục công việc buổi chiều của tôi.

Hướng dẫn giải:

Picture a : 3

Picture b : 5

Picture c : 4

Picture d : 6

Picture e : 1

Picture f : 2

Tạm dịch:

Ảnh a : 3

Ảnh b : 5

Ảnh c : 4

Ảnh d : 6

Ảnh e : 1

Ảnh f : 2

Task 2: Listen again. Decide whether ihe statements are true (T) or false (F).

(Nghe lại. Quvết định những câu nói này đúng (T) hay sai(F)).

Click tại đây để nghe:


  T F
1. Mr. Lam lives in District 1.    
2. Mr. Lam usually gets up early.    
3. After Mr. Lam gets up, he rides his cyclo from District 5 to District  1.
   
4. Mr. Lam's first passengers are two pupils.    
5. Mr. Lam has lunch at home with his family.    
6. After lunch Mr. Lam immediately goes back to work.    

Hướng dẫn giải:

  T F
1. Mr. Lam lives in District 1.    x
2. Mr. Lam usually gets up early.  x  
3. After Mr. Lam gets up, he rides his cyclo from District 5 to District 1.    x
4. Mr. Lam's first passengers are two pupils.    x
5. Mr. Lam has lunch at home with his family.    x
6. After lunch Mr. Lam immediately goes back to work.    x

Tạm dịch: 

  T F
1. Ông Lâm sống ở Quận 1.    x
2. Ông Lâm thường dậy sớm.  x  
3. Sau khhi ông Lâm thức dậy, ông lái xích lô từ Quận 5 đến Quận 1.    x
4. Hành khách đầu tiên của Ông Lâm là hai học sinh.    x
5. Ông Lâm ăn trưa tại nhà với gia đình.    x
6. Sau khi ăn trưa, ông Lâm lập tức quay trở lại với công việc.    x

AFTER YOU LISTEN (Sau khi nghe)

Work in pairs. Take turns to ask and answer questions about Mr. Lam's activities, using the cues below. Then retell his story to the class.

(Làm việc theo cặp. Thay phiên nhau hỏi và đáp về các hoạt động của ông Lâm, sử dụng các gợi ý bên dưới. Sau đó kể lại câu chuyện của ông cho cả lớp.)

name                      start work               lunch

occupation               passengers             rest

Hướng dẫn giải:

What's his name?

=> His name's Lam.

What's his occupation? (What's his job?)

=> He's a cyclo driver.

What time does he start work?

=> He starts work at six a. m.

What time does he have lunch?

=> He has lunch at twelve o'clock noon.

Where does he have lunch? At home?

=> No. He has lunch at a food stall near Ben Thanh Market.

Who are his passengers?

=> His first passenger is usually an old man who goes from District 5 to District 1. The second passenger is a lady from Tran Hung Dao Street, who goes shopping at Thai Binh Market every two days. And his third passengers are two school pupils, a girl and a boy at Nguyen Thi Minh Khai School.

Does he take a rest?

=> Yes. He takes a short rest after lunch.

Does he take a rest at home?

=> No. He lakes a rest on his cyclo under a tree.

Retell Mr Lam's story

His name's Lam. He's a cyclo driver. He starts work at six o'clock His first passenger is usually an old man who goes from District 5 to District 1. And his second passenscr is a lady who does shopping at Thai Binh Market every two days. And his third passengers are two school pupils (whom) he takes from Nguyen Thi Minh Khai School to their house. He has lunch at a food stall near Ben Thanh Market. After lunch, he parks his cyclo under a tree and takes a short rest.

Tạm dịch:

- Tên của ông ấy là gì?

Tên ông ấy là Lam.

- Nghề nghiệp của ông ấy là gì?

Ông ấy là một người lái xe xích lô.

- Mấy giờ ông ấy bắt đầu làm việc?

Ông ấy bắt đầu làm việc lúc sáu giờ sáng.

- Ông ấy ăn trưa lúc mấy giờ vậy?

Ông ấy ăn trưa lúc mười hai giờ trưa.

- Ông ấy ăn trưa ở đâu? Ở nhà?

Không. ông ấy ăn trưa tại một quán ăn gần chợ Bến Thành.

- Hành khách của ông ấy là ai?

Hành khách đầu tiên của ông thường là một ông lão đi từ Quận 5 đến Quận 1. Hành khách thứ hai là một phụ nữ từ phố Trần Hưng Đạo, người đi mua sắm tại chợ Thái Bình hai ngày một lần. Và hành khách thứ ba của ông ấy là hai học sinh, một cô gái và một cậu bé ở trường Nguyễn Thị Minh Khai.

- Ông ấy có nghỉ ngơi không?

Có. Ông ấy nghỉ ngơi một chút sau bữa trưa.

- Ông ấy nghỉ ngơi ở nhà không?

Không. Ông ấy nằm nghỉ ngơi trên xích lô dưới gốc cây.

Kể lại câu chuyện của ông Lâm:

Tên ông ấy là Lâm. Ông ấy là một người đạp xích lô. Ông bắt đầu làm việc lúc 6 giờ. Hành khách đầu tiên của ông thường là một ông lão đi từ quận 5 đến quận 1. Và hành khách thứ hai của ông là người phụ nữ đi mua sắm tại chợ Thái Bình hai ngày một lần. Và hành khách thứ ba của ông là hai học sinh ông đưa từ trường Nguyễn Thị Minh Khai về nhà. Ông ăn trưa tại một quán ăn gần chợ Bến Thành. Sau bữa ăn trưa, ông đỗ xe xích lô dưới gốc cây và nghỉ ngơi.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác