Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 10

Unit 9 : Undersea World

Exercise 1: For each situation in brackets, write a sentence with should or shouldn’t + one of the phrases in the box below.

E.LANGUAGE FOCUS (Ngữ pháp chính)

* Pronunciation: / iə / - / eə / - / ʊə /

*Grammar and vocabulary:

1. Should

2. Conditional sentence type 2

Click tại đây để nghe*Listen and repeat. 

(Nghe và nhắc lại)

/ iə /

/

/ ʊə /

here 

pair

poor

dear

chair

sure

clear

square

tour

idea

where

usual

cheer

upstairs

casual

atmosphere

carefully

actually

* Practise these sentences.

(Luyện tập các câu sau)

1. Let's have some beer, dear.

2. What a good idea! The atmosphere here is very clear.

3. Where are my shoes? They are nowhere here.

4. Have you looked carefully everywhere?

5. I am sure he is far from poor.

6. Well, actually he usually wears casual clothes.

Tạm dịch: 

1. Hãy uống một ít bia nhé.

2. Thật là một ý tưởng hay! Bầu không khí ở đây rất trong lành.

3. Giày của tôi ở đâu? Chúng không có ở đây.

4. Bạn đã xem xét cẩn thận ở khắp mọi nơi?

5. Tôi chắc chắn rằng anh ta không nghèo.

6. Vâng, thực ra anh ấy thường mặc quần áo bình thường.

*Grammar and vocabulary:

Exercise 1: For each situation in brackets, write a sentence with should or shouldn’t + one of the phrases in the box below.

(Viết một câu với should hoặc shouldn't + một trong những cụm từ trong khung bên dưới cho mỗi tình huống trong ngoặc).

go away for a few days       go to bed so late

look for another job             put some pictures on the walls

take a photograph               use her car so much

1. (Liz needs a change.) She should go away for a few days.

2. (My salary is very low.) You_______

3. (Jack always has difficulty getting up.) He________

4. (What a beautiful view!) You________

5. (Sue drives everywhere. She never walks.) She_______

6. (Bill’s room isn't very interesting.) He ________ .

Hướng dẫn giải:

1. We should go away for a few days.

2. You should look for another job.

3. He shouldn't go to bed so late.

4. You should take a photograph of it

5. She shouldn't use her car so much.

6. He should put some pictures on the walls.

Tạm dịch:

1. Chúng ta nên đi xa vài ngày.

2. Bạn nên tìm một công việc khác.

3. Anh ấy không nên đi ngủ quá muộn.

4. Bạn nên chụp một bức ảnh về nó

5. Cô ấy không nên sử dụng xe hơi của mình quá nhiều.

6. Ông nên đặt một số ảnh trên các bức tường.

Exercise 2: Read the situations and write sentences with I think / I don't think... should... 

(Đọc những tình huống và viết câu với I think/I don't think ... should...)

1. Peter and Judy are planning to get married. You think it's a bad idea. (get married)

   I don't think they should get married.

2. You don't like smoking, especially in restaurants. (be banned)

   I think ________________ .

3. I have a very bad cold but I plan to go out this evening. You don't think this is a good idea.

   You say to me: (go out)__________________ .

4. You are fed up with the boss. You think he has made too many mistakes.

    (resign)________________ .

Hướng dẫn giải:

1. I don't think they should get married

2. I think smoking should be banned, especially in restaurants.

3. I think you shouldn't go out this evening.

4. I think the boss should resign.

Tạm dịch:

1. Peter và Judy đang lên kế hoạch kết hôn. Bạn nghĩ đó là một ý tưởng tồi.

Tôi không nghĩ họ nên kết hôn

2. Bạn không thích hút thuốc đặc biệt là ở nhà hàng. 

Tôi nghĩ rằng hút thuốc nên bị cấm, đặc biệt là trong các nhà hàng.

3. Tôi bị cảm nặng nhưng tối nay tôi định ra ngoài. Bạn không nghĩ đó là ý kiến hay. 

Tôi nghĩ bạn không nên đi chơi tối nay.

4. Bạn phát chán với sếp của mình. Bạn nghĩ ông ấy có nhiều lỗi lầm. 

Tôi nghĩ rằng ông chủ nên từ chức.

Exercise 3: Pul the verbs into the correct form.

(Viết động từ đúng dạng).

1. They would be rather offended if I didn't go to see them, (not/go)

2. If you exercised more, you would feel better. (feel)

3. If I were offered the job, I think I ________ it. (take)

4. I'm sure Amy will lend you the money. I'd be very surprised if she ________ (refuse)

5. If I sold my car, I________  much money for it. (not/get)

6. A lot of people would be out of work if the factory________  . (close down)

7. What would happen if I ________  that red button? (press)

8. Liz gave me this ring. She ________  very upset if I lost it. (be)

9. Mark and Carol are expecting us. They would be disappointed if we ________ . (not/ come)

10. Would Tim mind if I________  his bicycle without asking him? (borrow)

11. If somebody________ in here with a gun, I’d be very frightened. (walk)

12. I'm sure Sue________  if you explained the situation to her. (understand)

Hướng dẫn giải:

1. didn’t go         2. would feel           3. would take

4. refused           5. wouldn’t get        6. closed down

7. pressed           8. would be            9. didn’t come

10. borrowed       11. walked            12. would understand

Tạm dịch:

1. Họ sẽ bị xúc phạm nếu tôi không đến gặp họ.

2. Nếu bạn tập thể dục nhiều hơn, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn.

3. Nếu tôi được mời làm việc, tôi nghĩ tôi sẽ nhận nó.

4. Tôi chắc chắn Amy sẽ cho bạn mượn tiền. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu cô ấy từ chối.

5. Nếu tôi bán xe, tôi sẽ không kiếm được nhiều tiền.

6. Rất nhiều người sẽ mất việc nếu nhà máy đóng cửa.

7. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nhấn nút màu đỏ?

8. Liz đã cho tôi chiếc nhẫn này. Cô ấy sẽ rất thất vọng nếu tôi mất nó.

9. Mark và Carol đang mong chúng tôi. Họ sẽ thất vọng nếu chúng tôi không đến.

10. Liệu Tim có phiền không nếu tôi mượn xe đạp mà không hỏi anh ta?

11. Nếu ai đó bước vào đây với một khẩu súng, tôi sẽ rất sợ hãi.

12. Tôi chắc chắn Sue sẽ hiểu nếu bạn giải thích tình hình cho cô ấy.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác